หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ขอ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มีอะไรบ้างขออย่างละเอียด
ที่ลงบทความใน google มีเรื่องละ 2 บรรทัดเอง  อยากทราบเพิ่มว่า เช่น ความพอประมาณ  เป็นอย่างไร ใช้อย่างไร  ทำตัวอย่างไรถึงเรียกได้ว่าพอประมาณ
ข้อมูล 18/12/52 โพสต์โดย นู๋หญิง
คำตอบ
1 จาก 5
ไปหาอ่านในเรื่องแนวหลักเศรฐกิจพอเพียง
18/12/52 โพสต์โดย oddodd
2 จาก 5
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสให้ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ของพระองค์
อยู่อย่างพอเพียงมากว่า 25 ปี ด้วยการใช้  “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” เป็นหลักยึดในการดำรงชีวิต
ซึ่ง 3 ห่วงก็คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน กับ 2 เงื่อนไขคือ ใช้ความรู้ และ ความมีคุณธรรม
เพื่ออยู่อย่างไม่เดือดร้อน
                                            (ข้อมูลจากอ้างอิง 1)

3 ห่วง 2 เงื่อนไข

เพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยง่าย ดร.จิรายุได้อธิบายถึงหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีคำนิยามว่าความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 ห่วง และ 2 เงื่อนไข อันเป็นหลักยึดสำคัญเป็นแนวของผู้ปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง ประกอบด้วย

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคตทั้งใกล้และไกล

ส่วน 2 เงื่อนไข คือการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัย
ทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ประกอบไปด้วย

- เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบ
ที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน และความระมัดระวัง
ในขั้นตอนปฏิบัติ

- เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

ดร.จิรายุได้สรุปตอนท้ายว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชดำรัสที่พระราชทานให้ประชาชนดำเนิน
ตามวิถีแห่งการดำรงชีพที่สมบูรณ์ ศานติสุข โดยมีธรรมะเป็นเครื่องกำกับ และใจตนเป็นที่สำคัญ
ซึ่งที่พระองค์ทรงรับสั่งมานั้น แท้ที่จริง คือ วิถีชีวิตไทยนั่นเอง วิถีชีวิตไทยที่ยึดเส้นทางสายกลาง
ของความพอดี เป็นการเสริมพลังให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์
                                             (ข้อมูลจากอ้างอิง 2)
18/12/52 โพสต์โดย yawaiam
3 จาก 5
พอประมาณในที่นี้คือการรู้จักพอจ้ะ ถ้ายังจะเรื่องระบบ need กับ want ได้ "พอประมาณ" คือการใช้จ่ายเฉพาะ need (สิ่งที่จำเป็น) แล้วเงินที่เหลือเก็บบางส่วนอาจจะไปใช้จ่ายในสิ่งที่ตัวเองต้องการ (want)

มีเหตุผล ตัวนี้คือการจะทำสิ่งใด ซื้อสิ่งใดควรจะให้เหตุผลประกอบด้วย ว่าเราจำเป็นต้องใช้มันขนาดใด คุ้มหรือเปล่ากับการที่ซื้อมัน

มีภูมิคุ้มกัน เข้าใจว่าส่วนนี้หมายถึงภูมิคุ้มกันที่จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดี เช่นการเล่นการพนัน ฯลฯ อันเป็นสิ่งที่ทำให้เงินในกระเป๋าหมดลงโดยใช่เหตุ ว่าง่ายๆ คือการห่างไกลจากสิ่งที่เรียกว่าอบายมุขนั่นแหละจ้ะ

ผิดพลาดส่วนไหนต้องขออภัยนะจ้ะ
18/12/52 โพสต์โดย ถั่วงอกสีฟ้า
4 จาก 5
ง่ะ! ผิดไปเยอะเลย ขอบคุณ คุณ yawaiam มากๆ เลยจ้ะ - -*
18/12/52 โพสต์โดย ถั่วงอกสีฟ้า
5 จาก 5
เป็นอย่างไรเหรอครับ ตอบได้คำเดียวว่าจับต้องไม่ได้

เพราะบางคนก็ยังไม่พอเพียงอย่างว่า...เอิ๊กๆๆ
22/4/53 โพสต์โดย Maverick_kn
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
3 ห่วง 2 เงื่อนไข หัวใจ “เศรษฐกิจพอเพียง”
เงื่อนไขและความคาดหวัง
ยิ่งเราไปตั้ง "เงื่อนไข" ในการใช้ชีวิตมากเท่าไหร่...
เงื่อนไข..
ให้โอกาสกับคนรัก
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู