หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กฏหมายกับศาสนาแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
กฏหมาย 13/10/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 6
แตกต่างกันในหลายๆด้านครับ แต่ที่เด่นๆก็คือ

กฎหมายเป็นการบังคับใช้ มีบทลงโทษชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อไม่ปฏิบัติตาม

ส่วนศาสนาเป็นแนวทาง ไม่บังคับใช้ ใครจะทำหรือไม่ก็ได้ บทลงโทษไม่ชัดเจน ไม่เป็นรูปธรรม
13/10/54 โพสต์โดย KcaHruNe
2 จาก 6
กฎหมาย หมายถึง กฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุด ที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ

ศาสนา หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ ในหลักอภิปรัชญาว่าทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาดำรงอยู่และจะเป็นเช่นไรต่อไป มีหลักการ สถาบัน หรือประเพณี ที่เป็นที่เคารพโดยทั่วไป แล้วอาจกล่าวได้ว่า ศาสนาเป็นสิ่งที่ควบคุม และประสานความสัมพันธ์ของมนุษย์ ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข คือ ให้มีหลักการ ค่านิยม วัฒนธรรมร่วมกันและวิถีทางที่มนุษย์เลือกใช้ในการดำรงชีวิต ให้สังคมเป็นหนึ่งเดียวกัน มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยหลักจริยธรรม คุณธรรม ศิลธรรมที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน
13/10/54 โพสต์โดย Dindominix
3 จาก 6
กฎหมายบังคับได้ทางกาย
ศาสนาบังคับได้ทางใจ
13/10/54 โพสต์โดย Mayk
4 จาก 6
กฏหมาย มีไว้เพื่อบังคับใช้เพื่อให้มวลมนุษย์อยู่ร่วมกันโดยสันติ ถ้าคุณประพฤติชอบ ก็ไม่มีปัญหาอยู่ได้โดยปกติสุข
ศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ตามที่มวลมนุษย์รับทราบโดยทั่วกัน

ถ้าคุณสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม สอดคล้องทั้งสองอย่าง ก็ไม่มีหลักการใดๆ บังคับคุณได้
ขอให้มีอิสระในการประกอบคุณงามความดี มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ สรรพสัตว์ และธรรมชาติ
ขอให้อยู่ร่วมกันโดยสันติเทอญ
13/10/54 โพสต์โดย ปลายกิ่ง
5 จาก 6
เอ่อ เท่าที่มีข้อมูลนะครับ ตามความเห็นของผมนะครับ หากศึกษาจากประวัติศาสตร์กฎหมายแล้วจะพบว่า กฎหมายจะมีที่มาจากหลายบ่อเกิดด้วยกันครับ เช่น การประพฤติปฎิบัติกันสืบต่อกันมาเป็นเวลานานจนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ถูก ที่ควรปฏิบัติ จึงกลายมาเป็นข้อบังคับของคนในสังคมที่เราเรียกว่าประเพณี แล้วก็พัฒนามาเป็นข้อบังคับของสังคมที่เรียกว่ากฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ศาสนาก็ถือได้ว่าเป็นอีกบ่อเกิดหนึ่งของกฎหมายเช่นกันครับ เนื่องจากคำสอนของศาสนาต่าง ๆ ก็ถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติของคนในสังคมนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน เช่น ห้ามลักทรัพย์ หรือห้ามประพฤติในกาม เป็นต้น แต่เนื่องจากหากทำผิดคำสอนของศาสนาก็ไม่ได้รับการลงโทษทางกาย ดังนั้น จึงมีการนำเอาแนวคิด หรือคำสอนของศาสนาบางประการ หรือบางเรื่องมาบัญญัติไว้เป็นกฎหมายครับ
 
ก็หวังว่าข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ
15/10/54 โพสต์โดย Jus
6 จาก 6
กฎหมาย รวมถึงศีลธรรม ของนมธรรมเนียนประเพณี ศาสนาด้วย แต่ศาสนานั้น จะเน้นเรื่อศิลธรรมมากาว่า การหาผู้กระทำผิดมาลงโทษ
25/10/54 โพสต์โดย เจ้าหงิญ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิถีไทย วิถีธรรม วิถีพุทธ แตกต่างกันอย่างไร
ความแตกต่างของศาสนาลงตัวที่ต้องเหมือนเหรอ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนมีผลกระทบอย่างไร
ทำอย่างไรถ้าเราสองคนต้องจากกัน
อริยสัจ4 มีความสำคัญต่อจริยธรรมอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู