หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากทราบโทษของการหนีทหารครับ
คือผมหนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุ 13-14 ทุกวันนี้ อายุ 27อีก 2-3 เดือนก็ครบ 28 แล้ว ยังไม่มีบัตรประชาชนเลยและยังไม่ได้เกณฑ์ทหารด้วย  ซึ่งก็ได้ดำเนินการกลับไปยังบ้านเกิด ไปดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารเพื่อขอทำบัตรประชาชนแล้ว เจ้าหน้าที่นัดให้ไปติดต่อดำเนินการอีกครั้ง หลังจากปีใหม่แล้ว

ก็ทราบมาว่า บุคคลที่หนีทหาร จะไม่สามารถทำบัตรประชาชนได้ แต่ในกรณีของผมนี่ พอถึงเวลาไปติดต่อขอรับบัตรประชาชน จะมีเจ้าหน้าที่ทหารมารอควบคุมตัวเลยหรือเปล่าครับ

ผมคิดว่าหลังจากธุระเรื่องบัตรเสร็จแล้วจะเข้ามอบตัวเรื่องหนีทหารด้วย ไม่ทราบว่า มีบทลงโทษยังใงครับ จำคุกกี่ปี แล้วจะมีการซ้อมหรือทุบตี หรือรับน้องไหมครับ

สภาพความเป็นอยู่ต่างจากเรือนจำพลเรือนทั่วไปไหมครับ

แล้วถ้าจะมอบตัว ผมต้องไปติดต่อขอมอบตัวได้ที่ไหนบ้างครับ

ขอบคุณครับ
หนีทหาร 27/12/51 โพสต์โดย เด็กเสเพล
คำตอบ
1 จาก 59
อย่าหวังว่ารับบัตรประชาชนแล้วจะมอบตัว     ใครเชื่อ?     เจ้าหน้าที่ ตำรวจ lสารวัตรทหาร

ไปทำบัตรประชาชนได้หรือไม่ มีหวังถูกจับอีก แน่นอน สารวัตรทหารคอยอยู่แล้ว มีระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวอร์กคุมอยู่หมดทั้งประเทศ
ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี มีอายุความ 10 ปี และถ้าหนีระหว่างการประกาศใช้กฎอัยการศึกมีโทษจำคุกไม่เกิน 15 ปี มีอายุความ 15 ปี ไม่สามารถทำนิติกรรมอะไรต่าง ๆ ได้ และหากไปทำความผิดอื่นอีกแล้วถูกจับดำเนินคดีก็จะถูกแจ้งข้อหาฐานหนีราชการเพิ่มอีก 1 กระทง

ส่วนวิธีการมอบตัวคุณอย่าเชื่อใครในนี้ คุณต้องปรึกษาผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดเท่านั้น
27/12/51 โพสต์โดย Miscellanous
2 จาก 59
หาทางเป็นนักการเมืองให้ได้ครับ
ได้เป็นนายกเมื่อไหร่ก็จะได้พ้นผิดครับ

อ้าวโทษที ตอบผิดประเด็น
ฟังท่าน Miscellanous เข้าท่ากว่าครับ
27/12/51 โพสต์โดย maddog
3 จาก 59
เป็นนายกไม่ ได้รับการยกเว้นเกณฑ์ทหาร  แต่ การเข้ารับราชการกระทรวงกลาโหม  ปี เท่ากับระเวลา เกณฑ์ทหาร และถือรับใช้กองทัพเหมือนกัน  โดยเฉพาะการสอนหนังสือนักเรียนนายร้อยนี่ถือว่าเป็นการทำประโยชน์ เท่ากับรับใช้ชาติ  เอาเท่านี้นะ  เด็กเสเพล
27/12/51 โพสต์โดย มาดามมก
4 จาก 59
การหนีทหารมีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
    หากกำลังศึกษาอยู่ก็ควรทำเรื่องขอผ่อนผันได้  แต่ถ้าหากไม่ได้เรียนก็ต้องเขารับการคัดเลือกหากติดก็ต้องเข้ารับครับ
:: พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตราที่ 42-49

:: หมวด 7บทกำหนดโทษ
มาตรา 42 หนังสือซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ไว้แก่บุคคลใด ถ้าชำรุดหรือ สูญหายแล้ว บุคคลนั้นไม่แจ้งด้วยตนเองต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อรับใหม่ตาม ความใน มาตรา 9 มาตรา 16 มาตรา 18 มาตรา 19 หรือ มาตรา 40 ภายในกำหนดสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่สามารถแจ้งได้ มีความผิดต้องระวาง โทษปรับไม่เกินสิบสองบาท
[ มาตรา 42 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507]
มาตรา 43 ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 12 มาตรา 12ทวิ หรือ มาตรา 15 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
บุคคลใดได้ลงบัญชีทหารกองเกินตาม มาตรา 16 แล้ว แต่ยังไม่เป็น ทหารกองเกิน ไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 12 หรือ มาตรา 12ทวิ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
[ มาตรา 43 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2516]
มาตรา 44 บุคคลใดไม่มาลงบัญชีทหารกองเกินตาม มาตรา 16 หรือ มาตรา 18 หรือไม่มาลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ตาม มาตรา 19 หรือ ไม่ยอมลงบัญชีทหารกองเกินตาม มาตรา 21 หรือไม่มารับหมายเรียกที่อำเภอ ตาม มาตรา 25 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน สามร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าก่อนที่เจ้าหน้าที่ยกเรื่องขึ้นพิจารณาความผิด บุคคลนั้นได้มาขอ ลงบัญชีทหารกองเกิน หรือขอลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ หรือมาขอรับ หมายเรียกที่อำเภอด้วยตนเอง หรือให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ มาแทนตน แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
[ มาตรา 44 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2516]
มาตรา 45 บุคคลใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการ ตรวจเลือกทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการตาม หมายเรียกของนายอำเภอ หรือมาแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือก หรือไม่อยู่ จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนด้วยประการใด ๆ เพื่อจะไม่ให้เข้ารับราชการทหารกองประจำการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ บุคคลใดเข้ารับราชการทหารกองประจำการแทนผู้อื่น หรือเรียก รับหรือ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยสัญญาว่า จะช่วยเหลือผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี
[ มาตรา 45 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2516]
มาตรา 46 ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือ ขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลอง ความพรั่งพร้อม หรือในการระดมพลตาม มาตรา 36 ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่สามเดือนถึงสี่ปี
[ มาตรา 46 แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 226 ฯ (พ.ศ. 2515)]
มาตรา 47 ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือ ขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบตาม มาตรา 36 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
[ มาตรา 47 แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 226 ฯ (พ.ศ. 2515)]
มาตรา 48 บุคคลใดทำร้ายร่างกายตนเอง หรือให้ผู้อื่นทำเพื่อจะ ให้พ้นจากการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดต้องระวาง โทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปจนถึงแปดปี
ผู้สมรู้เป็นใจในการทำร้ายร่างกายเพื่อความมุ่งหมายดั่งกล่าวนี้ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงสี่ปี
มาตรา 49 บุคคลใดใช้อุบายหลอกลวงให้เจ้าหน้าที่หลงเชื่อโดย เจตนาหลีกเลี่ยงให้พ้นจากการเข้ารับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ จนเป็นผลสำเร็จ หรือยุยงเสี้ยมสอนจนเกิดความผิดตามมาตรานี้ มีความผิด
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี
27/12/51 โพสต์โดย lithidet
5 จาก 59
ไม่แน่ใจว่าหนีทหารต้องหนีให้ได้กี่ปี รู้สึกว่าหน้าจะ 10 ปีนะครับ
ถ้าดูจากอายุคุณก็หนีต่ออีก 2 ปีก็หน้าจะสิ้นอายุความ

แต่เรื่องทำบัตรนี้ไม่รู้เหมือนกันครับ
27/12/51 โพสต์โดย AC
6 จาก 59
เราเองก็ไม่ค่อยรู้อ่ะไรหรอกนะ..
ตอนนี้คุณคงรู้สึกเป็นกังวลสินะ..
คงจะกลัว..ใช่มั้ย..??
ยอมรับเถอะ
แต่ทีนี้ลองฟังเรานะ
...
ขอให้คุณค่อยๆหลับตา..
แล้วคิดหาทางออกด้วยตัวเองดีๆ
มีคนที่รู้จักทำงานด้านนี้มั้ย ?
จะทำอย่างไรดี..
เราเองก็ช่วยคุณไม่ได้หรอก.. เราติดต่อกันผ่านตัวหนังสือ และความรู้สึกเท่านั้น
ดังนั้น ขอให้คุณเชื่อ ตัวคุณเอง เถอะ
ขออวยพรให้สิ่งต่างๆเป็นไปได้ด้วยดี
อาจไม่มีคำแนะนำที่ดีให้หรอกนะ
แต่ก็อยากให้รู้ว่าตรงนี้มีกำลังใจคอยเติมให้คุณเสมอ..
สู้เขา..
28/12/51 โพสต์โดย tea
7 จาก 59
............................................ทราบแค่ว่ามันเป็นความผิดลหุโทษ....คงไม่ถึงกับถูกซ้อมหรือทุบตีหรอกค่ะ....แต่โทษนั้นไม่ทราบจริงๆค่ะ
และเห็นด้วยกับคุณ Miscellanous คุณต้องปรึกษาผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด เท้านั้นค่ะ...อย่าเชื่อใครทั้งนั้น...และไม่แน่ใจว่าคุณไปถามคำถามนี้ที่เว็บไซต์อื่นด้วยหรือไม่....เพราะอาจมีผู้ไม่หวังดีที่ต้องการหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของคุณอยู่ก็ได้....คือไม่ได้บอกให้กลัวมากไปนะคะ...แค่ไม่อยากให้คุณไว้ใจใครในโลกอินเทอร์เนตนี่.....แต่ก็หาข้อมูลไว้เพื่อเป็นแนวทางได้........ด้วยความหวังดีค่ะ
28/12/51 โพสต์โดย หวานใจ
8 จาก 59
ไม่ได้สนับสนุน น่ะคับ ทางออก คือเงิน ครับ
28/12/51 โพสต์โดย arbusyab
9 จาก 59
เจอคุกทหารแน่ๆๆๆๆ
28/12/51 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
10 จาก 59
ก่อนอื่นคุณต้องให้คนที่รู้จักไปสอบถามพัสดีที่อำเภอก่อนครับ
1 คุณหนีทหารกี่ปี ถ้าติดต่อทำบัตรจะได้ไหม
2 บทลงโทษก็ไม่มีอะไรมากสำหรับคนที่สำนึกผิดได้เขาบอกว่าติดคุกทรมาร
  ก็เป็นเรื่องปกติ ที่ถูกบังคับให้อยู่ในกฦระเบียบ  
3 ถ้าถามว่าจะโดนทุบทีไหม อยู่ที่ผู้คุมเราครับว่าเขานิสัยยังไง  สถาพทั่วไปก็ดี
4 บางคนหนีมา10 กว่าปียังกับมาเลย เพราะลูกของเขาและครอบครัว
5 ส่วนใหญ่แล้วติดคุกแค่ 2 เดือน นอกนั้นก็ไปเป็นทหารโข่งในค่าย
  ไม่ใช่ว่าเขาให้เราเป็นทหารแล้วค่ายทหารไม่ลำบากนะครับ เขาก็ลำบากเหมือนกัน
   เพราะเขาจะต้องหาชุดทหาร/แบบฟอม์ทหารมาให้เราเพื่อให้เหมือนคนอื่น
   เขาต้องทำประวัตย้อนหลังและให้เงินเดือนเรา/เบี้ยเลี้ยง  อื่นอื่นอีกมากมาย
   จริงๆแล้วถ้าขาดช่วงนานเขาไม่อยากรับหลอกนะ  สิ  บอกให้ แต่ที่เขาบังคับนี้
    มันเป็นกฤหมายบังคับที่จะต้องทำตามแค่นั้นเอง ถ้าจะให้ดีที่สุดไปคุยกับพัสสดีชัว
    ที่สุดเพราะยังไงเขาคงมีทางออกให้คุณดีที่สุด เพราะทหารที่อยู่ในค่ายเดี่ยวนี้ก็มาก
    เพรียงพออยู่แล้ว  สุดท้ายถ้าสอบถามพัสสดีแล้วเขาเรียกตังใต้โต๊อย่าให้นะครับ
    เพราะจะทำให้เขาเคยตัวเรียกกับเราได้เขาก็เรียกกับคนอื่นอีก  พัสสดี ดีๆยังมีครับ
28/12/51 โพสต์โดย คนเมืองเขม
11 จาก 59
อย่าไปซีเรียสครับ ไม่ใช่ฆ่าคนตาย หรือขายยา  ไม่ความผิดร้ายแรงครับ

แจ้งความประสงค์ เข้ารับการฝึกที่สัสดี ที่อำเภอเลยครับ  

ปรับ ไม่เท่าไห่หรอกครับ  100-200 อาจถูกสั่งขัง ตามแ ต่เ จ้าหน้าที่กำหนด ไม่โหดหรอกครับ

แล้วก็ให้เข้ารับการฝึกทหาร อาจประจำกรมกองไหนๆ สังพักนึง.....

ถ้ากลัวเหนื่อย ก้ได้เหนื่อยแน่ครับ

ไม่ไปถามสัสดี   ก้ไม่รู้หรอกครับ

อย่ากลัวครับ.....ชีวิตหนึ่ง ถ้าไม่ได้เป็นทหารกับบวชพระ ......ก้ไม่ควรค่าที่จะได้ชื่อว่า ลุกผู้ชาย
28/12/51 โพสต์โดย Tanu
12 จาก 59
มันมีหลายมาตรฐาน
28/12/51 โพสต์โดย Pnoz
13 จาก 59
ก็เหมือนกับคนพม่าเข้ามาอยู่ในเมืองไทยล่ะคับ
สิทธิทุกอย่างก็ถูกตัดครับ
28/12/51 โพสต์โดย Tamiya
14 จาก 59
โดนกระทืบครับ สั้นๆ
29/12/51 โพสต์โดย TrueComp
15 จาก 59
ไม่แฟร์นะถ้า คุณเด็กเสเพล จะมีความผิด "นายก" ก็หนีทหาร ยังไม่มีความผิดเลย แบบนี้ก้ไม่เท่าเทียมกันสิ
29/12/51 โพสต์โดย aha55
16 จาก 59
รู้อย่างเดึยวว่า...................โดน
2/1/52 โพสต์โดย Pharaohs
17 จาก 59
ตายแน่
9/8/52 โพสต์โดย ดันเต้
18 จาก 59
ซวยครับ ติดคุกหัวโตครับ บางประเทศประหารชีวิตครับ ทำเป็นเล่นไป
11/9/52 โพสต์โดย deadman
19 จาก 59
ซะงั้น
23/12/52 โพสต์โดย ท่านดิน
20 จาก 59
บางประเทศก็ประหาร นะครับ
30/12/52 โพสต์โดย deadman
21 จาก 59
"  ไม่แฟร์นะถ้า คุณเด็กเสเพล จะมีความผิด "นายก" ก็หนีทหาร ยังไม่มีความผิดเลย แบบนี้ก้ไม่เท่าเทียมกัน "
 
ขึ้นกับว่าคุณลูกใคร
3/1/53 โพสต์โดย jfk
22 จาก 59
หนีทหาร ทำบัตรประชาชน ทำธุระกรรมได้ทุกอย่างตามปรกติ ไม่มีทหารที่ไหนไปรอจับหรอก
ผมก็หนี จนหมดอายุความแล้ว แต่ คงรับราชการไม่ได้เท่านั้นหล่ะ แต่บางที ตำรวจ จะมาคอย
ตามจับที่บ้าน เป็นระยะ ๆ ในช่วง 5 ปีแรก บางที่ก็ไม่ตาม เลย
เพราะจะมีหมายจับอยู่ที่โรงพักใกล้บ้าน
แต่ไปโรงพักเขาก็ไม่ค้น ประวัติ และไม่ขึ้นที่ คอมพ์ หรอกน๊ะเพราะเป็นคดี เล็กๆ น้อยๆ ปรับแค่ 300
ถ้าไปรายงานตัวก็ ส่งฟ้องศาล
เสียค่าปรับ ที่ศาล 300 บาท ก็กลับบ้านได้ ศาลไม่สั่งจำคุกหรอก

ไปรายงานตัวที่ สัสดีก่อน แต่ ทั้งหมดเสียค่าปรับ ไม่เกิน 300 น๊ะ ถ้าเกิน แสดงว่าเสียรู้ แล้วครับ
10/1/53 โพสต์โดย ซุปเปอร์แมน
23 จาก 59
มันมีหลายๆแบบ  หลายๆๆอย่างครับ  แล้วแต่เวร  แล้วแต่ กรรม  ผมผ่านมาเยอะ
22/1/53 โพสต์โดย นายพล11833
24 จาก 59
เฮ้อคุณเด็กเสเพลประสาทหลอนรึยังคะ
จริงๆแล้วหนีทหารเจ้าหน้าที่เค้าไม่ค่อยสนใจตามเท่าไหร่นัก เพราะประเทศไทยมีคนมากมายสมัครเป็นทหารค่ะ
การฝึกทหารก็คือการฝึกเพื่อเป็นพลเรือนอย่างแท้จริง อย่าไปกลัวค่ะ บางทีถ้าคุณมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่เค้าต้องการเค้าก็ไม่เอาค่ะ
แต่จะกลัวไปทำไมค่ะ เหนื่อยนะเหนื่อยแน่ แต่คิดซะว่าไปเรียนรู้เพิ่มเติม อะไรที่เราไม่เคยรู้เราก็ได้รู้เพิ่ม
ปล.กลับมากล้ามขึ้นค่ะ เพราะการเกณฑ์ทหารมีไว้เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่เผื่อไว้ถ้าเกิดสงครามหรือเหตุไม่คาดฝันประชาชนจะสามารถช่วยเหลือตนเองในขั้นพื้นฐานได้ค่ะ
31/1/53 โพสต์โดย ammmmmm
25 จาก 59
ถูกต้อง!! เจ้าหน้าที่เค้าจะมาคุมตัวครับ

อย่างต่ำ 10 ปีครับ
และ เวลาพ้น 10 ปี ไปแล้ว คุณจะไม่สามารถทำอะไรได้เลย อยู่อย่างไร้ตัวตน เช่น ถ้าคุณไปเปิดบัญชีธนาคาร เค้าจะตรวจประวัติคุณแล้วเค้าจะแจ้ง ตร.มาจับคุณในข้อหาหนีทหารครับ(อายุความของกฎหมายสามารถกู้กลับใช้ได้อีกครับ)
10/2/53 โพสต์โดย Matsuo
26 จาก 59
เห้ยยยยยย

อนาคตนายได้เป็นนายกแน่
5/5/53 โพสต์โดย นายสมองใส
27 จาก 59
สั้นๆง่ายๆมึงตายสถานเดียว
29/5/53 โพสต์โดย Joga Bonito
28 จาก 59
ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ครับ--5-
เพราะการเป็น นายกรัฐมนตรีของประเทศนี้มันเป็นความทุกข์อย่างยิ่งยวดครับ
นั่นแหละครับคือโทษ
เอ๊ะผมพูดคนละเรื่องเดียวกันแล้วนะเนี่ย-----ถ้าหนีทหารในการคัดเลือกครั้งต่อไปขอให้ไปรายงานตัวกับสัสดีในท้องที่ที่เราเกิดขอเข้าคัดเลือก เสีย ส่วนความผิดไม่แน่ชัดว่า ปรับ/ขัง หรือเปล่า
แต่สัสดีนะคุณ---รวย ๆ ทั้งนั้น  รวยเงียบ ๆ --แต่คนเขารู้กันทั่วนะ
อ๋อ  อาจต้องได้ฟังเพลงชื่อแบบนี้----เงินนะมีมั้ย?
29/5/53 โพสต์โดย halabi
29 จาก 59
ผมว่าอย่าหนีกว่าคับ
การเป็นทหารก็มีประโยชน์
สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
2/8/53 โพสต์โดย pokkee555
30 จาก 59
ติดคุกทหารอย่างเดียวครับ..ที่ผมเห็นนะ
ถ้ามอบตัวต้องไปมอบตัวที่กรมทหารที่ท่านจับฉลากได้..หรือสัสดี อำเภอ /จังหวัด
การมอบตัวเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับ...ถ้าคุณหนีแล้วไปมีเรื่องอะไรต่างๆนาๆ..จนไปถึงตำรวจแล้วละก็ตัวคุณเองจะ ซวย ซ้วย ซวยเลยล่ะ...ดีครับที่คุณคิดได้แบบนี้ ต้องรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อประเทศชาติครับประเทศจึงจะเป็นเอกราชสืบต่อไป
31/8/53 โพสต์โดย ไกท์_EVA...
31 จาก 59
คุณ lithidet  บอกได้ถูกต้องครับ
ที่หลายคนบอกว่า ไม่ได้จับ เพราะฐานข้อมุลของมหาดไทยและกลาโหมยังไม่เชื่อต่อครับ
แต่ถ้าเชื่อมต่อได้เมื่อไรก็จะมีข้อมูลในทะเบียนราษด้วยเช่นกันว่า   เป็นบุคลคลที่มีคดีความติดตัวหรือเปล่า
ในอาคตข้างหน้าอาจจะโดนจับจริงๆๆได้
13/11/53 โพสต์โดย mengnakam
32 จาก 59
เมื่อไรประเทศไทยจะลดการคอรัปชั่น ยัดเงินใต้โต๊ะ คนรวยไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์ พวกที่ถูกเกณฑ์มาก็เหมือนเอาคนเสียมาซ่อมเพื่อให้กลับไปใช้งานได้ใหม่
พวกหนีก็หนีไป ไม่คิดอนาคต ไม่กลัวคดี หลบๆซ่อนๆคอยลำบากพ่อแม่ต้องไปคุยกับผู้ใหญ่คนนู้นคนนี้ เอาเงินไปฝากไว้ ทางหน่วยฝึกก็ลำบากวิ่งตามหาตัว เพียงแค่ความคิดสั้นๆว่าจะไม่ไหวจะทนไม่ได้ ใจไม่สู้ แล้วก็คำแนะนำห่วยๆหรือไม่ก็มาทะเลาะกันเรื่องของคนอื่นบนบอร์ด ทั้งหมดนี้ไม่เห็นจะ HAPPY สักฝ่าย ลูกผู้ชายไทยบรรลุนิติภาวะแล้วได้แค่นี้เองเหรอ
16/5/54 โพสต์โดย โปรดปราณ
33 จาก 59
ท่านจะได้เป็นนายกคนต่อไป
13/12/54 โพสต์โดย ลูกชายมาเฟีย
34 จาก 59
ผมรู้ว่าคุณเครียดมากๆ ต้องหาข้อมูลต่างๆนาๆ ผมคนนึงละที่เคยหนีทหาร ก็ไม่ต่างอะไรกับคุณเลย ต้องคอยหาข้อมูลมานับหลายๆปี ส่วนคดีของคุณจะหนักตรงที่ว่าไมได้ไปเกณทหาร อายุความ 45ปีนะครับ แต่อย่าเพิ่งสิ้นหวัง มีทางออกเสมอ รวมทั้งทุกๆคนด้วยทีเคยหนีทหาร มีอะไรเมลมาถามผมได้นะครับ มีคำตอบ vasparr@gmail.com
4/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
35 จาก 59
ผมรู้ว่าคุณเครียดมากๆ ต้องหาข้อมูลต่างๆนาๆ ผมคนนึงละที่เคยหนีทหาร ก็ไม่ต่างอะไรกับคุณเลย ต้องคอยหาข้อมูลมานับหลายๆปี ส่วนคดีของคุณจะหนักตรงที่ว่าไมได้ไปเกณทหาร อายุความ 45ปีนะครับ แต่อย่าเพิ่งสิ้นหวัง มีทางออกเสมอ รวมทั้งทุกๆคนด้วยทีเคยหนีทหาร มีอะไรเมลมาถามผมได้นะครับ มีคำตอบ vasparr@gmail.com
4/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
36 จาก 59
เคลียดมากเนาะ เด็กเสเพล ถ้าเป็นอย่างที่คุณเล่า ถือว่ายังไม่ได้หนีทหาร  เพราะการหนีทหารก็คือ คุณต้องเป็นทหารถูกไหมครับ แต่เด็กเสเพลยังไม่เกณฑ์ทหารเลย พ.รบ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ กำหนดว่า  มาตรา๗ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่รับราชการทหาร  มาตรา๑๖บรรดาชายซึ่งมีสัญชาติไทย เมื่ออายุย่างสิบแปดปี(สิบเจ็ดปีบริบูรณ์) ในพุทธศักราชใด ต้องไปแสดงตนลงบัญชีทหารในพุทะศักราชนั้น  ผู้ใดไม่สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทนให้นายอำเภอสอบสวน เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ ถ้าไม่มีผู้มาแจ้งแทนให้ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาลงบัญชีทหารกองเกิน  มีความผิดตามมาตรา ๔๔  จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท ถ้าก่อนเจ้าหน้าที่ยกเรื่องขึ้นพิจารณาความผิด บุคคลนั้นไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท    "ข้อแนะนำให้คุณเสเพลไปแสดงตนลงบัญชีทหารเตรียมค่าปรับไปสามร้อยบาท และเข้าเกณฑ์ พร้อมกันกับรุ่นน้องเลยนะครับ" อย่าลืมไปลงบัญชีทหารที่ภูมิลำบิดานะครับ
8/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
37 จาก 59
ไม่เป็นไรครับ เพราะคุณไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนทหารไว้ อายุความ 10 ปี แต่ถ้าคุณคิดที่จะมอบตัวก็ให้ผู้ใหญ่ หรือ พ่อแม่ ไปคุยกับตำรวจเจ้าของคดี เพื่อบอกเหตุผลของคุณแก่เขา ก็อาจทำให้โทษหนักกลายเป็นเบา เพราะศาลจะพิจารณาจากสำนวณที่ตำรวจส่งไป ถ้าคุณมอบตัวตำรวจไม่ควบคุมตัวคุณหรอก เขาก็จะนัดให้ไปขึ้นศาลเอง อาจโดนปรับหรือโดนลงอาญาไว้ แต่ถ้าตำรวจจับได้โดยไม่มอบตัวเขาจะเขียนสำนวนส่งให้ศาลแบบไม่ประณีประนอม ขอให้โชคดีครับ
4/3/55 โพสต์โดย คนหนีทหาร
38 จาก 59
ถ้าเป็นทหารผ่านการฝึกมาแล้ว เขียนใบลากลับบ้านแล้วไม่กลับไปอีก อย่างนี้ไม่เป็นไร พอถึงครบกำหนดเขาก็ปลดชื่อให้ตามปกติ ครับ ส่วนมากเขาจะเอาเรื่องพวกที่ไม่ยอมไปเกณฑ์ หรือได้ใบแดงแล้วไม่ยอมไปรายงานตัวมากกว่า
21/3/55 โพสต์โดย ด้วยความชอบธรรม
39 จาก 59
แจ้งจับใได้ที่ไหน
25/3/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
40 จาก 59
ไร้สาระมาก ไอพวกบางตัว
3/4/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
41 จาก 59
คิดได้ไง
5555+
17/4/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
42 จาก 59
ไม่มีหรอกคุณโดนกระทืบ ไม่มีตามหรอก เพราะงานอื่นที่ต้องทำมีเยอะ แค่ไปติดต่อสัสดี มีบัตรก้อพอแล้ว
22/4/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
43 จาก 59
ผมคิดว่าดีสุดคือมอบตัว ลูกผู้ชายกล้าทำผิดก็ต้องกล้ายอมรับผิด จริงๆโทษมันไม่ได้หนักหนาถึงตายอะไรหรอก แต่ถ้าคุณหนีต่อไปคุณก็หนีไปจนแก่นั้นละ คดีนี้อายุความนานนะ ตอนผมเป็นทหารอยู่สระบุรีตอนนั้นเป็นทหารใหม่อยู่ มีคนมาขอทำเรื่องอะไรสักอย่างที่กองพัน คนนั้นเป็นคนที่หนีทหารจนแก่คดีหมดอายุความถึงเผยตัว เขายังขอมาพูดให้ข้อคิดกับทหารที่พูดอยู่  คำพูดของเขายาวมาก ผมจำได้แค่ "เลือกระหว่างลำบากแค่ปี2ปีจะเลือกลำบากอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆเป็นสิบๆปีอย่างลุง" แล้วก็ "ผมเสียใจที่ทำให้ครอบครัวต้องอับอาย" ผมแนะนำได้เท่านี้แต่มันก็แล้วแต่คุณ เส้นทางคุณเป็นคนลิขิตเองไม่มีใครมีอำนาจมาลิขิตชีวิตคุณเองได้ ถ้าใจคุณต้องการจริงๆ เดินหน้าไปแล้วก็อย่าเสียใจ อย่ากล่าวโทษคนอื่น เพราะมันเป็นเส้นทางชีวิตที่เราขีตเอง
6/6/55 โพสต์โดย TotenKopf
44 จาก 59
http://www.youtube.com/watch?v=SimBq0k9-_I  อะนี่นะครับ
6/6/55 โพสต์โดย TotenKopf
45 จาก 59
กรณีของคุณ กลับมาที่บ้าน แล้วไปที่สัสดีอำเภอครับ บอกว่ามาขอขึ้นทะเบียนกองเกิน เพราะคุณปีสุดท้ายแล้ว เขาห้ามเกินอายุ 28 ปี ( อย่าให้เกิน ก.พ. 56 นะครับ ) ขึ้นทะเบียนกองเกินแล้ว เขาจะให้คัดเลือก พร้อมกับรุ่นน้องครับ ( 1 เม.ย.56 ) เพราะเขาบัญญัติไว้ว่า ชายไทยเมื่ออายุครบ 18 ปี ต้องไปขึ้นทะเบียนกองเกิน และอายุ 20 ปีรับหมายเรียกครับ
คุณยังไม่เข้ากรณีการหนีทหารครับ เพียงแต่คุณยังไม่ขึ้นทะเบบียนกองเกินเท่านั้นเอง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับสัสดีครับ ว่าจะทำยังไง เพราะต้องสอบสวนเรื่องราวว่า เหตุผลกลใดจึงไม่มาขึ้นทะเบียนกองเกินครับ ปรับไม่มากหรอกครับ [ มาตรา 43 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2516]
มาตรา 44 บุคคลใดไม่มาลงบัญชีทหารกองเกินตาม มาตรา 16 หรือ มาตรา 18 หรือไม่มาลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ตาม มาตรา 19 หรือ ไม่ยอมลงบัญชีทหารกองเกินตาม มาตรา 21 หรือไม่มารับหมายเรียกที่อำเภอ ตาม มาตรา 25 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน สามร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าก่อนที่เจ้าหน้าที่ยกเรื่องขึ้นพิจารณาความผิด บุคคลนั้นได้มาขอ ลงบัญชีทหารกองเกิน หรือขอลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ หรือมาขอรับ หมายเรียกที่อำเภอด้วยตนเอง หรือให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ มาแทนตน แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อย่าลืมนะครับรีบกลับมาบบ้านเสีย
                                      นายทหารนอกราชการครับ
18/7/55 โพสต์โดย Niong
46 จาก 59
การหนีทหารถ้าเป็นคนธรรมดา จับได้เมื่อไรก็ต้องติดคุก ไม่ว่าจะมีอายุเท่าไร
23/7/55 โพสต์โดย Jayar
47 จาก 59
เรื่องทหาร ถ้าผู้กองส่งเรื่องหนีทหารไปแล้ว เรื่องก็อยู่ที่ศาลทหารเพราะหนีทหารเป็นคดีอาญาติดคุกประมาณ7เดือนพอออกจากเรือนจำก็ไปรับราชการต่อจนครบ2ปี
จาก  คนเคยหนีทหารเรือ
13/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
48 จาก 59
ลูกผู้ชาย ว่ะ อย่าไปกลัวคนอื่นเค้าก็เป็นกันมาแล้วเยอะแยะ
คนอื่นทำได้ คุณก็น่าจะทำได้ แค่มีความอดทน น่ะ
15/12/55 โพสต์โดย basz_kung
49 จาก 59
ในกรณีที่ไม่ได้ไปเกณฑ์ทหาร ตอนนี้พ้นอายุความ 10 ปีแล้ว สามารถเอาความได้อีกหรือไม่คะ.. รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยค่ะ
17/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
50 จาก 59
ถ้ายังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนทหารก็ยังไม่ถือว่าหนีหรอกครับ ผมเองก็ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนทหาร ผ่านไป1ปี หลังจากวันครบกำหนดเกนทหาร ผมก็ไปขึ้นทะเบียนทหารแล้วก็เสียค่าปรับ 300เองครับ แต่ถ้าไปขึ้นทะเบียนทหารแล้ว แต่ไม่ไปรับการคัดเลือก นั้นแปลว่าหนีทหารครับ
6/3/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
51 จาก 59
คือนะ
จะไปเอาบัตรประชาชนก่อนทำไมไม่ไปมอบตัวก่อนอ่ะค่ะ
เคลียร์เรื่องทหารก่อนอ่ะค่ะ
3/4/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
52 จาก 59
ถ้าคุณอายุ 27 ปีแล้ว ผมแนะนำให้ รอให้ครบ 30 ปีครับ
แล้วไปทำบัตร ไปติดต่อปลดทหาร
เพราะคุณยังไม่ได้ไปเอาหมายเลย คดีมีอายุความ 10 ปีครับ ซึ่งเท่ากับว่า คุณ 30 ปีก็หมดอายุความครับ
ไปจ่ายค่าปรับ 300 ข้อหาไม่ไปเอาหมายทหาร ที่โรงพักครับ ก็จบครับ
แล้วก็ไม่ต้องเป็นทหาร เพราะอายุเกินแล้ว!!
14/4/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
53 จาก 59
ใช้ชิวิตได้ปะกะติเป็นราชกาลไม่ได้แค่นั้นเอง
25/4/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
54 จาก 59
เห็นแว๊บ ๆ ว่ามีคนตอบมาว่า ถ้าเกิน 10 ปี แล้วไปทำธุระเกี่ยวกับราชการจะโดนจับ อยากบอกว่ามั่วมาก อายุความทางกฎหมาย ถ้าหมดแล้วไม่มีรื้อฟื้นนะ ศึกษากฎหมายก่อน ไม่ใช่ให้คำตอบมั่ว ๆ คนแถวบ้าน หนีมาจนหมดอายุความ ก็ไปทำบัตรประชาชน ทำอะไรได้ปกติหมดทุกอย่าง อย่าไปกลัว ถ้าจะหนีก็หนี ถ้าสำนึกผิดก็กลับมารับใช้ชาติ แค่นั้นแหละ อย่าไปฟังคนอื่นมาก คุณเองนั่นแหละ รุ้คำตอบอยู่แล้ว
9/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
55 จาก 59
หนีทหารผมเป็นมาได้1ปีแล้วหนีไม่เห็นมีใครมาจับเลยทำบัตรประชาชนก้อได้
เปิดบัญชีธนาคารก้อได้
29/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
56 จาก 59
เกิดเป็นชายทั้งทีหนีทหาร ก็อย่าด้านเเกิดป็นชายให้อายเขา ฝึกหนักนิดคิดหนีกับภูมิลำเนา ใครๆเขาจะด่าหน้าว่าเดนชาย ปัญหามีไว้พุงชนครับ สู้ๆ
27/6/56 โพสต์โดย หนังสือฉบับสุดท้าย บทสรุปแห่งชีวิต
57 จาก 59
.....
26/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
58 จาก 59
ทำไม ไม่หนี หลัง ทำบัตรประชาชนวะ โง่ หว่ะ หนีตอน เรียนจบ ม.6 ก็ได้
28/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
59 จาก 59
ดีนะครับ ที่คุณ ไม่ได้ เกิดที่เกาหลีเหนือ และหรีทหารที่นั่น โดนยิงเป้า ตั้งแต่ที่ จะหนีแล้ว
28/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องหนีทหารครับ
ถ้าผมหนีทหารโดยที่ผมฝึกเสร็จแล้วแต่ยังไม่ขึ้นกองร้อยจะมีอายุความกี่ปี
ประกาศจับ!!!!
คำว่า "ทหาร" เป็นมากกว่า "อาชีพ"?
ใครว่าตำรวจ หายไปไหน ตอนน้ำท่วม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู