หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
แผนปฏิบัติการ21คืออะไร
ข้อมูล 13/2/55 โพสต์โดย Mobile Pattharin
คำตอบ
1 จาก 1
Agenda 21 ได้คำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 ส่วน คือ มิติทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Dimensions) การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากร (Conservation and Management of Resources) การส่งเสริมบทบาทของกลุ่มต่างๆที่สำคัญ (Strengthening the Role of Major Groups) และวิธีการในการดำเนินงาน (Means of Implementation) โดยสามารถประมวลแนวทางที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้
1.  การพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องผสมผสานและควบคู่ไปกับการพัฒนาและความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมไม่อาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะพิจารณาอีกต่อไป การที่จะเพิ่มรายได้และจัดหางานให้ประชาชนนั้น ควรจะกระทำไปพร้อมๆ กับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2.  การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย การสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ การปล่อยของเสียและมลพิษต่างๆเป็นสาเหตุที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมไม่ยั่งยืน ซึ่งไม่อาจปล่อยให้เป็นเช่นนี้อีกต่อไปได้ เพราะเป็นการทำลายสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลก
3.  จะต้องมีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก(1) มีผลกระทบอย่างเฉียบพลันต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ (2) เกิดผลกระทบต่อประชากรรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคต
4.  มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจน ก็มีสิทธิเท่าเทียมกันในอันที่จะดำรงชีวิตความเป็นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้ดื่มน้ำที่สะอาด หายใจในอากาศที่บริสุทธิ์ และสามารถที่จะควบคุมการใช้ทรัพยากรของตนเองได้
Agenda 21 ส่วนที่หนึ่ง : มิติทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Section 1 : Social and Economic Dimensions)
•       ความร่วมมือระหว่างประเทศ
•       การต่อสู้กับความยากจน
•       การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริโภค
•       ประชากรและความยั่งยืน
•       การคุ้มครองและเสริมสุขภาพมนุษย์
•       การตั้งถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
•       การตัดสินใจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส่วนที่สอง : การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากร (Section 2 : Conservation and Management of Resources)
•       การคุ้มครองชั้นบรรยากาศของโลก
•       การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน
•       การแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า
•       การแก้ไขปัญหาการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและความแห้งแล้ง
•       การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภูเขา
•       การเกษตรอย่างยั่งยืนและการพัฒนาชนบท
•       การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
•       การจัดการเทคโนโลยีชีวภาพ
•       การคุ้มครองและการจัดการมหาสมุทร
•       การคุ้มครองและการจัดการแหล่งน้ำจืด
•       การใช้สารเคมีเป็นพิษอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
•       การจัดการของเสียที่เป็นอันตราย
•       การจัดการของเสียที่เป็นของแข็งและน้ำโสโครก
•       การจัดการกากกัมมันตรังสี
ส่วนที่สาม : การส่งเสริมบทบาทของกลุ่มที่สำคัญๆ (Section 3 : Strengthening the Role of Major Groups)
•       อารัมภบทในการส่งเสริมบทบาทของกลุ่มที่สำคัญๆ
•       สตรีในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
•       เด็กและเยาวชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
•       การส่งเสริมบทบาทของคนพื้นเมือง
•       ความร่วมมือกับองค์กรเอกชน (NGOs)
•       รัฐบาลท้องถิ่น
•       คนงานและสหภาพแรงงาน
•       ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
•       นักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยี
•       การส่งเสริมบทบาทของเกษตรกร
ส่วนที่สี่ : วิธีการในการดำเนินงาน (Section 4 : Means of Implementation)
•       การเงินสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท การถ่ายทอดเทคโนโลยี
•       วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
•       การศึกษา ฝึกอบรม และการตระหนักของสาธารณชน
•       การสร้างสมรรถนะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
•       การจัดองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
•       กฎหมายระหว่างประเทศ
•       ข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ
14/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ครม.ประกาศหยุดต่ออีก3วัน 19-21พ.ค
ถ้าคนเรากำลังจะตายภายไน21วันนี้จะทำอะไรกันและมีความหมายมายทีสุด
วันที่21นี้เชื่อกันไหมว่าโลกแตก
กินยามาต่่อเนื่อง แบบ21แต่พอจะขึ้นแผงใหม่ที่จิงต้องเว้น7วันแต่ดันลืมตอนนี้นับได้9ทำไงดี
รู้สึกยังไง 21ธค.55 คนพูดกันอย่างโน้น อย่างนี้ ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู