หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความสำคัญและความหมายของการติดต่อสื่อสาร คืออะไรครับ
อินเทอร์เน็ต | ปัญหาคาใจ | มนุษยสัมพันธ์ 30/6/54 โพสต์โดย นักติดต่อสื่อสาร
คำตอบ
1 จาก 2
ความหมายของการติดต่อสื่อสาร
คำว่า “Communication” เป็นคำที่มาจากภาษาละตินว่า “Communis” แปลว่า การสร้างอย่างสามัญ การติดต่อสื่อสาร เป็นกระบวนการสำคัญทางสังคมของมนุษย์ มีการนำมาใช้ต่าง ๆ กัน จึงมีผู้ให้ความหมายไว้จำนวนมาก เช่น
อริสโตเติ้ล กล่าวว่า การติดต่อสื่อสาร เป็นวิธีการชักจูงใจที่มีอยู่ทุกรูปแบบ
เอ็ดเวิร์ด  สะเพียร์ การติดต่อสื่อสาร คือการตีความหมายโดยสัญชาตญาณต่อท่าทางที่แสดงเป็นสัญลักษณ์โดยไม่รู้ตัวต่อความคิดและพฤติกรรมของวัฒนธรรมของบุคคล
Everett M.Roger & F.Floyd Shoemaker การติดต่อสื่อสาร คือ กระบวนการซึ่งสารถูกส่งจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
ธงชัย  สันติวงษ์ การติดต่อสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ความเห็นหรือความรู้สึกระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
วิจิตร  ศรีสะอ้าน การติดต่อสื่อสาร หมายถึง การส่งข่าวสารจากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่งหรือจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร กระบวนการในการส่งหรือการถ่ายทอดจะต้องอาศัยช่องทางการติดต่อและสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ถึงผู้รับอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
จากความหมายของการสื่อสารข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า
 การสื่อสาร คือ กระบวนการที่ผู้ส่งสารพยายามส่งจินตนาการที่อยู่ในรูปแบบของสัญลักษณ์ รูปภาพ ความรู้สึกไปยังผู้รับสารโดยผ่านสื่อหรือช่องทางการสื่อสาร

ความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร
การติดต่อสื่อสารเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการบริหาร ที่บุคคลหนึ่งพยายามหาช่องทางที่จะทราบความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่ง มีความสำคัญดังนี้
1. เพื่อให้การวินิฉัยสั่งการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
2. เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดี
3. เพื่อให้การควบคุมงานได้ผลดียิ่งขึ้นและก่อให้เกิดเอกภาพในการบริหาร
4. เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและองค์การ
5. สามารถเก็บข้อมูล และข่าวสารเป็นหลักฐานสำหรับการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
ประเภทของการติดต่อสื่อสาร
แบ่งประเภทโดยการยึดองค์การเป็นหลัก
1. การติดต่อสื่อสารภายใน (Internal Communication) เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลภายในองค์การเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์ให้บุคลากรในองค์การได้ทราบข่าวสารและความเคลื่อนไหว เพื่อชี้แจง นโยบาย กฎ ระเบียบ ที่กำหนดขึ้นให้เข้าใจตรงกัน
2. การติดต่อสื่อสารภายนอก (External Communication) เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การกับบุคคลภายนอกองค์การ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การ
แบ่งตามลักษณะของการปฏิบัติงาน
1. การติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการ หมายถึงการติดต่อสื่อสารที่เป็นระเบียบแบบแผน มีข้อจำกัดวางไว้โดยชัดแจ้ง
2. การติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ หมายถึงการติดต่อสื่อสารที่ไม่ได้ดำเนินไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดไว้
หลักการทั่วไปของการติดต่อสื่อสาร
1. กำหนดจุดมุ่งหมายของการติดต่อสื่อสารให้ชัดเจน
2. กำหนดแผนหรือวิธีการที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสาร
3. กำหนดว่าจะใช้อะไรเป็นสื่อ ในการติดต่อสื่อสาร
4. ตรวจสอบเนื้อหาของข่าวสาร
5. ติดตามผลหรือข้อมูลย้อนกลับ เพื่อทราบและปรับปรุงแก้ไข
6/7/54 โพสต์โดย อนันต์ชัย
2 จาก 2
ขอบคุณผู้ถามและผู้ตอบมากค่ะ เป็นปย.มากและมีสาระ
14/12/54 โพสต์โดย รักมากมาก
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปัจจัยที่ทำให้ระบบการติดต่อสื่อสารเกิดข้อผิดพลาดและเกิดการบกพร่องคืออะไรครับ
ระบบสื่อสารเกียวข้องกับข้อมูลอย่างไร
การสื่อสารเปรียบเหมือนกับอะไร
หมายเลข xxx ถึง x มันหมายถึงอะไรค่ะ
wifiกับwirelessต่างกันอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู