หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สิทธิประกันสังคม กับ บัตรทอง ต่างกันแค่ไหน ใครรู้บอกที
ประกันสังคมสู้บัตรทองไม่ได้จริงไหม ?
บัตรเครดิต | เศรษฐกิจ 25/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 7
บัตรทองเป็นสิทธิสวัสดิการที่ได้จากรัฐ ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้งหมดตามคาวมเป็นจริง
แต่ยกเว้นค่าห้องค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยใน
ผู้รับสิทธิบัตรทองต้องไม่เป็นข้าราชการหรือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
ไม่มีการเก็บเิงินสมทบ แต่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานครั้งละ 30 บาท

บัตรประกันสังคม เป็นสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก 3 ฝ่าย คือ ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล
โดยทั้งสามฝ่ายร่วมกันสมทบเงินเป็นจำนวนหนึ่งเพื่อจ่ายเป็นิสทธิประโยชน์ แก่ลูกจ้าง ที่
ข้นทะเบียนในระบบประกันสังคม ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ตามเงื่อนไข
และตามโรคที่กำหนด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งยังมีสิทธิประโยชน์ประเภทอื่น เช่น
ค่าคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร เงินค่าทำศพ เงินทดแทนกรณีตาย เงินชราภาพ ฯลฯ รวมทั้ง
มีค่าห้องค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยใน จ่ายให้ตามเงื่นไขสำนักงานประกันสังคม


สรุปภาพรวม
                                    ประกันสังคม                                                    บัตรทอง
ค่าใช้จ่ายสิทธิ                -5% เงินเดือนไม่เกิน 750 บาททุกเดือน             -ไม่มี
ค่ารักษาพยาบาล            -                                                                      - 30 บาท/ครั้ง
ค่าห้อง/อาหาร IPD         - 250/วัน                                                          -
โรค                                -โรคยกเว้น เช่น ยาเสพติด ทำร้ายตัวเอง            -ไม่มียกเว้น
ผู้มีสิทธิ                          -ลูกจ้างแรงงานที่ขึ้นทะเบียน                             - ยกเว้นประกันสังคม / ข้าราชการ
25/2/54 โพสต์โดย 'O-O'
2 จาก 7
ก็พอ ๆกันแหละแต่เสียเงินใช้ประกันสังคมไปทุก ๆ เดือนเราก็ไม่ได้ใช้สิทธิการรักษาพยาบาล
เท่ากับว่าประกันสังคมกินเงินเราไปฟรี ๆ ทุกเดือน 750 บาท
ส่วนบัตรทองก็เป็นงบที่ได้มาจากรัฐบาลส่วนการรักษาจะเหมือนกับการใช้สิทธิประกันสังคม
หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าจะเอาอะไรที่เพิ่มเติมก็เป็นส่วนต่างจ่ายเองของประกันสังคมอ่ะ
26/2/54 โพสต์โดย mossy
3 จาก 7
เรามองว่าประกันสังคมดีกับลูกจ้างในระยะยาวนะ และประกันสังคมมีสวัสดิการณ์มากกว่าบัตรประกันสุขภาพ
สิทธฺ์ประกันสังคมที่ต่างจากประกันสุขภาพคือ เบิกค่าคลอดบุตรได้ เบิกค่าเลี้ยงดูบุตร มีบำนาจให้ เบิกค่าว่างงานได้
ส่วนเรื่องการรักษาต่างกันไหม ตอบไม่ได้อะ ไม่เคยใช้เลยทั้งสองอย่าง
4/3/54 โพสต์โดย ยักใยราตรี
4 จาก 7
ถ้ามองเฉพาะส่วนของการักษาพยาบาลแล้ว บัตรทองจะดีกว่าประกันสังคม เพราะว่า
       บัตรทอง รักษาพยาบาลฟรี(อันนี้แน่นอนอยู่แล้วรู้ๆกันอยู่) บัตรประกันสังคมรักษาไม่ฟรี(อันนี้ก็แน่นอนเหมือนกัน)
       ส่วนค่าอาหารค่าห้องเค้าก็เอาตังค์เราที่จ่ายไปทุกๆเดือนนั้นแหละครับมาจ่าย(ไม่ได้ฟรี) จึงเอามาเปรียบเทียบกับบัตรทองไม่ได้
ผมไม่ใช่นักฏหมาย และก็ไม่ใช่หมอลักษณ์ (เป็นโปรแกรมมั่ว 55) แต่ขอฟันธงตรงนี้เลยว่า
      การที่สำนักงานประกันสังคม  เรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลต่อผู้ประกันตนผิดกฏมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 อย่างแน่นอน

++อ้างอิงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550++
มาตรา ๓๐  บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
                ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
                การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้
                มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

มาตรา ๕๑  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน
และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
               บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
               บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์


++ใครคือผู้ยากไร้++
                นาย ก. มีที่ดิน 10 ไร่ ทำสวนยางพารา กรีดยางได้เดือนละประมาณ 6,0000 บาท รักษาพยาบาลพรี
                นาย ข. เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ไม่มีที่ดินสักไร่ เงินเดือน 8,000 บาท  รักษาพยาบาลไม่ฟรี


++สรุป(เอาเอง)คือ++
               การเรียกเก็บเงินประกันสังคมในส่วนของการรักษาพยาบาล  เป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ
และขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 30 ที่ระบุถึงการได้รับความเสมอภาคทางด้านสุขภาพของบุคคล
เพราะผู้ประกันตนเป็นคนกลุ่มเดียวที่ต้องจ่ายเงินค่ารักษา
20/3/54 โพสต์โดย สังคมอุดมปัญญา
5 จาก 7
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง
    การดูแล จะดูแลด้านการรักษาพยาบาล โดยได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาล 100% โดยการรักษาใช้ระบบคำนวณโรคและจะคำนวณเงินที่จะเบิกได้ตามอัตราโรค โดยจะมีโปรแกรมเฉพาะ การนอนโรงพยาบาล จะนอนห้องรวม ส่วนใหญ่เป็นของโรงพยาบาของรัฐบาล

ประกันสังคม
        เป็นสิทธิที่เรียกเก็บเงินสมทบจากผู้ประกันตน ร้อยละ5 ทุกเดือน โดยร้อยละ 1.5 เป็นค่ารักษาพยาบาลที่เหมาจ่ายให้โรงพยาบาลเป็นรายหัวตามโรงพยาบาลที่ท่านเลือก ร้อยละ 0.5 เป็นกรณีว่างงาน ร้อยละ 3 เป็นชราภาพ นายจ้างสมทบเพิ่มอีกร้อยละ 5 เท่ากับว่ามีชราภาพร้อยละ 6 เก็บไว้ให้ท่านทุกเดือน
ข้อแตกต่าง
        1.  บัตรทอง ไม่ครอบคลุมด้านอื่นนอกจากค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคมครอบคลุม ค่ารักษา คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ ว่างงาน ตาย และชราภาพ
        2. สิทธิประกันสังคม นอนห้องพิเศษ (ไม่ใช่พิเศษเดี่ยว) หากต้องการนอนห้องพิเศษ จ่ายส่วนต่างเพิ่มไม่ต้องจ่ายพิเศษเดี่ยวเต็มอัตรา แต่บัตรทอง นอนห้องรวม
        3.  กรณีขาดรายได้ 30 วันแรก ประกันสังคมให้รับจากนายจ้าง ส่วนที่เหลือไม่เกิน 180 วันประกันสังคมจ่ายร้อยละ 50 ของค่าจ้าง บัตรทองไม่ได้จ่าย
        3.  กรณีเสียชีวิต บัตรทองไม่ได้จ่ายให้ท่าน ประกันสังคมจ่าย
        4.  บัตรทอง ให้ท่านคลอดบุตรฟรี แต่บัตรประกันสังคมออกเงินไปก่อนมาเบิก 13000 +สงเคราะห์หยุดงานเพื่อการคลอดบุตรอีก+รับสงเคราะห์บุตร
        5.  กรณีว่างงาน ส่งเงินมาแค่ร้อยละ 0.5 แต่กรณีลาออกเองประกันสังคมจ่ายร้อยละ 30 ไป90วัน เลิกจ้างจ่ายร้อยละ 50 ไป180 วัน บัตรทองไม่ได้จ่าย
        6.  กรณีเสียชีวิต บัตรทองไม่ได้จ่าย ประกันสังคมจ่าย 40000 + บำเหน็จแก่ทายาท + สงเคราะห์กรณีตาย
        7.  หาก 55 ปียังไม่ตาย ประกันสังคมจ่ายบำนาญหรือบำเหน็จ จ่ายเงินมาร้อยละ 5 ประกันสังคมจ่ายร้อยละ 6บัตรทองไม่ได้จ่าย
        8.  กรณีท่านทำงานบริษัท เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน ประกันสังคมจ่ายให้ท่านหลายอย่าง เงินเยอะด้วย
บัตรทองคุ้มครองคือให้ท่านรักษาฟรีเมื่อเจ็บป่วย
        9.  บัตรประกันสังคม เลือกโรงพยาบาลเอกชนได้ที่เข้าร่วมโครงการ บัตรทองส่วนใหญ่มีแต่โรงพยาบาลรัฐ

อ่านแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
30/6/54 โพสต์โดย sr2310
6 จาก 7
7.  หาก 55 ปียังไม่ตาย ประกันสังคมจ่ายบำนาญหรือบำเหน็จ จ่ายเงินมาร้อยละ 5 ประกันสังคมจ่ายร้อยละ 6บัตรทองไม่ได้จ่าย

มั่นใจได้อย่างไรว่าจะจ่ายเพราะยังไม่เคยมีใครได้ใช้สิทธิ์
22/3/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 7
9.  บัตรประกันสังคม เลือกโรงพยาบาลเอกชนได้ที่เข้าร่วมโครงการ บัตรทองส่วนใหญ่มีแต่โรงพยาบาลรัฐ

แต่เอกชนจ่ายยาให้บัตรประกันสังคมห่วยกว่าบัตรทองของรัฐบาล
ไปรักษาทีไรได้แต่พารากับยาแก้ไอ
22/3/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมทำบัตรแล้วไม่ผ่านเกี่ยวกับประกันสังคมด้วยเปล่า
ประกันสังคมไปไหน
มีสิทธิเบิกกับราชการแล้วใช้บัตรทองได้ไหม
ถ้าพนักงานเคยเป็นผู้ประกันตนมาก่อนและหมดสิทธิในการรักษาพยาบาลแล้ว จะต้องยื่นประกันสังคมอย่างไรคะ
สิทธิการใช้บัตรทองข้ามเขต ทำได้อย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู