หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ขั้นตอนการทำวิจัย
อยากรู้ขั้นตอนการทำวิจัยคะ
การศึกษา | รายงาน | วิทยาศาสตร์ 28/5/54 โพสต์โดย kaoza
คำตอบ
1 จาก 2
ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย· กำหนดปัญหาที่จะดำเนินการวิจัย

· กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย

· ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ( ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย )


· กำหนดกรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐาน นิยามศัพท์

· กำหนดแบบการวิจัย

· กำหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง

· สร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ

· การรวมรวมข้อมูล ( แหล่งปฐมภูมิ, แหล่งทุติยภูมิ)

· การวิเคราะห์ข้อมูล

· การนำเสนอผล ( การเสนอรายงานการวิจัย)
29/5/54 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
คุณครูแ่ก่ตอบให้หมดแล้ว 5555
29/5/54 โพสต์โดย Butch
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องก้ับการสื่อสาร
วิจัย
งานวิจัย โลกเกิดขึ้นได้อย่างไร
ผลวิจัยที่ไหนก็ไม่รู้ บอกว่า...
งานวิจัยบทที่4 เกี่ยวกับโรงอาหาร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู