หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความหมายของประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยากทราบความหมายของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนักการศึกษา  พร้อมอ้างอิงที่นำไปเขียนบรรณานุกรม
ขอบคุณครับ
วิทยานิพนธ์ 14/7/52 โพสต์โดย ซุป
คำตอบ
1 จาก 4
ประสิทธิภาพคือคุณภาพของการใช้งานว่าได้มากน้อยแค่ไหนครับ
ประสิทธิผล คือการทำให้ได้ผลดีมากน้อยเพียงใด
14/7/52 โพสต์โดย mr.tk
2 จาก 4
....
ในการทำงานมักมีการกำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  แต่หลายคนยังมีความสับสนว่าประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แตกต่างกันอย่างไร  การทำงานที่ประสบผลสำเร็จวัดได้จากประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล  เป็นข้อสงสัยที่ได้รับฟังเสมอ  ๆ
ความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อความเข้าใจ จึงขออธิบาย ดังนี้
1. ประสิทธิภาพ  (Efficiency )
 1.1 หมายถึงกระบวนการดำเนินงาน ที่มีลักษณะดังนี้
  1.1.1 ประหยัด  (Economy) ได้แก่ ประหยัดต้นทุน(Cost)   ประหยัดทรัพยากร (Resources)  และประหยัดเวลา (Time)      
  1.1.2 เสร็จทันตามกำหนดเวลา  (Speed)
  1.1.3 คุณภาพ (Quality)  โดยพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า (Input) หรือวัตถุดิบ มีการคัดสรรอย่างดี มีกระบวนการดำเนินงาน กระบวนการผลิต(Process)ที่ดี  และมีผลผลิต (Output) ที่ดี    
 1.2 การมีประสิทธิภาพจึงต้องพิจารณากระบวนการดำเนินงานว่า ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพของงาน
ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานทั้งหมด
2.ประสิทธิผล  (Effective )
 2.1 หมายถึงผลสำเร็จของงานที่เป็นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose) ที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์  (Objective) หรือเป้าหมาย  (Goal)  และเป้าหมายเฉพาะ  (Target) ได้แก่
                 2.1.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  จะกำหนดชนิดประเภทและจำนวนของผลผลิต  สุดท้ายต้องการที่ได้รับเมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้นลง
  2.1.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  จะแสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินงานนั้น  ๆ
 2.2  มุ่งเน้นที่จุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรือการดำเนินงานว่าได้ผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่          
 2.3  มีตัวชี้วัด (Indicator) ที่ชัดเจน
สรุป
กล่าวได้ว่าการทำงานที่ประสบผลสำเร็จ จะต้อง มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพด้วย
15/7/52 โพสต์โดย fha
3 จาก 4
ประสิทธิภาพ [ปฺระสิดทิพาบ] น. ความสามารถที่ทําให้เกิดผลในการงาน. เน้นคุณสมบัติ ความรอบรู้ ความเก่งของคน
ประสิทธิผล ความสามารถอย่างยิ่งยวดทำให้มีผลงานที่คุณภาพสูง  เน้นผลสำเร็จของงานมีประโยชน์อย่างมีคุณค่ามากมายต่อธุรกิจต่ออุตสาหกรรมต่อส่วนรวม
ในทางราชการจะใช้ทั้งสองคำต่อเนื่องกันไปว่า ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร
15/7/52 โพสต์โดย Miscellanous
4 จาก 4
เก่งจัง
9/1/53 โพสต์โดย ธุลีเล็กๆในจักรวาล
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปัจจัยอะไรที่ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
อุปสงค์หมายถึง
วิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ มีอะไรบ้าง
ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง หมายถึงอะไร
กลุ่มทางการ หมายถึงอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู