หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ตราสารทางการเงินคืออะไรและมีกี่ประเภท
การเงิน 13/7/53 โพสต์โดย ขอความหมายที่มีตัว ฑ ฤ ฤา
คำตอบ
1 จาก 4
ตราสารทางการเงิน  หมายถึง เอกสารที่แสดงสิทธิเรียกร้อง ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานทางการเงิน ทั้งที่เกี่ยวกับการออมและการลงทุน อาทิเช่น ตรา สารทางการเงินที่ ให้ผลตอบแทนเป็น “ดอกเบี้ย” หรือ “เงิน ปันผล” เช่น บัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ หุ้นกู้ หุ้นทุน เป็นต้น หรือตรา สารทางการเงินที่ มูลค่าเพิ่มหรือลดได้ เช่น หุ้นทุน หุ้นกู้ เป็นต้น

ตราสารทางการเงินสามารถแบ่งตามอายุของตราสารได้เป็น 2 ประเภท
1. ตราสารการเงินในตลาดเงิน ได้แก่ ตราสารที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เป็นตราสารหนี้ไม่มีหลักประกัน การซื้อขายส่วนใหญ่ทำ โดยการหักส่วนลด เช่น

- ตราสารหนี้ระยะสั้น ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารรับรองหรืออาวัล
- ตราสารประเภทเงินออม ได้แก่ ใบรับฝากเงิน (Certificates of Deposits) เงินฝากธนาคาร

2.ตราสารการเงินในตลาดทุน ได้แก่ ตราสารที่มีอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป เช่น

- ตราสารประเภทหนี้ระยะยาว เป็นตราสารที่อาจมีหลักประกัน หรือไม่มีก็ได้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธุรกิจ หุ้นกู้
- ตราสารประเภทกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่ หลักทรัพย์แปลงสภาพ (Convertible Security) ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในการซื้อหุ้น
- ตราสารประเภทหุ้น เป็นตราสารทุนแี่สดงความเป็นเจ้าของในกิจการซึ่งไม่กำหนดอายุไถ่ถอน หรอื อาจมีกำหนดอายุไุถ่ถอนก็ได ้ ผู้ถือตราสารได้รับผลตอบแทนตามผลการดำเนินงานของกิจการในรูปของเงินปันผล ไดแ้ก่  หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นบุริมสิทธิ์ชนิดแปลงเป็นหุ้นทุน เอกสารสิทธิ์ในการซื้อหุ้น (Warrants)
- หน่วยลงทุนได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนประเภทต่า่งๆ

http://www.tdri.or.th/reports/published/i23/chap_2.pdf
http://www.taladhoon.com/taladhoon/lib/secmf01/secmf01-2-d.htm
13/7/53 โพสต์โดย PS_Hope
2 จาก 4
ข้อมูลของท่าน PS_Hope ครบถ้วนดีครับ
13/7/53 โพสต์โดย Decepticon
3 จาก 4
ถ้าแบ่งตามประเภท ก็ได้แก่
ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงิน พันธบัตร
ตราสารหนี้ (Bond)
ตราสารทุน (หุ้น)
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Structured Products)
ตราสารอนุพันธ์
13/7/53 โพสต์โดย mardi
4 จาก 4
ตราสารหนี้ หรือ Fixed Income Securities คือ ตราสารทางการเงิน ที่ผู้ออกตราสาร ซึ่งเรียกว่า ผู้กู้ หรือ ลูกหนี้ มีข้อผูกพันทางกฎหมายว่าจะจ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ และเงินต้น หรือ ผลประโยชน์อื่นๆ ตามกำหนดในตราสารให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเรืยกว่า เจ้าหนี้ หรือ ผู้ให้กู้ เมื่อครบกำหนดที่ตกลงกันไว้ โดยทั่วไปตราสารหนี้ในตลาดทุนมักจะหมายถึง ตราสารหนี้ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ตราสารหนี้ประเภทที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (secured bond) เป็นตราสารหนี้ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นหุ้นกู้ที่บริษัทผู้ออกนำสินทรัพย์ของตนมาค้ำประกันการออกหุ้นกู้ นั้นและผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิในสินทรัพย์ที่วางเป็นประกันนั้นเหนือเจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์ (อังกฤษ: derivative) เป็นสินทรัพย์ทางการเงินประเภทหนึ่ง ที่มูลค่าของตราสารจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินของสินทรัพย์อ้างอิง ไม่ได้มีค่าจากกระแสเงินของตัวตราสารเองโดยตรง ตัวอย่างของตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ futures, forward, swap, options เป็นต้น และมีสินทรัพย์ที่สามารถอ้างอิงได้คือ เงินตราต่างประเทศ พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้นสามัญ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือทรัพย์สินใดๆ เป็นต้น

พันธบัตร คือ ตราสารทางการเงินรูปแบบหนึ่งที่ออกโดยรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ สถาบันการเงินที่มี กฎหมายจัดตั้งขึ้นมา จุดประสงค์ในการออกพันธบัตรก็เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนสถาบันและประชาชน ทั่วไป โดยถือว่าผู้ออกพันธบัตรนั้นมีฐานะเป็นลูกหนี้ที่จะต้องมีภาระในการจ่ายคืน หนี้ให้กับผู้ถือพันธบัตรซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกพันธบัตรต่อไปในอนาคต โดยที่จำนวนเงินที่ต้องจ่ายคืน ระยะเวลา และ อัตราผลตอบแทน ขึ้นกับสัญญาที่ได้กำหนดเอาไว้

สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า หรือ โกลด์ฟิวเจอร์ส (Gold Futures) เป็นตราสารอนุพันธ์ หรือเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่ผู้ลงทุนสามารถใช้เก็งกำไรจากการผันผวนของราคาทองคำ ทั้งในภาวะขาขึ้นและภาวะขาลงของราคาทองคำ คุณลักษณะเด่นของตราสารอนุพันธ์ชนิดนี้คือ เป็นตราสารที่สามารถซื้อก่อนขายหรือขายก่อนซื้อก็ได้ และที่สำคัญที่สุดของการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ประเภทนี้คือ ใช้เงินลงทุนน้อยประกอบกับราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวทุกวัน จะทำให้โอกาสในการรับผลตอบแทนนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง แต่ผู้ลงทุนต้องไม่ลืมที่ว่า การลงทุนใดที่ให้ผลตอบแทนสูง โอกาสในการรับความเสี่ยงก็จะสูงด้วยเช่นเดียวกัน

หุ้นบุริมสิทธิ (อังกฤษ: Preferred Stock) คือ ตราสารสิทธิที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการที่มีการจดบุริมสิทธิไว้อย่างชัดเจนไม่สามารถยกเลิกได้ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่สิทธิในการออก เสียงอยู่ที่การกำหนดว่าจะให้กี่หุ้นเท่ากับ 1 เสียงยกตัวอย่างเช่น 2 หุ้นเท่ากับ 1 เสียงหมายความว่าถ้าเราถือหุ้นอยู่ 100หุ้น จะถือว่าเรามีสิทธิออกเสียง 50เสียง และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นจำนวนที่ระบุไว้เมื่อกิจการมีกำไรจากการ ดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลในอัตราคงที่ตามที่จดบุริมสิทธิไว้ อาจจะมากหรือน้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญก็ได้ แต่หากกิจการนั้นต้องเลิกดำเนินการและมีการชำระบัญชีโดยการขายทรัพย์สิน ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินคืนทุนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88:%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
13/7/53 โพสต์โดย ว่างแวะ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พันธบัตรคืออะไร
ปัจจัยทางการเงินมีผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไร
ค่าตอบแทนทางการเงินมีกี่ประเภท
กองทุนรวม
เงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ มีกี่ประเภท
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู