หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เราสามารถมีจิตโดยไม่ต้องมีร่างกายได้หรือไม่? เพราะอะไร?
เมื่อเรายอมรับว่า "ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ต้องอาศัยเหตุและปัจจัยมาร่วมกันปรุงแต่งให้เกิดขึ้น" ดังนั้นจึงเท่ากับว่า "ไม่มีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นมาได้เองลอยๆโดยไม่อาศัยเหตุและปัจจัย" แล้วจิตมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อไม่มีร่างกายมาเป็นเหตุ?
ศาสนา | ธรรมะ | ปรัชญา | ความเชื่อ | พุทธศาสนา 8/11/54 โพสต์โดย whatami.net
คำตอบ
1 จาก 10
ลองเองดิ
8/11/54 โพสต์โดย ตาย 26 เมษา
2 จาก 10
นามเดิมก็คือความว่างของจักรวาล เข้าคู่กันเป็นเหตุเกิดตัวอวิชชาเกิดเหตุก่อ ที่ใดมีรูปที่นั้นต้องมีนาม ที่ใดมีนามที่นั้นต้องมีรูป รูปนามรวมกันเป็นเหตุเกิดปฏิกิริยา.....และเกิดกาลเวลาขึ้น รูปย่อมมีการดึงดูดซึ่งกันและกัน จึงเป็นเหตุให้รูปเคลื่อนไหวและหมุนรอบตัวเอง ตามปัจจัย รูปเคลื่อนไหวได้ต้องมีนามความว่างกั้นหลังรูป รูปจึงเคลื่อนไหวได้
เมื่อสภาวะธรรมขึ้นดังนี้ สรรพสิ่งของวัตถุสสาร มีชีวิตและไม่มีชีวิต จึงต้องเปลี่ยนแปลงเป็นไตรลักษณ์ เกิดดับสืบต่อ สืบเนื่องจิต ไม่ยอมหยุดนิ่งให้คงทน ให้เป็นปัจจุบัน ปัจจุบันได้
จิตก็เกิดมาจากรูปนามของจักรวาล มันเกิดมาจากนี้จิต จิตก็เกิดมาจากรูปนามของจักรวาลนั้นเอง.  นี่คือคำตอบของหลวงปู่ท่านนึง

แล้วคุณคิดว่าอากาศ   จักรวาล  เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ?
8/11/54 โพสต์โดย LoGaRiThmLogiS1
3 จาก 10
ชาติ เป็นเหตุรึป่าวครับท่าน  ถ้าทางโลกแล้ว กระผมก็ งง
แต่ถ้าทาง ฟิสิกส์ แล้ว ธาตุเป็นเหตุ แห่งอะตอมครับ มีได้ โดยไม่อาศัยร่างกาย เพราะเป็นสสาร
8/11/54 โพสต์โดย อิเลคตรอน
4 จาก 10
ที่ว่าง ครับที่ว่าง เมื่อมีที่ว่าง ทำให้จิตอยู่ได้
8/11/54 โพสต์โดย witt_sarin
5 จาก 10
กายนี้เป็นที่ตั้งแก่จิตค่ะ
8/11/54 โพสต์โดย tooktik CM
6 จาก 10
จิต เป็น ธาตุบริสุทธิ์
เปรียบวิทยาศาสตร์ ธาตุ (สสารบริสุทธิ์) เป็นธาตุหยาบ มีหลายร้อยชนิด สามารถใช้เครื่องมือหยาบ
(ความละเอียดของเครื่องมือตามแต่เทคโนโลยีที่มนุษย์จะประดิษฐ์คิดค้นได้ เช่น ปัจจุบันมีหน่วยวัดเป็น นาโน และยังจะพัฒนาไปเป็น พิโก)
จิต เป็นธาตุบริสุทธิ์และมีหลายร้อย(หรืออาจเป็นพันชนิด) ซึ่งมีความละเอียดมากกว่า พิโกฟารัสหลายร้อยเท่า
  วิทยาศาสตร์อธิบายได้ละเอียดสุด(ในปัจจุบัน)คือ คว๊ากส์
   จิต มีค่าเทียบ คว๊ากส์คือใหญ่สุด ค่าละเอียดที่ต่ำกว่าคว๊ากส์ ต้องใช้จิตเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ทราบ
                     สรุป จิต ย่อมมีกายของจิตเอง
         เกลือ เมื่ออยู่ในน้ำแกง ไม่ได้เรียกว่า น้ำเกลือ  แต่เรียกว่า น้ำแกง หรือแกงเค็ม แต่ถ้าเป็นผลึกเกลือ เรียกว่า เกลือ
8/11/54 โพสต์โดย Numthon
7 จาก 10
ดูกร   whatami.net  ธรรม ของ"องค์สัมมาสัมพุทธ"ที่เรากำลังสัมผัสนั้นดีแล้ว  คุณจงปฏิบัติไปตามที่คุณเห็นสมควรเถิด  ปลอ่ยให้ผู้อื่นเขาเห็นสมควรเอง
8/11/54 โพสต์โดย ตี๋สุดๆ แล้วก็
8 จาก 10
.                                                           นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
                                                           นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
                                                           นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.  

อยากบอกกับท่านสมาชิกที่เข้ามาอ่านคำถามแบบนี้ แม้แต่พระจอมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไม่ตอบคำถามที่ไม่ประโยชน์เช่นนี้
อย่างสังเขป
สมัยพระพุทธเจ้าประทับที่โฆสิตารามโกสัมพี พระองค์ตอบคำถามที่ปริพาชกยกขึ้นมาถามว่า จิตกับกายเป็นอย่างเดียวกันหรือคนละอย่าง
พระพุทธเจ้า ไม่ทรงตอบปัญหานั้น
แต่ทรงตอบว่า พระองค์อุบัติมาในโลกเพื่อประโยชน์แก่โลกอย่างไร ทรงแสดงธรรมอันงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุด ผู้เลื่อมใสในพระพธรรมเทศนาของพระองค์แล้วออกบวชตาม สำรวมในศีลทั้งสามชั้น คือจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล ได้ฌาน ๔ วิชชา ๘ เมื่อเป็นเช่นนี้ ภิกษุนั้นย่อมไม่สนใจเรื่องจิตกับกายว่าเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ เพราะได้พบสิ่งที่ประณีตกว่าแล้ว  
มรรค หรือปฏิปทาเทื่อให้บรรลุธรรมอันสูงกว่าหรือธรรมอันเป็นไปเพื่อละสังยชน์ ๑๐ นั้นมีอยู่ อริยมรรค ประกอบด้วยองค์๘เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อละสังโยชน์ดังกล่าว เป็นไปเพื่อพระนิพพาน
แสดงว่า คำถามเกี่ยวกับ จิตที่ไม่มีร่างกายจะมีหรือไม่นี้
ถามไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร
อย่าเสียเวลากับ คนที่มัวหลงวนเวียนกับปรัชญาอันไม่มีประโยชน์ สู้มารู้เรื่องทุกข์ และความดับทุกข์ เหตุแห่งทุกขฺเพื่อทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ย่อมทำได้ในชีวิตปัจจุบัน
จขกท.นี้ไม่สนใจนั่งสมาธิวิปัสสนา ไม่เคยเอ่ยถึงจริยธรรมและศีลธรรมอันดี มาชวนคนให้เห็นแต่ไม่มีตัวตน ไม่มีพ่อแม่ครูอาจารย์ ไม่มีบุญบาป ไม่มีกรรม
มีแต่คิดว่าทำอะไรไม่ต้องรับผิด ไม่มีชาติหน้า ตายแล้วดับสูญ อย่างนี้ ไม่ใช่คนดีในสายตาของพระพุทธเจ้า

จขกท.ซี่ซั้วถาม แบบพ้อเจ้อไปวันๆ อย่างwhatami อวตารเตชฺปัญโญลัทธินัตถิกทิฏฐินอกศาสนาพุทธ
จขกท.มีเจตนาหลอกลวง เป็นความคิดที่ลวงคนให้หลงคิดหมกมุ่นอยู่แต่ความงมงายไร้สาระ
ท่านเห็นwhatami มาชวนคิดชวนตอบ ให้ระมัดระวังบุคคลอย่างนี้ไว้ อย่าไปหลงเชื่อนับเป็นบุคคลอันตรายทางด้านความคิดที่ชักนำไปสู่อุจเฉททิฏฐิอันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่สมาชิกกูรูป้ายธรรมะ ป้ายศาสนาพุทธ ดิสเครดิตอยู่ตลอดเวลาโปรด ระวังบุคคลนี้ขอเตือนอีกครั้ง
8/11/54 โพสต์โดย Miscellanous
9 จาก 10
สงสารจริงๆ  อะไรหนอ ทำได้ปานนี้ ขอเถอะ เอาธรรมง่ายๆ เป็นไหม ขอร้อง อย่าถามอะไรที่เข้าใจยากเลย  คนอ่านจะพากันงง  ถ้ายากสอนกัน เอาแค่  คิดว่าชีวิตนี้ต้องกายแน่นอน ถึงพระพุทธ ธรรม สงค์ แล้วจับนิพานเป็นอารมณ์ อธิบายอย่างนี่จะเข้างายกว่ามั่งนะ  สงสัยปัญญาหลุดโลก
8/11/54 โพสต์โดย pasamuu
10 จาก 10
มีจิตโดยไม่ต้องมีร่างกายได้

อนมตัคคสูตร
กล่าวไว้ดังนี้
อนมตคฺโคยํ ภิกฺขเว สงฺสาโร ปุพฺพาโกฏิ น ปญฺญายติ
แปลว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารจักรนี้ มีอยู่ก่อนนานมาแล้ว
ซึ่งผู้มีปัญญาไม่อาจตามรู้ได้ว่ามาจากไหน? และจะไปสิ้นสุดเอาเมื่อใด

ทั้งนี้แสดงว่า จิตเป็นสภาพธรรมที่มีอยู่ก่อนนานมาแล้ว ไม่มีผู้ใดเป็นผู้สร้างขึ้น
และไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยใดๆทั้งสิ้น เบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏ
จิตไม่เคยดับตายหายสูญไปไหนเลย เวียนว่ายอยู่ในสังสารจักรอย่างไม่รู้จักจบสิ้น

กล่าวให้ชัดก็คือ จิตมีอยู่นานแล้ว โดยไม่มีใครรู้ว่าเริ่มต้นมาจากที่ไหน
และจะไปสิ้นสุดเอาเมื่อไร
13/11/54 โพสต์โดย Miscellanous
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณชอบตรงไหนในร่างกายตัวเอง
เพราะเหตุใดจิตจึงน้อมเข้าไปสู่อารมณ์..?
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา คืออะไร และก็บอกมา 2อย่าง
คนกลัวตายเพราะเหตุใด?
เครียด นอนหลับยาก ทำไงดีคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู