หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
@@@ เบญจศีล และเบญจธรรม @@@
*
*
*
" เบญจศีล และเบญจธรรม "หนังสือเบญจศีลเบญจธรรมนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งเป็นโอรสของ ร.๕ และเจ้าจอมมารดาแพ ได้เป็นผู้แต่งขึ้น โดยรวบรวมจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

จุดประสงค์ของการแต่งหนังสือเล่มนี้ คือ เพื่อมุ่งสำหรับใช้เป็นแบบสอนธรรมปฏิบัติแก่นักเรียนผู้อยู่ในโรงเรียน ถึงคนเราจะมีความรู้ดี แต่มีความประพฤติเสียหาย ก็จะได้รับความเดือดร้อนเรื่อยไป

อีกประการหนึ่ง หนังสือเล่มนี้ยังเป็นแบบสำหรับแนะนำชายหญิงทั่วไป เพื่อให้มีความประพฤติถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาที่เรานับถืออีกด้วย

คำว่า "ศีล" ได้แก่ ข้อประพฤติข้อปฏิบัติสำหรับควบคุมกาย และวาจา ให้ตั้งอยู่ในความดีงาม นอกจากนี้ "ศีล" ยังแปลได้อีกหลายอย่าง เช่น แปลว่า เย็น ศีรษะ เกษม สุข อดทน ความสำรวม ความไม่ก้าวล่วงละเมิด เป็นต้น

ผู้ที่ถือศีลย่อมได้รับอานิสงส์ อย่างนี้ คือ
๑. ไม่ต้องประสบความเดือดร้อนในภายหน้า
๒. ย่อมประสบความสำเร็จในการทำมาหากิน
๓. ชื่อเสียงเกียรติยศของผู้มีศีล ย่อมแพร่หลายไปในหมู่นรชน (ในหมู่คนดี)
๔. ย่อมเป็นผู้องอาจ ไม่เก้อเขิน เมื่อเข้าไปในหมู่ของผู้มีศีล
๕. เป็นผู้ไม่หลงทำกาลกิริยา คือ ก่อนตายก็มีสติ ตายไปอย่างสงบ ไม่ทุรนทุราย
๖. เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ไม่ต้องตกนรก
๗. ผู้ที่บำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ มีสติบริบูรณ์ ย่อมทำตนให้สิ้นอาสวะได้ คือ สิ้นกิเลสได้

ศีลในทางพระพุทธศาสนามีการจัดอันดับข้อ ดังต่อไปนี้

ศีล ๕ ข้อ สำหรับสาธุชนทั่วไป มีชื่อเรียกว่า นิจศีล ปกติศีล
ศีล ๘ ข้อ สำหรับ อุบาสก อุบาสิกา มีชื่อเรียกว่า คหัฏฐศีล อุโบสถศีศีล ๑๐ ข้อ สำหรับ สามเณร สามเณรี มีชื่อเรียกว่า อนุปสัมปันนศีล
ศีล ๒๒๗ ข้อ สำหรับ พระภิกษุ มีชื่อเรียกว่า ภิกขุศีล
ศีล ๓๑๑ ข้อ สำหรับ พระภิกษุณี มีชื่อเรียกว่า ภิกขุณีศีล

เบญจศีล คือ ศีล ๕ ได้แก่
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากฆ่าสัตว์มีชีวิต
๒. อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้
๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
๔. มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการกล่าวเท็จ
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เว้นจากการดื่มน้ำเมา คือ สุรา และเมรัย

เบญจธรรม คือ ธรรม ๕ ข้อ
๑. เมตตา กรุณา คู่กับ ศีลข้อที่ ๑
๒. สัมมาอาชีวะ คู่กับ ศีลข้อที่ ๒
๓. ความสำรวมในกาม คู่กับ ศีลข้อที่ ๓
๔. ความมีสัตย์ คู่กับ ศีลข้อที่ ๔
๕. ความมีสติรอบคอบ คู่กับ ศีลข้อที่ ๕

คำว่า "ธรรม" ได้แก่ สภาพที่ทรงไว้ หมายความว่า ทรงสัตว์ผู้ปฏิบัติธรรมไว้ไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว

"กัลยาณชน" ได้แก่ คนที่ตั้งอยู่ในกัลยาณธรรม เป็นคนมีความประพฤติงาม เป็นที่นิยมนับถือของคนทั่วไป
ศาสนา | ข้อมูล | การศึกษา | ธรรมะ | ปรัชญา 17/6/56 โพสต์โดย Incorrigible
คำตอบ
1 จาก 4
สาธุจ๊ะ
ขอบคุณมากๆจ๊ะ เมื่อมีศีลและธรรม ย่อมครอบคลุมทั่วทั้งกายและใจจ๊ะ
17/6/56 โพสต์โดย เสียงสะท้อนจากขุนเขา
2 จาก 4
ใช้เวลาพิมพ์นานมั้ยเนี่ย
แต่ก็ สาธุ ด้วยนะคับ ผมจะนำไปใช้คับ
พ่อเทพบุตรนักบุญ
17/6/56 โพสต์โดย nattapat Deesamer
3 จาก 4
เบญจศีล และเบญจธรรมคือสิ่งที่คู่ควรในการปฏิบัติเบื้องตนของชาวพุทธ เพื่อนำทางชีวิต
ไปสู่นิมิตรที่ดีแก่ตนเองและสังคมค่ะ
ขอบคุณในธรรมะคู่ความดีค่ะ
@
17/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 4
อย่างยาว ได้อ่านจนจบเพราะ ศีลเป็นตั้งต้นของภาวนาสมาธิที่สำคัญมากๆ
ปฏิบัติได้จริงย่อมมีคุณมหาศาล ค่อยๆสร้างขึ้นในจิตให้เกิดขึ้นจนจิตมั่นคงไม่ไหวไม่ผิดศีลเรียกว่ายกจิต
อยู่เหนือความอยากอย่างหยาบได้แล้วเพื่อก้าวต่อไป ในการทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเฟ้นธรรมกุศลไว้เว้นอกุศลธรรม

ขอบคุณที่แนะนำสิ่งที่มีประโยชน์และจำเป็นที่ทุกคนต้องใช้
17/6/56 โพสต์โดย Miscellanous
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เบญจศีล
.. ศีล ๕ ข้อใด .. รักษายากที่สุด ??
ใครมีศีลดีกว่ากัน ดูที่ตรงไหน งง
การปฏิบัติธรรม
ใครว่าศีล5ดีอย่างไร มีโทษอย่างไร ?????
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู