หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วรรณคดีไทยมีคุณค่าด้านใดบ้าง
ข้อมูล 9/7/54 โพสต์โดย Due_CB
คำตอบ
1 จาก 3
คุณค่าทางวรรณคดีแบ่งเป็น 1คุณค่าด้านอารมณ์ และ 2คุณค่าด้านคุณธรรม นอกจากวรรณคดีจะให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่านแล้ว กวียังสอดแทรก คุณธรรมจริยธรรมแก่ผูอ่านอีกด้วย หายข้องใจแล้วใช่ไหมค่ะ due_cb
9/7/54 โพสต์โดย เฟล
2 จาก 3
วรรณคดีมีประโยชน์ดังนี้

การเรียนวรรณคดีทำให้เราได้ศึกษาสิ่งต่างๆ หลายแง่มุมจากสิ่งที่เราอ่าน ได้สัมผัสเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย

โดยผ่านทางกวี สภาพสังคม วัฒนธรรม ศึกษาลักษณะคำประพันธ์ที่กวีใช้ สิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้น

๑. วรรณคดีช่วยให้ความรู้หลายด้านที่จะช่วยสร้างเสริมสติปัญญาให้แก่ผู้อ่าน เช่นทางด้านภาษาจะทำให้ผู้อ่านมี

ความรู้ด้านความหมายของคำ การใช้ภาษาของแต่ละยุคสมัย แต่ละภาค แบบแผนของฉันทลักษณ์แต่ละประเภท ทางด้าน

ประวัติศาสตร์ พงศาวดาร ตำนาน นิทาน เรื่องราวพื้นเมืองต่างๆ

๒. วรรณคดีให้คุณค่าทางอารมณ์ต่างๆ เพราะวรรณคดีเป็นเรื่องศิลปะของการถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ด้วยวิธี ร้อยกรองถ้อยคำที่มีชีวิตจิตใจ ทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตาม ได้รับรสสุนทรียภาพของวรรณคดี

๓. วรรณคดีจะช่วยสะท้อนภาพสังคม สภาพชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษ ขนบธรรมเนียมประเพณี

ความเชื่อ และค่านิยมต่างๆ กวีจะสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีทั้งสิ้น

๔. วรรณคดีช่วยขัดเกลาจิตใจและยกระดับจิตใจของผู้อ่านให้สูงขึ้น ช่วยจรรโลงจิตใจ ทำให้มนุษย์เห็นตัวอย่างของ

ความทุกข์ ความสุข และปัญหาชีวิตต่างๆ ทำให้ผู้อ่านมองชีวิต ด้วยความเข้าใจมากขึ้น และวรรณคดีจะช่วยสอดแทรกธรรม

ผ่านตัวอักษร เป็นการสอนใจผู้อ่านด้วย
10/8/54 โพสต์โดย Hatepunch
3 จาก 3
มีคุณค่าด้านข้อคิดอีกด้วย
2/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วรรณคดีให้อะไรแก่ชีวิตเราบ้าง
มีวิธียังไงทำให้คนอ่านวรรณคดีเยอะขึ้น
ผมอยากรู้ว่า วรรณคดีเรื่องใด และใช้ในชีวิตประจำวัน
ในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน ถามว่า ขุนแผนมีลูกกี่คนมีกับใครบ้าง
ช่วยแปล อิเหนาให้หน่อยครับ ตอน อิเหนาและอนุชากรีธาทัพ เผชิญทัพกะหมังกุหนิงหน้า58-60ของหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ม.48ครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู