หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ผู้นำมีกี่ประเภทอะไรบ้าง
ผู้นำมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ในสภาวะการเมืองที่มีความขัดแย้งขนาดนี้ ผู้นำแบบใดควรจะจะสามารถลดความขัดแย้งนี่ได้ และมีวิธีการใดที่จะลดความขัดแย้งทางการเมืองในขนาดนี้
ผู้นำ 8/3/52 โพสต์โดย angel24
คำตอบ
1 จาก 7
ไม่รู้ แต่ผมเป็นผู้นำแบบเผด็จการ
8/3/52 โพสต์โดย มานพ เอี่ยมสอาด
2 จาก 7
****ทฤษฎีภาวะผู้นำ****
ผู้นำตามทฤษฎีพฤติกรรม
  การแบ่งประเภทของผู้นำตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำได้แบ่งประเภทผู้นำได้หลายวิธี แบ่งแยกตามลักษณะที่เป็นเชิงพฤติกรรมต่าง ๆ ได้  ดังนี้
    >>>>1.การแบ่งประเภทของผู้นำตามลักษณะของการปฏิบัติงาน  มีดังนี้
           >ผู้นำตามกฎหมาย  ได้แก่ ผู้นำที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย หรือระเบียบที่กำหนด เช่น นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  ฯลฯ  โดยกฎหมายกำหนดคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งเอาไว้  
>ผู้นำที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษมีบุคลิกลักษณะหรือความสามารถพิเศษเฉพาะตัว  ซึ่งเป็นได้ทั้งในทางที่ดีหรือเลว    เช่น หัวหน้านักเลง  หัวหน้าทีมกีฬา   เป็นต้น  
>ผู้นำในลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์ เช่น พระมหากษัตริย์เป็นผู้นำของพระราชวงศ์หรือของประเทศชาติที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำ
>>>>2.การแบ่งประเภทของผู้นำตามลักษณะพฤติกรรม
     จอห์น  ฟลานาแกน  (John C. Flanagan)  ได้ศึกษาลักษณะพฤติกรรมของหัวหน้า และได้แบ่งผู้นำตามลักษณะออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
      >ผู้นำที่มุ่งแต่งานเป็นสำคัญ มีลักษณะพฤติกรรมแสดงออกเป็นเผด็จการ
       >ผู้นำที่ตระหนักถึงผลงานและความพอใจของทุกฝ่าย เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
       >ผู้นำที่ถือว่าประสิทธิภาพของการทำงานสูงได้เนื่องจากน้ำใจ ผู้นำประเภทนี้ถือว่าน้ำใจหรือสิ่งตอบแทน เป็นสิ่งสำคัญที่กระตุ้นให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูง
>>>>3.การแบ่งประเภทผู้นำตามลักษณะการบริหารงาน
    ลิปปิทท์ (Lippitt)  แบ่งประเภทของผู้นำตามลักษณะของการบริหารงานเป็น 3 ประเภทได้แก่
   >ผู้นำแบบเผด็จการ  (The   Autocratic  Style)  
      >ผู้นำแบบประชาธิปไตย  (The Democratic Leader)
    >ผู้นำแบบตามสบายหรือแบบเสรี  (The Laissez-faire or Anarchic Leader)  
>>>>4.แบ่งตามลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกและพฤติกรรมการทำงาน
      เก้ตเซลล์กับกูบา (Getzels  กับ  Guba)  แบ่งผู้นำออกเป็น 3 ชนิด ตามลักษณะของพฤติกรรมที่ผู้นำแสดงออก (Role Behavior) ในการบริหารหน่วยงาน ผู้นำดังกล่าวทั้ง 3 ชนิด คือ
  ผู้นำที่ยึดสถาบันเป็นหลัก  (The Nomothetic Leader)  คือผู้นำที่ถือเอาวัตถุประสงค์ ระเบียบกฎเกณฑ์และผลประโยชน์ของสถาบันหรือหน่วยงานเป็นสำคัญ แม้จะต้องทำลายน้ำใจคนหรือทำให้ผู้ใดเดือดร้อนก็ไม่ถือเป็นสิ่งสำคัญ สถาบันหรือหน่วยงานก่อนเสมอ
      ผู้นำที่ยึดบุคคลเป็นหลัก  (The  Idiographic  Leader)  คือผู้นำที่อาศัยความคิดเห็นและการตัดสินใจของตนเองเป็นแนวทางสั่งการ โดยพิจารณาตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นายๆไป ไม่ว่าจะทำการใดคำนึงถึงความเหมาะสม ความต้องการ ความจำเป็น ความสุข
ความเดือดร้อนของบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนสิ่งใด หากมีอะไรขัดต่อระเบียบอยู่บ้างก็ไม่สนใจ หากพิจารณาว่าเหมาะสมกับบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็จะสั่งการทันที คือถือว่าการคบหาส่วนตัวสำคัญกว่าตำแหน่ง
         ผู้นำที่ประสานประโยชน์  (The Transactional Leader)  คือผู้นำที่พิจารณาทั้งประโยชน์ของสถาบันหรือหน่วยงานและประโยชน์ของบุคคล ทั้ง 2 อย่างพร้อม ๆ กันแล้วอะลุ้มอล่วยไม่ให้ฝ่ายใดต้องเสียหายมากเกินไป เป็นผู้นำที่รู้จักประนีประนอมในเรื่องทุกเรื่องประโยชน์ของหน่วยงานก็ได้ ประโยชน์ของบุคคลก็ได้ พร้อม ๆ กันไป
>>>>5.การแบ่งประเภทผู้นำตามทฤษฎี 3 มิติ ของเร็ดดิน
    วิลเลี่ยม   เร็ดดิน  (William  J.  Reddin)  กล่าวว่า โดยธรรมชาติมนุษย์มีลักษณะผู้นำพื้นฐานอยู่ในตัวเอง 4 แบบคือ
     
1.แบบเอาเกณฑ์  (Separated)  เป็นแบบของนักอนุรักษ์นิยม  ชอบของเก่า ยึดตัวเองเป็นที่ตั้งจึงไม่เอาใคร  อดทน  เก็บตัว  เจ้าระเบียบ  จึงเป็นคนยึดถือและต้องทำอะไรตามกฎเกณฑ์ มีความระมัดระวังในการทำงานมากเนื่องจากกลัวผิด  ไม่อยากทำงานร่วมกับผู้อื่นเพราะกลัวว่าถ้าคนอื่นทำผิดตัวเองจะต้องผิดด้วย เพื่อไม่ให้มีความผิดก็เลยไม่ทำงานหรือทำงานให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น  และยังเป็นคนที่ไม่เอาเพื่อนเอาฝูงหรือจัดว่าเป็นคนที่ ไม่เอาไหน เพราะไม่เอาทั้งงานและคนนับเป็น ลักษณะผู้นำที่ต่ำที่สุด
2.แบบเอางาน  (Dedicated)  เป็นแบบของคนที่เอาการเอางาน  ยึดถืองานเป็นหลักใหญ่
ในใจมุ่งมั่นในงานมาก ขยัน มั่นใจ กล้าทำ มีความคิดริเริ่ม ชอบกำหนดงานให้ผู้อื่น ไม่คิดถึงจิตใจของผู้อื่นจึงไม่เอาใคร ไม่มีเพื่อน สรุปว่าเป็นคนเอาการเอางานแต่ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ นั่นก็คือ  
เน้นที่งานมากกว่าคน
3.แบบสัมพันธ์  (Related)  เป็นลักษณะคนที่เน้นมนุษย์สัมพันธ์เป็นหลักในการทำงาน เอาใจคนทุกระดับไม่ต้องการให้ใครเกลียด จึงมีนิสัยเป็นกันเองและเป็นมิตรกับคนทุกคนยอมรับผู้อื่นเห็นใจคนอื่นไม่อวดตัวทำอะไรไม่อยากให้กระทบกระเทือนใจใครให้ความสำคัญเรื่องสัมพันธภาพกับบุคคลมากกว่าเรื่องการงานนั่นก็คือบุคคลประเภทที่เน้นที่คนมากกว่างานถ้าจะต้องเลือกระหว่างคนกับงาน  ผู้นำประเภทนี้จะเลือกเอาคนไว้ก่อนงานมาทีหลัง
4.แบบประสาน  (Integrated)  เป็นลักษณะของคนที่ให้ความสำคัญแก่งานและคนไปพร้อม ๆ กัน เท่า ๆ กัน  โดยถือว่าคนเรามีมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  มีความสามัคคี  ร่วมมือร่วมใจกันทำงานก็จะได้ผลงานที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ผู้นำประเภทนี้จะมีศิลปะการจูงใจสูงพยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วมในงาน  ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  จัดเป็น ผู้นำแบบอุดมคติ
ลักษณะผู้นำพื้นฐานทั้ง 4 แบบนี้จะอยู่ในตัวบุคคลทั้งที่ยังเป็นมนุษย์ดิบ  หรือเป็นมนุษย์ดิบ ๆ สุก ๆ ที่ไม่มีสิ่งห่อหุ้มเลยลักษณะผู้นำพื้นฐานของแต่ละคนอาจจะเปลี่ยนไปเองจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง  หรือขยายไปใช้อีกแบบหนึ่งพร้อม ๆ กัน หรืออาจจะหดกลับมาเป็นแบบเดิมของตนก็ได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอบรมบ่มนิสัยสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งห่อหุ้มร่างกายทั้ง 2  ชั้นที่กล่าวมาแล้ว  และที่สำคัญที่สุดคือความตั้งใจของผู้นั้นที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงลักษณะผู้นำของตนเองมีมากน้อยแค่ไหน


นี่แบบย่อแล้วนะคะ แต่มันก็เยอะอยู่ดี ==!
8/3/52 โพสต์โดย ปลาทอง
3 จาก 7
กี่ประเภทไม่สำคัญเท่า

ได้คนที่ดีมาเป็นผู้นำ

(ดีของเราแต่คนอื่นๆๆไม่รู้นะ  ใจไม่ตรงกัน)
8/3/52 โพสต์โดย sam2551
4 จาก 7
ในทางจิตวิทยาแบ่งผู้นำ ดังต่อไปนี้

รูปแบบ ของผู้นำ มี 2 รูปแบบ คือ

    1. ผู้นำที่เน้นงานเป็นศูนย์กลาง (Tasked –Related Function)
    2. ผู้นำเน้นความสัมพันธ์กลุ่มเป็นศูนย์กลาง(Group-maintenance)
        Likert  ได้ศึกษารูปแบบผู้นำในมหามิชิแกน พบว่า การบริหารแบ่งผู้นำเป็น 4 แบบ
                 1. ผู้บริหารมุ่งใช้อำนาจ(Exploitative authority)
                 2. ผู้บริหารใช้อำนาจอย่างเมตตา
                 3. ผู้บริหารแบบการปรึกษาหารือ
                 4. ผู้บริหารเน้นความร่วมมือกับทุกฝ่าย

ประเภทของผู้นำ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

    1. ผู้นำแบบอัตตา ธิปไตย (Autocratic Leader) ลักษณะเผด็จการชอบสั่งการใช้อำนาจ
        กดขี่ / ยึดถือตัวเองเป็นศูนย์กลาง /การบังคับบัญชาสั่งการจากข้างบนลงล่าง/ผู้ช่วย
        คือผู้ใต้บังคับบัญชา
    2. ผู้นำแบบเสรี(Laissez-faire leader) ไม่ยึดกฏเกณฑ์ตายตัว ปรับเปลี่ยนได้ตามผู้ร่วม
        งานเสนอ /ปล่อยผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ไปเรื่อยๆ /ไม่มีความคิดสร้างสรรค์งานใหม่ /
        ไม่มีการประเมินผลงาน
    3. ผู้นำแบบประชาธิปไตย(Democratic leader) ยึดถือความคิดกลุ่มเหนือความคิดตนเอง
        /แบ่งงาน/มอบหมายงานเป็นระบบ/ให้คำแนะนำในการงาน/สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
        ผู้ร่วมงาน โดยใช้กฎเกณฑ์สร้างสรรค์งาน

กล่าวโดยสรุป สภาพปัจจุบัน ผู้นำ มี 4 แบบ คือ
         1. ผู้นำแบบเสรีนิยม (Laissez-faire leader)
             ผู้นำจะปล่อยให้ผู้ร่วมงานตัดสินใจดำเนินการได้เอง ไม่ต้องรอการตัดสินใจจาก
             ผู้บังคับบัญชา
         2. ผู้นำแบบเกื้อกูล หรือ แบบใช้พระคุณ(Charismatic Leadership)
             มีพฤติกรรมอ่อนโยน เห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชา ใช้หลักธรรม หลักมนุษยสัมพันธ์
         3. ผู้นำแบบเผด็จการ (Autocratic Leader)
             เชื่อมั่นตนเอง ชอบสั่งการ ตัดสินใจตามอารมณ์ ผูกขาดการตัดสินใจที่ตัวคนเดียว
         4. ผู้นำแบบประชาธิปไตย (Democratic leader)
             ถือเอาความคิดของกลุ่มเป็นหลัก ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ปัจจุบันถือว่า
             เป็นแบบผู้นำที่ดีที่สุด
8/3/52 โพสต์โดย Nai Surathai
5 จาก 7
ผู้นำมีกี่ประเภทไม่รู้อ่ะ
แต่ที่รู้ผู้นำที่ดีควรคำนึงถึงส่วนรวมมากที่สุด
(แต่ผู้นำที่มีแต่คุณธรรมก็ไม่ไหวนะ......
เอ้างงๆ.....ก็"คุณ นะ ทำ"อ่ะ....สั่งอย่างเดียว.....อิอิ)
8/3/52 โพสต์โดย เด็กโง่
6 จาก 7
มีประเภทที่คนนับถือ กับ ไม่นับถือก็พอครับ..
8/3/52 โพสต์โดย จ๊าบจ๊าบ
7 จาก 7
เริ่มฮาแล้วนะจ๊ะ.. เด็กโง่
9/3/52 โพสต์โดย อ้วน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การเมืองเรื่องร้อนๆ
ภาวะผู้นำ ในความหมายของท่านหมายถึงอะไร
แม้วมีกี่ประเภท
ถาม คุณต้องการประชาธิปไตย แบบใด
ผู้นำแบบเผด็จการ เหมาะกับผู้ตามแบบนไหน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู