หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พระนักเทศน์ นักพูด มีองค์ไหนบ้าง
ขอสอบถามเกี่ยวกับพระนักเทศน์ นักพูด  ที่เทศน์เก่งๆ มีองค์ไหนบ้าง
เท่าที่ทราบ ก็มี พระพยอม - พระมหาสมปอง - พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)
ศาสนา 8/8/53 โพสต์โดย pook1202
คำตอบ
1 จาก 7
http://www.rakbankerd.com/dharma.php

พระครูใบฎีกาไพรินทร์ (ธมฺมวโร) วัดคลองเตยใน
ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระบุรินทร์ (ฐานรโต) วัดคลองเตยนอก
ถนนเกษมราษฎร์
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระสมชาติ (ภทฺทโก) วัดคลองเตยนอก
ถนนเกษมราษฎร์
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
นายทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม เลขที่ 25/26
ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110  หลักธรรมของพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์อย่างไร
นายสนั่น ปลั่งประยูร เลขที่ 17/1
ซอยสมานฉันท์สุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110  ชีวิตต้องพัฒนาและมีชีวิตด้วยปัญญา
พระเสกสรรค์ (ฌานรโต) วัดสะพาน
ถนนกล้วยน้ำไท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระกุลชาติ (กุลชาโต) วัดสะพาน
ถนนกล้วยน้ำไท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระครูโสภณพัฒนานุสิฐ (กุลวฑฺฒโน) วัดสะพาน
ถนนกล้วยน้ำไท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 0 2332 5566  ผ่านการอบรมพระวิปัสสนาจารย์
พระเกษม (อนาลโย) วัดทองเพลง
ถนนเจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระจักรี (อติธมฺมจกฺโก) วัดทองเพลง
ถนนเจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  
พระปลัดวาสน์ (อุตฺตมปญฺโญ) วัดทองเพลง
ถนนเจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระมหาอธิวัฒน์ (เตชปญฺโญ) วัดทองเพลง
ถนนเจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 0 2282 1715 0 2282 8303  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระณภัทร (กิจฺจธโร) วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระมหาธีรังกูร (คุณสํวโร) วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระมหาวันชัย (ฐิตวิริโย) วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 0 6514 9673  
พระมหาศักดิ์กรี (โชติปญฺโญ) วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระมหาศิวะเสน (ญาณเมธี) วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  ศิลปการถ่ายถอดธรรมะ
พระมหาอุดม (อุตฺตมญาโณ) วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระยู (เหง้าโอสา) วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 0 6601 2988  
พระสำนวน (กมลสีโล) วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 0 6514 9673  
พระสุรศักดิ์ (ขนฺติจิตฺโต) วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระอภิชัย (อภิชชฺโย) วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
สามเณรศิวะเสน กาญบุตร วัดสุวรรณ

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระครูปฏิภาณธรรมคุณ (เตชธมฺโม) วัดทองธรรมชาติ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 0 2437 9067  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระครูสิริสุวรรณคุณ (สุขธมฺโม) วัดทองธรรมชาติ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 0 2437 9067  ผ่านการอบรมพระวิปัสสนาจารย์
พระมงคล (มงฺคโล) วัดทองธรรมชาติ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระมหากิตติชัย (อคฺคปญฺโญ) วัดทองธรรมชาติ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 0 2438 8605  
พระมหาสราวุฒิ (สราวุฑฺโฒ) วัดทองธรรมชาติ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระมหาสำริต (ญาณสิทธิ) วัดทองธรรมชาติ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  
พระสมศักดิ์ (สิริสาโร) วัดทองธรรมชาติ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  
พระอนุชา (สิริวณฺโณ) วัดทองธรรมชาติ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  
สามเณรภูวนัย ปริศนา วัดทองธรรมชาติ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
สามเณรสิทธิพงษ์ เบี้ยไธสง วัดทองธรรมชาติ

แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระเมธีวราลังการ (ธมฺมินฺโท) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 0 2438 8973  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระครูปลัดประจวบ (จีรปญฺโญ) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระครูวิสุทธินพคุณ วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 0 2437 2268 08 1946 6881 0 2438 8973  
พระมหาชาญชัย (มหาวายาโม) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 0 2438 0522  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระมหาณรงค์ศักดิ์ (ปญฺญาพโล) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 0 2982 7356  
พระมหาณัฐวุฒิ (พุทฺธสาโร) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระมหามานะ (กิตฺติกโร) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  
พระมหายุวเรศ (ปญฺญาวชิโร) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระมหารพีภัทร (วชิรปญโญ) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  
พระมหาวงศ์ศักดิ์ (อาภากโร) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 0 2439 3936  
พระมหาวินัย (รตนวํโส) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 0 2863 0845  
พระมหาสิงห์ทอง (โชติโก) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 08 9678 5395  
พระมหาอภิชัย (ธมฺมเมธี) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  
พระมหาอภิชาติ (ธมฺมาภินนฺโท) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 0 2439 3848 08 6021 5505  
พระมหาอุดม (สารเมธี) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
พระราชปริยัติเวที (เขมจารี) วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 0 2438 8973  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
สามเณรเอกชัย  วัดทองนพคุณ
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์
8/8/53 โพสต์โดย โอม-123
2 จาก 7
พระราชญารวิสิฐฯ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายยาราม ดำเนินครับ
เจ้าคุณพระราชวิจิตรปฎิภาณ วัดสุทัศน
10/8/53 โพสต์โดย ขุนพล
3 จาก 7
พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต)  วัดบึงพลานชัย    จ.ร้อยเอ็ด ,หลวงพ่อบุญเสริม ธัมมปาโล  วัดป่าสวนกล้วย , พระราชวิจิตรปฎิภาณ วัดสุทัศนวราราม , พระศรีญาณโสภณ (ปิยโสภณ) วัดพระรามเก้า ฯ ,  พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส, พระครูปลัดราชันย์ อริโย ,พระมหาตุ้ยนุ้ย , และมีอีกมากคับท่าน
10/8/53 โพสต์โดย ส.ธรรมศิลาไชย
4 จาก 7
พระครูอาทรปริยัติสุธี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
เป็นพระรูปแรกของประเทศไทย ที่สอบของกรมประชาสัมพันธ์ได้
สำหรับท่านนี้ก็เนื้อๆ ไม่ด้อยกว่าเจ้าอาวาสของท่านเท่าไรนักในเชิงเทศน์
14/8/53 โพสต์โดย กิตติธร
5 จาก 7
นี่ไงคะไม่มีใครพูดถึงเลย
หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทานธรรม นนทบุรี
ดร.สนอง วรอุไร ผู้ที่เขียนหนังสือ สุขเมื่อจิตเป็นอิสระ ฯลฯ
พระไพศาล วิสาโล ท่านนี้ก็แต่งหนังสือ
ที่สำคัญคือสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ค่ะ
ลองอ่านหนังสือที่พระองค์ได้นิพนธ์ไว้นะคะ
16/8/53 โพสต์โดย KOok_zZZ
6 จาก 7
นักเทศก์ คือ  องค์แห่งธรรมกถึก ๕ อย่าง
          ๑.  แสดงธรรมไปโดยลำดับ  ไม่ตัดลัดให้ขาดความ.
          ๒.  อ้างเหตุผลแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจ.
          ๓.  ตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง.
          ๔.  ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภ.
          ๕.  ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่น  คือว่า  ไม่ยกตนเสียดสีผู้อื่น.
          ภิกษุผู้เป็นธรรมกถึก  พึงตั้งองค์ ๕ อย่างนี้ไว้ในตน.
17/8/53 โพสต์โดย ประมุขอึ้ง
7 จาก 7
ท่าน ว ครับ
23/8/53 โพสต์โดย เด็กจำปา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปิดทองหลังองค์พระปฏิมา.....ทำดีไปไม่มีใครเห็น จะทำได้นานแค่ไหนกันคะ ?
นี่ใครก็ได้ เราขอถามหน่อยว่า พระสันตะปาปาองค์ล่าสุดชื่อ อะไรหรอ
องค์สมเด็จพระพุทธปุสสะ
ขำๆ กับพระมหาสมปอง เรื่องวัตถุดิบ
ทำไมจิตใจคนเรามองไม่เห็นแต่สัมผัสได้นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่พระอริยะท่านอ่านใจรู้ได้
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู