หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
องค์ประกอบของศาสนามีอะไรบ้าง
วัฒนธรรม | ดูดวง โหราศาสตร์ 23/12/52 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 13
ศาสนาทุกศาสนาต่างก้อสอนให้คนเป็นคนดีคะ ..นี้เละคะองประกอบ
23/12/52 โพสต์โดย ลิขิตฟ้า
2 จาก 13
มรรค 8
23/12/52 โพสต์โดย สติง
3 จาก 13
ศาสดา คัมภึร์ สาวก ศาสนสถาน พิธีกรรม อันนี้เเล่ะชัวร์เรียนเเล้ว
8/6/53 โพสต์โดย หกด้าสสววงง
4 จาก 13
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
21/6/53 โพสต์โดย Annie M
5 จาก 13
........... แก่นพุทธศาสนา...........
พุทธศาสนาในปัจจุบันจะประกอบด้วยศาสนวัตถุ (สิ่งก่อสร้าง), ศาสนาพิธี (พิธีกรรมต่างๆ), ศาสนาบุคคล (นักบวช), และศาสนาธรรม (คำสอน)  แต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่ใช่แก่นแท้ของพุทธศาสนา  ซึ่งเรื่องนี้พระพุทธองค์ได้ทรงเปรียบเทียบเอาไว้ว่า

“ความสมบูรณ์ด้วยลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ จัดเป็นเพียงกิ่งและใบของศาสนา
ความสมบูรณ์ด้วยศีล จัดเป็นเพียงสะเก็ดของศาสนา
ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิ จัดเป็นเพียงเปลือกของศาสนา
ความสมบูรณ์ด้วยสัมมาทิฎฐิ (ความเห็นที่ถูกต้อง) จัดเป็นกะพี้ของศาสนา
ความหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิง (ถาวร) จัดเป็นแก่นของศาสนา”

จากจุดนี้เราก็สามารถมองได้ว่าสังคมใดหรือใครเข้าถึงพุทธศาสนาในระดับใด   การที่วัดวาอารามเจริญรุ่งเรืองใหญ่โตนั้นยังเป็นแค่เพียงกิ่งและใบของพุทธศาสนาเท่านั้น  การมีศีลหรือสมาธิสมบูรณ์ก็ยังไม่ใช่แก่นของพุทธศาสนา แม้การเข้าใจพุทธศาสนาถูกต้อง ก็ยังเป็นเพียงเข้าใกล้แก่นเท่านั้น จะต้องถึงขั้นปฏิบัติจนดับทุกข์ได้ถาวร (นิพพานถาวร ) จึงจะชื่อว่าเข้าถึงแก่นพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริง
ธรรมชาติของต้นไม้ใหญ่ก็ต้องมีทั้งกิ่งและใบ, สะเก็ด, กะพี้, และแก่น จึงจะทำให้ต้นไม้นั้นดำรงอยู่ได้ หรือนำมาใช้ประโยชน์ได้ ถ้าต้นไม้ใดมีแต่กิ่งและใบมากเกินไปโดยไม่มีแก่น ต้นไม้นั้นก็จะหักโค่นได้โดยง่าย หรือนำเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ ซึ่งพุทธศาสนาก็เหมือนกัน คือจะต้องมีทั้งลาภสักการะและเสียงสรรเสริญอยู่บ้าง, มีผู้ปฏิบัติศีลอย่างถูกต้องเคร่งครัดมากมาย, มีผู้ปฏิบัติสมาธิอย่างจริงจังมากมาย, มีผู้มีความเห็นถูกต้องมากมาย, และมีผู้หลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงอยู่บ้าง พุทธศาสนาจึงจะมั่นคงอยู่ได้ แต่ถ้าพุทธศาสนามีแต่ลาภสักการะและเสียงสรรเสริญมากมาย หรือมีแต่สิ่งก่อสร้างใหญ่โตมากมาย แต่คนที่จะปฏิบัติศีลอย่างถูกต้องเคร่งครัดกลับมีน้อย แม้คนที่จะฝึกสมาธิจริงจังก็มีน้อย และคนที่จะมีความเห็นถูกต้องก็ไม่มี รวมทั้งคนที่หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรก็ไม่มี พุทธศาสนาก็ย่อมที่จะดำรงอยู่ไม่ได้ หรือมีแต่ชื่อแต่ไม่มีแก่นแท้อยู่เลย    

ขอเชิญหาคำตอบในรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ธรรมะแนววิทยาศาสตร์

ที่เว็บ "ฉันคืออะไร?"  www.whatami.net - เว็บไซต์สำหรับบุคคลอัจฉริยะ
10/11/53 โพสต์โดย whatami.net
6 จาก 13
ศาสดา คำสอน นักบวช
8/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 13
องค์ประกอบศาสนาคือ
1.พระศาสดาผู้รู้หรือบัญญัติคำสอน
2.คำสอน
3.สาวกผู้นับถือศรัทธาคำสอน
4.สถานที่ประกอบกิจทางศาสนา คือ วัด โบสถ์ มัสยิด
5.พิธีกรรม
6.สัญลักษณ์ของศาสนา
23/3/54 โพสต์โดย konbangpood
8 จาก 13
ศีลธรรม...สัจธรรม...จิตวิทยา...ปรัชญา...วิทยาศาสตร์...ตรรกวิทยา...ศิลปะ   โดยพุทธศาสนาตัวแท้ไม่ใช่หนังสือ ไม่ใช่คัมภีร์ ตัวแท้ต้องเป็นตัว"การปฎิบัติด้วยกาย วาจา ใจ"  คือจะต้องบากบั่นกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไป จนเกิดความรู้แจ่มแจ้ง สามารถทำอะไรให้ถูกต้องได้ด้วยตนเอง ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนอวสาน.
12/7/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 13
คัมภีอัลกรุอาน  ฮาดิส(แบบอย่างศาสดา) ตำราทางวิชาการศาสนา ผู้รู้
28/12/54 โพสต์โดย WAJI
10 จาก 13
องค์ประกอบของศาสนา  
        ศาสนาที่จะเป็นศาสนาอย่างสมบูรณ์ได้ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการที่นักการศาสนาจัดไว้ โดยจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

        1. ศาสดา ต้องมีศาสดาเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาและศาสดาต้องมีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์ เช่น ศาสนายิวมีโมเสสเป็นศาสดา ศาสนาพุทธมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดา ศาสนาคริสต์มีพระเยซูเป็นศาสดา และศาสนาอิสลามมีนบีมุฮัมมัดเป็นศาสดา
        2. ศาสนธรรม ต้องมีศาสนธรรม คือ คำสอนซึ่งเป็นหลักของศาสนา ต้องมีคัมภีร์เป็นที่รวบรวมคำสอน เช่น ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีคัมภีร์พระเวท ศาสนาพุทธ มีพระไตรปิฎก ศาสนาอิสลาม มีคัมภีร์อัลกุรอาน
        3. ศาสนพิธี ต้องมีพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องมาจากคำสอนของศาสนา เช่น พิธีสวมสายยัชโญปวีตหรือสายธุรำของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พิธีอุปสมบทของศาสนาพุทธ พิธีล้างบาปของศาสนายิว และศาสนาคริสต์ และพิธีฮัจญ์ของศาสนาอิสลาม
        4. ปูชนียวัตถุ หรือปูชนียสถานทางศาสนา เช่น พระพุทธรูปและสังเวชนียสถานในศาสนาพุทธ ไม้กางเขนและวิหารเมืองเยรูซาเลมในศาสนาคริสต์ รูปของพระคุรุและเมืองอมฤตสระของศาสนาซิกข์
        5. ศาสนบุคคล ต้องมีคณะบุคคลสืบทอดคำสอนของศาสนา ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาโดยตรง เช่น พระ นักบวช นักพรต บาทหลวง ในศาสนาต่าง ๆ
        6. ศาสนสถาน ต้องมีศาสนสถานเพื่อประกอบศาสนกิจและศาสนพิธีต่าง ๆ ศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้แก่ เทวสถาน หรือเทวาลัย ของศาสนาพุทธ ได้แก่ วัด อุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหาร ของศาสนาคริสต์ ได้แก่ โบสถ์ วิหาร ของศาสนาอิสลาม ได้แก่ สุเหร่า หรือมัสยิด เป็นต้น
        7. ศาสนิกชน ต้องมีศาสนิกชนผู้นับถือเลื่อมใสศรัทธาในศาสนานั้น ซึ่งศาสนิกชนดังกล่าว มักเรียกตามชื่อของศาสนาที่ตนนับถือ เช่น ฮินดูชน พุทธศาสนิกชน คริสตศาสนิกชน อิสลามมิกชนหรือมุสลิม เป็นต้น
        8. การกวดขันเรื่องความภักดี ต้องมีการกวดขันเรื่องความภักดีในศาสนา เช่น ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูกวดขันเรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักอาศรม 4 ศาสนาพุทธกวดขันเรื่องไตรสรณคมน์ ศาสนาคริสต์กวดขันเรื่องการไปสวดมนต์ที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ ศาสนาอิสลามกวดขันเรื่องหลักปฏิบัติหรือหน้าที่ในศาสนา

        องค์ประกอบทั้ง 8 ประการนี้ ในบางศาสนาอาจขาดข้อใดข้อหนึ่งไป แต่ก็ยังถือว่าเป็นศาสนา เช่น ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ขาดองค์ประกอบข้อที่ 1 คือ ศาสดาไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์ ศาสนาอิสลามขาดองค์ประกอบ ข้อ 5 คือ ศาสนบุคคล เพราะผู้นับถือศาสนาอิสลามไม่มีการถือเพศเป็นบรรพชิต คงมีแต่เพศฆราวาสเท่านั้น
15/8/55 โพสต์โดย suninsun
11 จาก 13
เปรียบเทียบระหว่างศาสนา
2/12/55 โพสต์โดย TLJ
12 จาก 13
ศาสดา คำสอน ผู้สืบทอดมั้ง คุ้นๆว่าทำนองนี้นะ
16/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 13
ศาสดา คำสั่งสอน สาวก ศาสนสถาน พิธีกรรม ค่ะ
26/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
องค์ประกอบของความรู้ ญาณวิทยา
ธาตุอาหารให้กับต้นข้าว พิจารณาองค์ประกอบอะไรบ้าง
ในร่างกายมนุษย์เป็นองค์ประกอบหลัก
แก่นแท้ของศาสนาพุทธคืออะไรกันแน่ครับ
ศาสนาซิกข์ถือกำเนิดในประเทศอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู