หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
นิติธรรมคีออะไร?นิติรัฐคืออะไร?
ทั่วไป 6/4/52 โพสต์โดย ปรีดา
คำตอบ
1 จาก 2
ธรรม และรัฐ ในความหมายของ นิติ คือ กฎหมาย, กฎปฏิบัติ, แบบแผน, เยี่ยงอย่าง,
ขนบธรรมเนียม, ประเพณี, วิธีปกครอง, เครื่องแนะนํา, อุบายอันดี
6/4/52 โพสต์โดย Numthon
2 จาก 2
นิติรัฐ  หมายถึงกฏหมายสูงสุดที่รัฐใช้ในบริหารประเทศชาติตามลักษณะ
          1 กฎหมายต้องให้หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎร
          2 แบ่งขอบเขตอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ
          3 ต้องบัญญัติอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  เจ้าพนักงาน
หลักนิติธรรม (The Rule of law)
       คือกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกติกาต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นมารองรับกฏหมายของนิติรัฐ
6/4/52 โพสต์โดย sok
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
นิติรัฐต่างกับนิติธรรมอย่างไร
ยัง งง กับความคล้ายคลึงกันของนิติรัฐกับนิติธรรม อาจารย์ให้เขียนหัวข้อเดียวแต่ทำเป็นเล่มรายงานหนูหาไม่เจอ ปวดหัวจะตายแร้ว
นิติธรรม หมายถึงอะไร
นิติธรรม Vs. ประชาธิปไตย
การปกครองของปราชญ์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู