หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กิจกรรมจูงใจหมายถึง
ปรัชญา | วิทยานิพนธ์ 6/9/53 โพสต์โดย กาวทราร์
คำตอบ
1 จาก 3
คือกิจกรรมที่ทำให้เกิดแรงจูงใจขึ้นมาในกลุ่มนั้นได้นั่นแหละครับ

อ้าว... แล้วแรมจูงใจ คืออะไรล่ะ
         แรงจูงใจ (Motivation) คือ สิ่งซึ่งความคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความต้องการ (Needs)
พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได้  
         แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายใน และภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง  
         ภายใน ได้แก่ ความรู้สึกต้องการ หรือขาดอะไรบางอย่าง จึงเป็นพลังชักจูง หรือกระตุ้นให้มนุษย์
ประกอบกิจกรรมเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหรือต้องการนั้น
         ส่วนภายนอกได้แก่ สิ่งใดก็ตามที่มาเร่งเร้า นำช่องทาง และมาเสริมสร้างความปรารถนาในการ
ประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย์ ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอก แต่เพียงอย่างเดียว หรือ
ทั้งสองอย่างพร้อมกันได้
         อาจกล่าวได้ว่า แรงจูงใจทำให้เกิดพฤติกรรมซึ่งเกิดจากความต้องการของมนุษย์ ซึ่งความต้องการ
เป็นสิ่งเร้าภายในที่สำคัญกับการเกิดพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีสิ่งเร้าอื่น ๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพ
บรรยากาศที่เป็นมิตร การบังคับขู่เข็ญ การให้รางวัลหรือกำลังใจหรือการทำให้เกิดความพอใจ ล้วนเป็นเหตุ
จูงใจให้เกิดแรงจูงใจได้

จบการเล๊คเช่อร์วิชาจิตวิทยา ว่าด้วยการจูงใจครับ
6/9/53 โพสต์โดย Nai Surathai
2 จาก 3
กิจกรรมจูงใจ คือ วิธีการที่ใช้สร้างพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรมต่างๆ  และยังกำหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนั้นด้วย ช่วยให้คนที่มีแรงจูงใจสูง ได้ใช้ความพยายามในการกระทำไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ
6/9/53 โพสต์โดย ครูแก่
3 จาก 3
มีกี่ประเภท
15/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อะไรคือแรงจูงใจในการลาออกมาเป็นผู้ประกอบการ
************มีสิ่งใดบ้างช่วยสร้างแรงจูงใจ****ในการทำงานได้ดีที่สุด????????
ทำไมผู้นำต้องมีแรงจูงใจ
แรงจูงใจมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดในการบริหารบุคลให้ประสบความสำเร็จ
ขาดแรงจูงใจ...
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู