หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  ตติยภูมิ  หมายถึงอะไร
ภาษาไทย 7/12/54 โพสต์โดย kaibuu
คำตอบ
1 จาก 3
ปฐมภูมิ =>>  ข้อมูลโดยตรงจากผู้ที่ไปประสบมาเอง
ทุติยภูมิ =>>  ข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมไว้ให้
ตติยภูมิ =>>   ข้อมูลที่ชี้ถึงหลักฐาน อาจเป็นวัตถุ หรือเอกสาร

อธิบายในแง่ "สารสนเทศ"
1. สารสนเทศปฐมภูมิ (primary sources)  หมายถึง  สารสนเทศที่เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียน หรือเป็น ผลการค้นคว้าวิจัย  นำเสนอความรู้ใหม่ ๆ  ได้แก่  รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์  เอกสารการปฏิบัติงาน  รายงานการประชุมทางวิชาการ   บทความวารสารวิชาการ   เอกสารสิทธิบัตร   เอกสารมาตรฐาน  เอกสารจดหมายเหตุ
2. สารสนเทศทุติยภูมิ (secondary sources) หมายถึง  สารสนเทศที่ได้จากการนำสารสนเทศปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่  เพื่อเสนอข้อคิดหรือแนวโน้มบางประการ  ได้แก่  หนังสือทั่วไป  หนังสือตำรา  หนังสือคู่มือการทำงาน   รายงานความก้าวหน้าทางวิทยาการ  บทคัดย่องานวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ  วารสารสาระสังเขป เป็นต้น
3. สารสนเทศตติยภูมิ (tertiary sources) หมายถึง สารสนเทศที่ชี้แนะแหล่งที่อยู่ของสารสนเทศปฐมภูมิและทุติยภูมิ  จะให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสารสนเทศ  ได้แก่หนังสือนามานุกรม  บรรณานุกรม  และดัชนีวารสาร เป็นต้น  
แหล่งสารสนเทศมีความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล  ในการอ้างอิงทางวิชาการถือว่าสารสนเทศจากแหล่งปฐมภูมิเป็นสารสนเทศที่ดี  มีความน่าเชื่อถือในเรื่องความถูกต้องตามข้อเท็จจริงมากกว่าสารสนเทศทุติยภูมิและสารสนเทศตติยภูมิ

อธิบายในแง่ "หลักฐานทางประวัติศาสตร์"
1.แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ เรื่องราวของเหตุการณ์ที่บันทึกไว้โดยผู้รู้เห็น หรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรง
2.แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ บทความหรือรายงานของนักวิชาการทั้งในด้านประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.แหล่งข้อมูลตติยภูมิ ได้แก่ เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ผู้อื่นเรียบเรียงไว้ สารานุกรม และเอกสารทางวิชาการอื่นๆ
หลักฐานที่เป็นวัตถุ ได้แก่ โบราณวัตถุ โบราณสถาน เงินตรา ฯลฯ
7/12/54 โพสต์โดย เนสท์ลันล้า
2 จาก 3
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ มีกี่แบบ ทำงานยัง
26/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 3
ทุติยภูมคืออะไร
16/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แบบตติยภูมิหมายถึงอะไร
วิธีการศึกษา หมายถึง
แสงสีทุติยภูมิ มีกี่สี
ทุติยบรรพ – ตายแล้วไปไหนได้บ้าง?
ภาพยนต์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรฯ เป็น ข้อมูล ตติยภูมิหรือป่าว
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู