หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วรรณศิลป์คืออะไร
ภาษาไทย 9/11/51 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
คำตอบ
1 จาก 3
ถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดิน  วรรณศิลป์คือศิลปะในการแต่งหนังสือ
ตอบแบบไม่ทุบดิน
วรรณศิลป์ ในพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ.2465 ให้ความหมายว่า คือ ศิลปะของการเรียบเรียงถ้อยคำ  
วรรณศิลป์ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Art  of  Literatureวรรณศิลป์ในงานเขียน คือสุนทรียภาพ  การใช้ภาษาอย่ผู้แต่งางมีศิลปะ  พิถีพิถัน  มีสาระแสดงถึงภูมิปัญญารวมทั้งสะท้อนถึงพัฒนาการทางอารมณ์ของด้วย  และมีเนื้อเรื่องเหมาะสมกลมกลืนกับรูปแบบ  องค์ประกอบของวรรณศิลป์ มี6 ประการคือ
1.อารมณ์สะเทือนใจ
2.ความนึกคิดและจินตนาการ
3.การสือ่สาร  สารที่กวีต้องการจะบอกถึงเรื่องราว  ความสะเทือนอารมณ์ต่าง ๆ แก่ผู้อ่าน
4.ท่วงท่าที่แสดง  คือกวีโวหารอันแสดงเอกลักษณ์
5.ฝีมือผู้แต่ง คือเทคนิค
6.รู้จักเลือกองค์ประกอบ คือกำหนดฉันทลักษณ์ให้เหมาะสม
ลองหาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือพวกวรรณคดีนะคะ  และถ้าสงสัยอะไร  ที่เป็นการอยากรู้จริงๆ  ไม่ได้ถามเล่น ๆ ไม่ได้แค่มาถามทิ้ง ๆไว้  ก็ลองมาถามใหม่หรือลงทะเบียนเป็นสมาชิกก็ดีค่ะ  ที่นี่ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่
9/11/51 โพสต์โดย ป๊าป้า
2 จาก 3
ศิลปะที่เรียบเรียงออกมาเป็นตัวอักษร
9/11/51 โพสต์โดย maddog
3 จาก 3
วรรณศิลป์ มีความหมาย ตามพจนานุกรรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ว่า “ศิลปะในการแต่งหนังสือ,ศิลปะทางวรรณกรรม,วรรณกรรมที่ถึงขั้นวรรณคดี,หนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี


                        จากความหมายนี้ การพิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ต้องศึกษาตั้งแต่การเลือกชนิดคำประพันธ์ให้เหมาะสมกับประเภทของงานเขียน การรู้จักตกแต่งถ้อยคำให้ไพเราะสละสลวยอันเป็นลักษณะเฉพาะของภาษากวี และทำให้ผู้อ่านเกิดความสะเทือนอารมณ์


ภาษากวีเพื่อสร้างความงดงามไพเราะแก่บทร้อยแก้วหรือร้อยกรองนั้น มีหลักสำคัญที่เกี่ยวข้องกัน ๓ ด้าน ดังนี้


การสรรคำ


การสรรคำ คือการเลือกใช้คำให้สื่อความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก และอารมณ์ได้อย่างงดงาม โดยคำนึงถึงความงามด้านเสียง โวหาร และรูปแบบคำประพันธ์ การสรรคำทำได้ดังนี้


- การเลือกคำให้เหมาะแก่เนื้อเรื่องและฐานะของบุคคลในเรื่อง


- การใช้คำให้ถูกต้องตรงตามความหมาย


- การเลือกใช้คำพ้องเสียง คำซ้ำ


- การเลือกใช้คำโดยคำนึงถึงเสียงสัมผัส


- การเลือกใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ


- การเลือกใช้คำไวพจน์ได้ถูกต้องตรงตามความหมาย
การเรียบเรียงคำ


         การเรียบเรียงคำ คือการจัดวางคำที่เลือกสรรแล้วให้มาเรียงร้อยกันอย่างต่อเนื่องตามจังหวะ ตามโครงสร้างภาษ หรือตามฉันทลักษณ์ ซึ่งมีหลายวิธีเช่น


- จัดลำดับความคิดหรือถ้อยคำจากสิ่งสำคัญจากน้อยไปมาก จนถึงสิ่งสำคัญสูงสุดอันเป็นจุดสุดขั้น


- จัดลำดับความคิดหรือถ้อยคำจากสิ่งสำคัญน้อยไปหามาก แต่กลับหักมุมความคิดผู้อ่านเมื่อถึงจุดสุดขั้น


- จัดลำดับคำให้เป็นคำถามแต่ไม่ต้องการคำตอบหรือมีคำตอบอยู่ในตัวคำถามแล้ว


- เรียงถ้อยคำเพื่อให้ผู้อ่านแปลความหมายไปในทางตรงข้ามเพื่อเจตนาเยาะเย้ย ถากถาง


- เรียงคำวลี ประโยค ที่มีความสำคัญเท่าๆกัน เคียงขนานกันไป
การใช้โวหาร


การใช้โวหาร คือการใช้ถ้อยคำเพื่อให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพเรียกว่า “ภาพพจน์” ซึ่งมีหลายวิธีที่ควรรู้จัก ได้แก่


- อุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนกับสิ่งหนึ่งโดยมีคำเปรียบปรากฏอยู่ด้วย คำเปรียบเทียบเหล่านี้ได้แก่ เหมือน เสมือน ดุจ เล่ห์ เฉก ดัง กล เพียง ราว ปูน


- อุปลักษณ์คือการเน้นความหมายว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่งมาก จนเหมือนกับเป็นสิ่งเดียวกัน โดยมีคำเปรียบ เป็น คือ เท่า ปรากฏในข้อความ


- บุคคลวัต คือ การสมมุติสิ่งต่างๆให้มีกริยาอาการ ความรู้สึกเหมือนมนุษย์


- อธิพจน์ คือการกล่าวเกินจริง เพื่อเน้นข้อความนั้นให้มีน้ำหนักยิ่งขึ้น บางครั้งอาจใช้คำกล่าวน้อยกว่าจริงเรียกว่า อวพจน์


ที่มา http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/chanthaburi/aumara_t/sec01p01.html
20/1/54 โพสต์โดย Aouly Thank You
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เจดีย์สมัยสุโขทัยมี3แบบคืออะไรบ้างอ่ะ
ดิกเยอรมันคืออะไร
นายแสงทอง แซ่กิมคือใคร
อินตรา คือใคร
อิสรภาพ คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู