หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
บทสวดทำวัตรเช้า ?
แชท 3/4/54 โพสต์โดย ละม้อม
คำตอบ
1 จาก 1
ส ว ด ม น ต์ ทำ วั ต ร เ ช้ า

( คำบูชาพระรัตนตรัย )

โยโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
( พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้โดยชอบแล้ว )
สวากขาโต เยนะภะคะวะตา ธัมโม
( พระธรรมคือ ศาสนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใด ตรัสไว้ดีแล้ว
สุปฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
( พระสงฆ์คือ ผู้ทรงวินัย ซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใด เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว )
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังโฆ
อิเมหิ สังกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ
( ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่ง ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมทั้งพระสัทธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย
ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ ขาพเจ้าได้ยกประดิษฐานไวดีแล้ว
ในที่อันสมควรอย่างยิ่ง เช่นนี้ )
สาธุโน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
( พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น แม้ปรินิพพานแล้วก็ตาม ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ซึ่งยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่ แก่สาธุชนทั้งหลาย )
ปัจฉิมา ชะนะตา นุกัมปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะ ปัณณาการะภูเต ปะฏิคคันหาตุ
อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
( ขอรับเครื่องสักการะบรรณาการของคนยากเหล่านี้ด้วย เพื่ออนุเคราะห์แก่ประชุมชนผู้เกิดแล้วนภายหลังด้วย
เพื่อเป็นประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ ฯ )

( คำนมัสการพระรัตนตรัย )

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ;
พุทธัง ภะควันตัง อะภิวาเทมิ.
ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
(กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,
พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว ;
ธัมมัง นะนัสสามิ.
ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม.
(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ;
สังฆัง นะมามิ.
ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์.
(กราบ)

(ปุพพภาคนมการ)
(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส. )

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
( ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น )
อะระหะโต
( ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส )
สัมมาสัมพุทธัสสะ.
( ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง )
( ๓ ครั้ง )

--------------------------------------------------

http://board.palungjit.com/f17/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99-171633.html
5/4/54 โพสต์โดย RaiNy。‿。
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สวดมนต์ก่อนนอนบ้างป่ะคับ
เรื่องบทสวดชินบัญชร
บทสวดมนต์ข้ามปีมีบทสวดอะไรบ้าง
มีบทสวดส่งวิณญาณมั้ย
สวดภาณยักษ์น่ากลัวจริงหรือ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู