หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
" องคมนตรี "
  เป็นที่ทราบกันดี ว่า พระมหากษัตริย์ของไทยทรงมีพระราชภารกิจมากมาย
ทั้งในด้านราชการและสังคม ทรงพระวิริยะอุตสาหะช่วยเหลือประชาชนในทุก ๆ เรื่อง
พร้อมทรงติดตามผลอย่างใกล้ชิด เมื่อทรงมีพระราชภารกิจมากมายเช่นนี้
 จึงจำเป็นต้องมีผู้รับสนองเบื้องพระยุคลบาท แบ่งเบาภารกิจไปทำเท่าที่จะทำได้
และนี่เองคือที่มาของตำแหน่ง "องคมนตรี" หรือ "ที่ปรึกษาในพระองค์พระมหากษัตริย์"
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานถวาย ในหลากหลายชิ้นงาน
 อาทิ พิจารณาและถวายความเห็นประกอบร่างกฎหมายทั้งปวง
ที่นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อขอพระ ราชทานพระมหากรุณาทรงลงพระปรมาภิไธย
พิจารณาและถวายความเห็นประกอบการกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการ ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน
ถวายความเห็นสนองพระราชกระแสเรื่องอื่น ๆ ที่ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิจารณา
รวมถึงการดูแลโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาชนบท
และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
  ตำแหน่ง "องคมนตรี" มีประวัติความเป็นมาเกิดขึ้นตั้งแต่สมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อทรงบรรลุนิติภาวะรับผิดชอบ
ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เองแล้ว ได้ทรงแต่งตั้งที่ปรึกษาในพระองค์ขึ้น
ทั้งพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ เพื่อสอดส่องเหตุการณ์บ้านเมือง
ทุกข์สุขของราษฎรและกราบบังคมทูลให้ทรงทราบ
 โดยในระยะแรกนั้นยังไม่ได้เรียกว่า "องคมนตรี" แต่จะใช้คำว่า "ปรีวีเคาน์ซิล" (Privy Council)
หรือ "ที่ปรึกษาในพระองค์" แทน
 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบัญญัติคำว่า
"องคมนตรี" ขึ้นใช้แทน "ที่ปรึกษาในพระองค์" มีการตั้งองคมนตรีขึ้นใหม่ตามพระราชอัธยาศัย
และได้พระราชทานตำแหน่งองคมนตรีแก่ข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานพานทอง เครื่องยศ
หรือผู้ที่ ทรงเห็นสมควร โดยตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการตั้งองคมนตรีเป็นประจำทุกปี เป็นผลให้จำนวนองคมนตรีในรัชกาลนี้มีจำนวนมากถึง 233 คน
และอยู่ในตำแหน่งไปจนสิ้นรัชกาล

ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 7 เนื่องจากองคมนตรีมีจำนวนมาก ไม่สะดวกในการเรียกประชุม
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง
สภากรรมการองคมนตรี ขึ้นตามพระ ราชบัญญัติองคมนตรี พุทธศักราช 2470
และทรงคัดเลือกองคมนตรีที่ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ จำนวน 40 คน
เข้ามาเป็นกรรมการองคมนตรี เพื่อทำหน้าที่ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ
ตามแต่จะโปรดเกล้าฯพระราชทานลงมาให้ปรึกษา
ตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สภากรรมการองคมนตรีได้ปฏิบัติหน้าที่
และทำการประชุมอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
จึงได้มีการประกาศยก เลิกพระราชบัญญัติองคมนตรี พุทธศักราช 2470
เป็นผลให้องคมนตรีและสภากรรมการ องคมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ตั้งขึ้นพ้นจากตำแหน่งไป

 จวบจนรัชกาลปัจจุบัน ตามรัฐธรรม นูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ที่ใช้บังคับอยู่ได้บัญญัติเกี่ยวกับคณะองคมนตรีไว้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคน หนึ่ง และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี โดยการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย และก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อ
พระมหากษัตริย์ และจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อเสียชีวิต ลาออก
หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง.108 เรื่องมาเล่า 7/4/53 โพสต์โดย nui108
คำตอบ
1 จาก 10
รับทราบครับ
7/4/53 โพสต์โดย ดอกไม้สีชมพู
2 จาก 10
รับแซบบบบบบ
7/4/53 โพสต์โดย ๛T๏M๏Da•Ji๛
3 จาก 10
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ค่ะ
7/4/53 โพสต์โดย thepooh
4 จาก 10
ควรหรือไม่ครับเสื้อแดง ที่ไปกล่าวหาท่าน
7/4/53 โพสต์โดย tyan
5 จาก 10
คณะองคมนตรีชุดปัจจุบัน
(ธันวาคม ๒๕๕๐ - )  
Member of the Current Privy Council
[December B.E. 2550 (A.D. 2007)] 1.
ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
His Excellency General Prem Tinsulanonda
ประธานองคมนตรี
President of the
Privy Council

2.
ฯพณฯ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
His Excellency Mr. Tanin Kraivixien
องคมนตรี
Privy Councillor

3.
ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์
His Excellency General Surayud  Chulanont
องคมนตรี
Privy Councillor  

4.
ฯพณฯ นายเชาวน์ ณศีลวันต์
His Excellency Dr. Chaovana Nasylvanta องคมนตรี
Privy Councillor  
5.
ฯพณฯ พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา
His Excellency Air Chief Marshal Siddhi Savetsila องคมนตรี
Privy Councillor  
6.
ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์
His Excellency Air Chief Marshal Kamthon Sindhvananda องคมนตรี
Privy Councillor  
7.
ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์  
His Excellency General Pichitr Kullavanijaya องคมนตรี
Privy Councillor  
8.
ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์
His Excellency Mr. Ampol Senanarong องคมนตรี
Privy Councillor  
9.
ฯพณฯ นายจำรัส เขมะจารุ
His Excellency Mr. Chamras Kemacharu องคมนตรี
Privy Councillor  
10.
ฯพณฯ พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช  
His Excellency Admiral Mom Luang Usni Pramoj องคมนตรี
Privy Councillor  
11.
ฯพณฯ หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล  
His Excellency Mom Rajawongse Thepkamol Devakula องคมนตรี
Privy Councillor  
12.
ฯพณฯ นายเกษม วัฒนชัย  
His Excellency Mr. Kasem Watanachai องคมนตรี
Privy Councillor  
13.
ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ
His Excellency Mr. Palakorn Suwanrath องคมนตรี
Privy Councillor  
14.
ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร
His Excellency Mr. Sawad Wattanayagorn องคมนตรี
Privy Councillor  
15.
ฯพณฯ นายสันติ ทักราล  
His Excellency Mr. Santi Thakral องคมนตรี
Privy Councillor  
16.
ฯพณฯ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์
His Excellency Admiral Chumpol Pachusanon องคมนตรี
Privy Councillor  
17.
ฯพณฯ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
His Excellency Mr. Atthaniti Disatha-amnarj
องคมนตรี
Privy Councillor  
18.
ฯพณฯ นายศุภชัย  ภู่งาม
His Excellency Mr. Supachai  Poo-ngam องคมนตรี
Privy Councillor  
19.
ฯพณฯ นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ
His Excellency Mr. chanchai  Likhitjitta องคมนตรี
Privy Councillor  


Close คณะองคมนตรีชุดปัจจุบัน สำนักราชเลขาธิการ
www.ohmpps.go.th
Office of His Majesty's Principal Private Secretary

ปรับปรุงล่าสุด : วันเสาร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552  04:11 น.
7/4/53 โพสต์โดย สติง
6 จาก 10
ขอบคุณ  คุณหนุ่ย 108 ครับ  จะได้เลิกถามกันซะทีว่าองคมนตรี  มีไว้ทำไม
7/4/53 โพสต์โดย Decepticon
7 จาก 10
ขอบคุณครับ
7/4/53 โพสต์โดย Numthon
8 จาก 10
คุณจะบ่นทำไม
7/4/53 โพสต์โดย คุณจะบ่นทำไมนักหนา
9 จาก 10
องคมนตรคือที่ปรึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7/4/53 โพสต์โดย AUCHIHA MADARA
10 จาก 10
คุณจะบ่นทำไมหนักหนา พูดเป็นอยู่คำเดียวหรือวะเนี่ย พูดอย่างอื่นไม่เป็นละซิท่า
หน้าส้นเท้าจริงๆๆ
7/4/53 โพสต์โดย AUCHIHA MADARA
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณว่ายังไงดีครับ
เพลงพระราชนิำพนธ์ มีเพลงอะไรบ้างค่ะ
การประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ เริ่มต้น หรือมีที่มาที่ไปอย่างไรครับ ฝากกูรู ช่วยตอบหน่อย
พระราชกรณียกิจด้านวิทยุกระจายเสียงมีความเป็นมาอย่างไร
เรื่องของในหลวงครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู