หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คุณธรรมจริยธรรมครู มี 20 ข้อ อะไรบ้าง
รายงาน 3/7/53 โพสต์โดย ืีืnuna
คำตอบ
1 จาก 1
11  ข้อมาตรฐานจริยธรรมครู
ค่านิยมหลัก  11  ข้อ  ประกอบด้วย  1.ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  2.ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   และจงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ   3.ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่  และต้องยึดถือประโยชน์ของผู้เรียนและประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว  หรือส่วนกลุ่ม  4.มีจิตสำนึกที่ดี  และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  เสียสละ  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  โปร่งใส่  และสามารถตรวจสอบได้  5.ยึดมั่นในหลักนิติธรรม  ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และชอบด้วยกฎหมาย

    6.มีความซื่อสัตย์สุจริต  ละเว้นการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่  ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  7.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง  เที่ยงธรรม  เป็นกลางทางการเมือง  ให้บริการแก่ผู้เรียนและประชาชน  โดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  8.ใช้ข้อมูลเอกสารที่ได้มาจากการดำเนินงานเพื่อการในหน้าที่  และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  ทันเหตุการณ์  และต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  9.เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา  10.มีจิตบริการ  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  โดยยึดหลักประหยัด   คุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ  และรักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  และ   11.เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน  รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม.
3/7/53 โพสต์โดย pong_may
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณธรรมกับจริยธรรมมีความแตกต่างกันอย่างไร
ใครเป็นผู้กำหนดว่าอะไรเป็นคุณธรรมและจริยธรรม
จริยธรรมเกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไร
ผู้บริโภคควรมีคุณธรรมอย่างไรบ้าง
จริยธรรมที่มุ่งเน้นความเป็นส่วนตัวเกี่ยวข้องกับข้อมูลอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู