หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
รัฐธรรมนูญปี 40 มีกี่หมวด อะไรบ้าง?
ตอบทีเถอะ
ทำงานค่ะ ทำงานนน T[]T''
วัฒนธรรม | ประวัติศาสตร์ 31/1/54 โพสต์โดย MU2
คำตอบ
1 จาก 1
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มี 12 หมวด

หมวด 1 : บททั่วไป มาตรา 1-7

มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้

มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาตรา 3 อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง

มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน

มาตรา 6 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

มาตรา 7 ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หมวด 2 : พระมหากษัตริย์ มาตรา 8-25

หมวด 3 : สิทธิและเสรีภาพ ของชนชาวไทย มาตรา 26-65

หมวด 4 : หน้าที่ ของชนชาวไทย มาตรา 66-70

หมวด 5 : แนวนโยบายพื้นฐาน แห่งรัฐ มาตรา 71-89

หมวด 6 : รัฐสภา

       ส่วนที่ 1 บททั่วไป มาตรา 90-97
       ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร มาตรา 98-120
       ส่วนที่ 3 วุฒิสภา มาตรา 121-135
       ส่วนที่ 4 คณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา 136-148
       ส่วนที่ 5 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง มาตรา 149-192
       ส่วนที่ 6 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา มาตรา 193-195
       ส่วนที่ 7 ผู้ตรวจการแผ่นดิน ของรัฐสภา มาตรา 196-198
       ส่วนที่ 8 คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชน แห่งชาติ มาตรา 199-200

หมวด 7 : คณะรัฐมนตรี มาตรา 201-232

หมวด 8 : ศาล

       ส่วนที่ 1 บททั่วไป มาตรา 233-254
       ส่วนที่ 2 รัฐธรรมนูญ มาตรา 255-270
       ส่วนที่ 3 ศาลยุติธรรม มาตรา 271-275
       ส่วนที่ 4 ศาลปกครอง มาตรา 276-280
       ส่วนที่ 5 ศาลทหาร มาตรา 281

หมวด 9 : การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 282-290

หมวด 10 : การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

       ส่วนที่ 1 การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินหนี้สิน มาตรา 291-296
       ส่วนที่ 2 คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ มาตรา 297-302
       ส่วนที่ 3 การถอดถอนจากตำแหน่ง มาตรา 303-307
       ส่วนที่ 4 การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง มาตรา 308-311

หมวด 11 : การตรวจเงินแผ่นดิน มาตรา 312

หมวด 12 : การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 313
31/1/54 โพสต์โดย THEKaChuN
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 มีใครบ้าง
วิธีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ยุบสภา...3 2 1
ถ้าจะยุบสภาแล้วค่อยแก้รัฐธรรมนูญ คิดว่าต้องมีขบวนการอย่างไรถึงจะไม่มีปัญหา
วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุด ควรทำอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู