หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กลไกราคาคืออะไร
การตลาด | ธุรกิจ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 7
กลไกราคาคือกระบวนการปรับตัวของอุปสงค์และอุปทานในตลาดเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปัจจัยที่กำหนดราคาทั้งสองฝ่ายนั้นคืออุปสงค์และอุปทานนั่นคือ ราคาจะปรับเปลี่ยนไปตามการลดหรือเพิ่มของปัจจัยทั้งสอง
28/3/51 โพสต์โดย kullachartyo
2 จาก 7
ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หรือเเบบตลาด การดำเนินงานเเละการตัดสินใจทางเศรษฐกิจล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ทุกคนในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงกัน กล่าวคือ ราคาจะทำหน้าที่คล้ายเป็นสัญญาณให้ผู้ผลิตและผู้ขายทราบว่า สินค้าและบริการในตลาดเกิดการขาดแคลนหรือมีมากจนล้นตลาด ดังนั้น ราคาจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ภาวะทางตลาดทำงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำงานของราคาสินค้านี้ เราเรียกว่า กลไกราคา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงภาวะการเเข่งขันกันขเครอบครองสินค้าและบริการระหว่างผู้ซื้อเเละผู้ขาย
     อนึ่ง ราคราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในขณะนั้น
30/8/52 โพสต์โดย ลืม
3 จาก 7
ระบบเศรษฐกิจ ( Economic  System) หมายถึง  ระบบการจัดการในเรื่องกรรมสิทธิ์และแนวทางการจัดสรรทรัพยากรการผลิต ได้แก่  ที่ดิน  ทุน  แรงงาน และ การประกอบการ  ให้สามารถทำงานร่วมกัน และมีแนวปฏิบัติในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลผลิตและกระจายผลผลิตไปสนองความต้องการของประชาชน สังคมในประเทศ โดยวิธีการใด วิธีการหนึ่ง

               ระบบเศรษฐกิจ ( Economic  System)  แบ่งเป็น 3 หน่วยเศรษฐกิจ

หน่วยเศรษฐกิจ (Economic  Units)  หมายถึง บุคคลหรือสถาบันที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่างในระบบเศรษฐกิจ เพราะคนเราทุกคนต่างก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของหน่วยเศรษฐกิจด้วยกันทั้งสิ้น บางคนเป็นเพียงผู้บริโภค บางคนเป็นผู้ผลิต แต่บางคนเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในเวลาเดียวกัน  

หน่วยเศรษฐกิจที่สำคัญมี  3  หน่วย   ดังนี้

1. หน่วยครัวเรือน    

   ลักษณะ    เป็นหน่วยเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่รวมกัน ร่วมกันตัดสินใจใน

การเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่สมาชิกในครัวเรือนอาจเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และ

เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต

   หน้าที่                             เป็นทั้งผู้ผลิต  และ ผู้บริโภค

   เป้าหมายสำคัญ           การแสวงหาความพอใจสูงสุด

2. หน่วยธุรกิจ

   ลักษณะ    ประกอบด้วยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ตัดสินใจในการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตมาผลิตสินค้าและบริการ แล้วนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในหน่วยเศรษฐกิจอื่นๆ

   หน้าที่                             เป็นทั้งผู้ผลิต  และ ผู้จำหน่าย

   เป้าหมายสำคัญ          1.  การแสวงหากำไรสูงสุดจากการประกอบธุรกิจของตน  และ

                                                           2. ลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุด

3. หน่วยรัฐบาล  

   ลักษณะ    เป็นหน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการต่างๆที่ทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรของประเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้นโยบายของรัฐเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ในหน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาล รวมทั้งมีหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยอื่นๆด้วย

   หน้าที่                           จัดสรรทรัพยากรของประเทศให้มีประสิทธิภาพ   และ เชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยอื่นๆ

                เป้าหมายสำคัญ          ให้ประชาชนและสังคมได้รับประโยชน์สูงสุด
19/9/53 โพสต์โดย เทพสมิงขาว
4 จาก 7
กลไกราคาคือกระบวนการปรับตัวของอุปสงค์และอุปทานในตลาดเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปัจจัยที่กำหนดราคาทั้งสองฝ่ายนั้นคืออุปสงค์และอุปทานนั่นคือ ราคาจะปรับเปลี่ยนไปตามการลดหรือเพิ่มของปัจจัยทั้งสอง
8/2/54 โพสต์โดย chlorophyll
5 จาก 7
กลไกราคาคือกระบวนการปรับตัวของอุปสงค์และอุปทานในตลาดเป็นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปัจจัยที่กำหนดราคาทั้งสองฝ่ายนั้นคืออุปสงค์และอุปทานนั่นคือ ราคาจะปรับเปลี่ยนไปตามการลดหรือเพิ่มของปัจจัยทั้งสอง
8/2/54 โพสต์โดย chlorophyll
6 จาก 7
กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือแบบตลาด
ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือแบบตลาดการดำเนินงานและการตัดสินใจทางเศรษฐกิจล้วนเป็นไปตามภาวะของตลาดหรือกลไกราคา ซึ่งอาศัยราคาของสินค้าเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดทรัพยากรให้แก่ทุกคนในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงกัน
อุปสงค์
                   อุปสงค์(Demand) หมายถึง ปริมาณความต้องการสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งของผู้บริโภคที่เต็มใจจะซื้อ
อุปทาน
                   อุปทาน (Supply) หมายถึง ปริมาณสินค้าและบริการที่ผู้ขายหรือผู้ผลิตยินดีขายหรือผลิตให้แก่ผู้ซื้อ ณ ระดับราคาต่างๆ ตามที่ตลาดกำหนดให้
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์
                   การที่ผู้บริโภคจะทำการซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่งเป็นจำนวนเท่าใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยมากมายหลายชนิด อันได้แก่
๑)      ราคาสินค้า เป็นค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อที่มีต่อสินค้านั้นๆ ดังนั้น เมื่อ
ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น
๒)   รายได้ของผู้บริโภคเป็นงบประมาณหรือกำลังซื้อของผู้บริโภค
๓)     จำนวนประชากร ถึงแม้ว่าราคาสินค้าและรายได้ของผู้บริโภคแต่ละรายอาจไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในกรณีที่ประชากรหรือจำนวนผู้ซื้อมีจำนวนที่ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
๔)     ราคาสินค้าชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับราคาเนื้อไก่ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจขึ้นอยู่กับราคาเนื้อสุกรด้วย
๕)    รสนิยมของผู้บริโภครสนิยมของผู้บริโภคมีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุปทาน
                   การที่ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่
๑)         ราคาสินค้า สินค้าที่ผู้ผลิตขายได้เป็นรายได้ผลตอบแทนที่ผู้ผลิต
๒)       ต้นทุนการผลิต ถ้าหากปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ผลกำไรสุทธิของผู้ผลิตย่อมน้อยลง
๓)       ราคาสินค้าชนิดอื่น ในกรณีที่ผู้ผลิตสามารถเลือกสินค้าหรือธุรกิจได้ดีพอสมควร
๔)      ปัจจัยอื่น เช่น นโยบายรัฐบาลในบางกรณีที่รัฐบาล
26/8/56 โพสต์โดย Khajornpan Promtong
7 จาก 7
กลไกลราคา คือการทำงานของอุปสงค์และอุปทาน
ทำงานโดย :: ถ้าราคาสินค้าและบริการสูง ความต้องการขายจะมากความต้องการจะซื้อน้อย
ถ้าสินค้าและบริการราคาต่ำความต้องการขายจะน้อย ส่วนความต้องการซื้อจะมาก
^^
#ใช่ป่าวคะ U__U''
23/1/57 โพสต์โดย namsom gato
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครเป็นคนกำหนดราคาตลาดโลก
ร่างกายมีกลไกสร้างภูมิคุ้มกันอย่างไร
ใครเก่งสมการ ราคาและปริมาณดุลยภาพช่วยบอกที
อยากทราบว่าราคาค่าออกแบบเวป
ประเมินราคามาพร้อมกับแบบที่ยังไม่ตกลงแปลว่าอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู