หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากได้แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนเรื่อง past tense ของภาษาอังกฤษ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการสอน past tenses เพื่อใช้เป็นบทที่สองในการทำวิทยานิพนธ์พร้อมด้วยเอกสารอ้างอิงแนวคิดทฤษฎีนั้นๆด้วย
รายงาน | ภาษาต่างประเทศ | วิทยานิพนธ์ 28/10/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
Verb Tenses
(Past Tenses )
 ในบทนี้จะได้กล่าวถึงการใช้  Past tenses  ทั้ง 4 รูปคือ Simple Past ,Past progressive,Past perfect,และ Past perfect progressive.

1. Simple Past

โครงสร้าง

Subject  +   main verb
( past form)    + main verb (base form )    or
 +   auxiliary verb
( did ) + main verb (base form )

ประธาน + กริยาช่อง 2   หรือ  กริยาช่วย  ( did ) + กริยาหลัก ช่อง 1


ดังตัวอย่าง

 ประธาน กริยาช่วย   กริยาหลัก  
+ I     went to school.
You     worked very hard.
- She did not go with me.
We did not work yesterday.
? Did you   go to London?
Did they   work at home?

การใช้

ใช้ past simple  กับการกระทำซึ่งเกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีต ซึ่งมักจะมีคำแสดงอดีตอยู่ด้วยเสมอ เช่น  yesterday, last week,  in 1997, when I was young , ago, the other day , in the past,  this morning เป็นต้น
The car exploded at 9.30am yesterday.
She went to the party last night.
We did not hear the telephone this morning.
She fell asleep a few minutes ago.
ใช้กับการกระทำซึ่งเกิดขึ้นประจำในอดีต แต่ปัจจุบันไม่ได้มีการกระทำเช่นนั้นแล้ว มักจะมีคำแสดงอดีต และคำแสดงความบ่อยหรือความเป็นประจำด้วย
I lived in Bangkok for 10 years.
The Jurassic period lasted about 62 million years.
He walked to school every day last year.
When I was young I used to get up early in the morning
หมายเหตุ  ในการเล่าเรื่องโดยปกติจะใช้ simple past tense และอาจใช้ past continuous tense เพื่อให้เห็นสถานการณ์ขณะนั้น  ดังตัวอย่างการเล่าเรื่องต่อไปนี้

"The wind was howling around the hotel and the rain was pouring down. It was cold. The door opened and James Bond entered. He took off his coat, which was very wet, and ordered a drink at the bar. He sat down in the corner of the lounge and quietly drank his..."

2. Past  Progressive

โครงสร้าง

Subject  + auxiliary verb
(  was,were )
+main verb
( present participle )  

ประธาน +   กริยาช่วย  ( was,were ) + กริยาหลัก + ing


ดังตัวอย่าง

 ประธาน กริยาช่วย   กริยาหลักช่อง 1+ing    
+ I was   watching TV.
+ You were   working hard.
- He, she, it was not helping Mary.
- We were not joking.  
? Were you   being silly?
? Were they   playing football?

การใช้

ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างซึ่งกำลังดำเนินอยู่พร้อมๆกันในอดีต   โดยมีเวลาในอดีตกำกับ
I was working at 10pm last night.
They were not playing football at 9am this morning.
What were you doing at 10pm last night?
ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างซึ่งกำลังดำเนินอยู่พร้อมๆกันในอดีต โดยเหตุการณ์หนึ่งกำลังดำเนินอยู่ ( Past Progressive ) ก็มีอีกเหตุการณ์เกิดขึ้น ( Simple Past)    มักมีคำเชื่อมประโยค when, while ,as
What were you doing when he arrived?
She was cooking when I telephoned her.
We were having dinner when it started to rain.
ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างซึ่งกำลังดำเนินอยู่พร้อมๆกันในอดีต โดยไม่ระบุว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน ใช้ Past Progressive ทั้ง2 ประโยค
I was studying while he was making dinner.
While Ellen was reading, Tim was watching television.
ใช้ลอยๆ กับเหตการณ์เดียวได้ในกรณีที่มีคำบอกช่วงเวลากำกับไว้ในประโยค  หรือใช้ในการเล่าเรื่อง
I was writing all day yesterday.
" James Bond was driving through town. It was raining. The wind was blowing hard. Nobody was walking in the streets. Suddenly, Bond saw the killer in a telephone box..."
หมายเหตุ  เปรียบเทียบการใช้   Simple Past  และ Past Progressive

Last night at 6 p.m., I ate dinner.
(เมื่อวานนี้ ฉันเริ่มรับประทานอาหารเย็น 18.00 น.)

Last night at 6 p.m., I was eating dinner.
(เมื่อวานนี้ตอน18.00น.  ฉันกำลังอยู่ระหว่างการรับประทานอาหารเย็น .)


3. Past Perfect

โครงสร้าง

Subject + auxiliary verb
(  had )  + main verb
( past participle )  

ประธาน +   กริยาช่วย  ( had ) + กริยาหลักช่อง 3


ดังตัวอย่าง

 ประธาน กริยาช่วย   กริยาช่อง 3    
+ I had   finished my work.
+ You had   stopped before me.
- She had not gone to school.
- We had not left.  
? Had you   arrived?  
? Had they   eaten dinner?

การใช้

ใช้เมื่อมีเหตุการณ์ 2 อย่างเกิดขึ้นในอดีต  อย่างหนึ่งเกิดก่อนอีกอย่างหนึ่ง
เหตุการณ์การณ์ที่เกิดก่อน ใช้ Past Perfect
เหตุการณ์ทเกิดภายหลังใช้ Simple Past

I wasn't hungry. I had just eaten.
They were hungry. They had not eaten for five hours.
I didn't know who he was. I had never seen him before.
The train had left when we arrived .
ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเวลาจุดหนึ่งในอดีต
Jane had never seen lion until yesterday
By 1985, I had taught that class for ten years.
ตัวอย่างการใช้งาน     คุณไปที่สถานีรถไฟตอน 09.15 น. . เจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟแจ้งคุณว่า

"You are too late. The train has left." คุณมาสายไป รถไฟออกไปแล้วครับ

ภายหลังคุณไปเล่าให้เพื่อนฟังดังนี้  "We were too late. The train had left."

หมายเหตุ   การใช้ Past Perfect นี้   มีการใช้ในเรื่องของประโยคคาดคะเน สมมติ หรือประโยคแสดงความปรารถนา และใน indirect speech อีก ซึ่งจะได้มืรายละเอียดในบทต่อๆไป


4. Past Perfect Progressive

โครงสร้าง

Subject  + auxiliary verb
(  had)  +  auxiliary
(been)  +main verb
( present participle )  

ประธาน +   กริยาช่วย  ( had ) + กริยาช่วย ( been ) + กริยาหลัก+ing


ดังตัวอย่าง

 subject auxiliary
verb   auxiliary
verb main verb  
+ I had   been working.  
+ You had   been playing tennis.
- It had not been working well.
- We had not been expecting her.
? Had you   been drinking?  
? Had they   been waiting long?

การใช้

มีหลักการใช้เช่นเดียวกับ Past Perfect  ต่างกันเพียงใช้ Past perfect Progressive เมื่อต้องการเน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่เกิดก่อน เช่น
John was very tired. He had been running. ( เน้นว่าได้มีการวิ่งอย่างต่อเนื่อง )
I could smell cigarettes. Somebody had been smoking. ( เน้นว่าได้มีการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง )
My car broke down. I was not surprised. It had not been running well for a long time.
Had the pilot been drinking before the crash?

เปรียบเทียบการใช้ Past Perfect  และ Past perfect Progressive

Past Perfect :  He had slept for three hours when we called him up.
Past perfect Progressive : He had been sleeping for three hours when we called him up.

ทั้งสองประโยคมีความหมายเหมือนกัน  แต่ในประโยคที่สองเป็นการเน้นว่า มีการนอนอยู่ตลอดเป็นเวลา 3 ชั่วโมง

เปรียบเทียบการใช้ Past Perfect Progressive  กับ Past Progressive

Past Progressive:  I was reading when my roommate returned.
Past Perfect Progressive :I had been reading for an hour when my roommate returned.

มีความหมายต่างกันคือ
ประโยคแรก ในขณะที่ฉันกำลังอ่านอยู่ เพื่อนร่วมห้องกลับมา
ประโยคที่สอง  ฉันได้อ่านมาแล้ว 1 ชั่วโมงและหยุดอ่านก่อนที่เพื่อนร่วมห้องจะกลับมา

อ้างอิงจาก http://ict.moph.go.th/English/content/verb05_past.htm
28/10/53 โพสต์โดย b_b_best
2 จาก 4
1. Uses of the simple past
การใช้กาลอดีต

The uses of the Simple Past are somewhat similar to the uses of the Simple Present, except that past states or actions are expressed. In the examples given below, the verbs in the Simple Past are underlined.
การใช้กาลอดีตคือค่อนข้างคล้ายคลึงกันการใช้กาลปัจจุบัน, ยกเว้นนั้นอดีตกล่าวหรือการกระทำที่แสดง. ในตัวอย่างให้ข้างล่าง, คำกริยาในกาลอดีตที่ขีดเส้นใต้ไว้.

For instance, the Simple Past can be used to express actions which occurred at regular intervals in the past.
สำหรับตัวอย่าง, กาลอดีตสามารถเป็นใช้แสดงการกระทำซึ่งเกิดขึ้นที่ช่วงเวลาเป็นประจำในอดีต.
e.g. Last year I drove to Yarmouth once a week.

In addition, the Simple Past is used to describe situations which existed for a period of time in the past.
นอกจากนั้น, กาลอดีตที่ใช้บรรยายสถานการณ์ซึ่งคงอยู่สำหรับช่วงเวลาในอดีต.
e.g. Millions of years ago, dinosaurs inhabited the earth.
     George Washington was the first president of the United States.

The Simple Past is also used to express non-continuous actions which occurred at a definite time in the past.
กาลอดีตที่ใช้ด้วยแสดงการกระทำไม่ต่อเนื่องซึ่งเกิดขึ้นที่เวลาชัดเจนในอดีต
e.g. Columbus reached America in 1492.
     I graduated from school last year.

2. Formation of the simple past
โครงสร้างกาลอดีต

a. The verb To Be
คำกริยา To Be
The Simple Past of the verb to be is conjugated as follows:
กาลอดีตของคำกริยา to be ที่ผันดังต่อไปนี้


I was
you were
he was
she was
it was
we were
they were

See Exercise 1.
ดูแบบฝึกหัด ๑

i. Questions and negative statements
การกล่าวคำถามและปฏิเสธ

The Simple Present and Simple Past of the verb to be do not use auxiliaries to form questions and negative statements. Instead, the verb itself is used.
กาลปัจจุบันและกาลอดีตของคำกริยา to be ไม่ใช้คำกริยานุเคราะห์รูปแบบการกล่าวคำถามและปฏิเสธ. แทนที่, เน้นคำกริยาที่ใช้.

The verb to be forms questions and negative statements in the same way in the Simple Past as in the Simple Present. In order to form a question, the verb is placed before the subject. For example:
คำกริยา to be รูปแบบการกล่าวคำถามและปฏิเสธในวิธีเหมือนกันในกาลอดีตเช่นกาลปัจจุบัน. เพื่อรูปแบบคำถาม, คำกริยาที่ใส่ก่อนหน้าประธาน. สำหรับตัวอย่าง

Affirmative Statement
การกล่าวยืนยัน Question
คำถาม
 I was awake.  Was I awake?
 They were ready.  Were they ready?

In order to form a negative statement, the word not is placed after the verb. For example:
เพื่อรูปแบบการกล่าวปฏิเสธ, คำ not ที่ใส่หลังจากคำกริยา. สำหรับตัวอย่าง

Affirmative Statement
การกล่าวยืนยัน
Negative Statement
การกล่าวปฏิเสธ
 I was awake.  I was not awake.
They were ready.  They were not ready.

In spoken English, the following contractions are often used:
ในภาษาอังกฤษ, คำย่อต่อไปนี้ที่ใช้เสมอ

Without Contractions
ไม่มีคำย่อ With Contractions
คำย่อ
 was not  wasn't
 were not  weren't

In order to form a negative question, the verb is placed before the subject, and the word not is placed after the subject. However, when contractions are used, the contracted form of not immediately follows the verb. For example:
เพื่อรูปแบบคำถามปฏิเสธ, คำกริยาที่ใส่ก่อนหน้าประธาน, และคำ not ที่ใส่หลังจากประธาน. แต่ทว่า, เมื่อคำย่อที่ใช้, รูปแบบคำย่อของ not ตามหลังทันทีคำกริยา. สำหรับตัวอย่าง

Without Contractions
ไม่มีคำย่อ With Contractions
คำย่อ
 Was I not awake?  Wasn't I awake?
 Were they not ready?  Weren't they ready?

In order to form tag questions, the verb itself is used. In the following examples, the negative tag questions are underlined. Contractions are usually used in negative tag questions.
เพื่อรูปแบบคำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่า, คำกริยาเน้นที่ใช้. ในตัวอย่างต่อไปนี้, คำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่าปฏิเสธที่ขีดเส้นใต้ไว้. คำย่อที่ใช้โดยทั่วไปในคำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่าปฏิเสธ.

Affirmative Statement
การกล่าวยืนยัน Affirmative Statement with Tag Question
การกล่าวกับคำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่า

 I was awake.  I was awake, wasn't I?
 They were ready.  They were ready, weren't they?

See Exercise 2.
ดูแบบฝึกหัด ๒

b. Other verbs
คำกริยาอื่น
English verbs other than the verb to be have the same form in the Simple Past, regardless of the subject.
คำกริยาภาษาอังกฤษยกเว้นคำกริยา to be มีรูปแบบเหมือนกันในกาลอดีตไม่ว่าประธาน.

In the case of regular English verbs, the Simple Past has the same form as the past participle. For example, the Simple Past of the regular verb to work is conjugated as follows:
ในกรณีของคำกริยารูปธรรมดาภาษาอังกฤษ, กาลอดีตมีรูปแบบเหมือนกันเช่น past participle สำหรับตัวอย่าง, กาลอดีตของคำกริยารูปธรรมดา to work ที่ผันดังต่อไปนี้


I worked
you worked
he worked
she worked
it worked
we worked
they worked

See Exercise 3.
ดูแบบฝึกหัด ๓

In the case of irregular English verbs, the form of the Simple Past must be memorized. As illustrated by the examples below, for some irregular verbs, the Simple Past is the same as the past participle; whereas for others, the Simple Past differs from the past participle. A table of 140 common English irregular verbs is provided. For example:
ในกรณีคำกริยารูปพิเศษภาษาอังกฤษ, รูปแบบกาลอดีตจำเป็นต้องท่องจำ. เช่นอธิบายโดยตัวอย่างข้างล่าง, สำหรับบางคำกริยารูปพิเศษ, กาลอดีตคือเหมือนกันเช่น past participle; แต่ทว่าสำหรับอื่น, กาลอดีตแตกต่างกันจาก past participle. ตารางคำกริยารูปพิเศษภาษาอังกฤษสามัญ ๑๔๐ คำ. สำหรับตัวอย่าง

Bare Infinitive Simple Past Past Participle
 begin  began  begun
 find  found  found
 go  went  gone
 let  let  let
 take  took  taken

Like the regular verbs, irregular verbs other than the verb to be do not modify in the Simple Past, but have the same form, regardless of the subject. For example, the Simple Past of the irregular verb to take is conjugated as follows:
เหมือนกับคำกริยารูปธรรมดา, คำกริยารูปพิเศษยกเว้นคำกริยา to be ไม่ขยายความในกาลอดีต, แต่มีรูปแบบเหมือนกัน, ไม่ว่าประธาน. สำหรับตัวอย่าง, กาลอดีตของคำกริยารูปพิเศษ to take ที่ผันดังต่อไปนี้


I took
you took
he took
she took
it took
we took
they took

See Exercise 4.
ดูแบบฝึกหัด ๔

i. Questions and negative statements
การกล่าวคำถามและปฏิเสธ
In both the Simple Present and the Simple Past of verbs other than the verb to be, questions and negative statements are formed using the auxiliary to do and the bare infinitive.
ในทั้งกาลปัจจุบันและกาลอดีตของคำกริยายกเว้น to be, การกล่าวคำถามและปฏิเสธที่รูปแบบการใช้คำกริยานุเคราะห์ to do และคำกริยาไม่มี to นำหน้า.

For questions and negative statements in the Simple Past, the Simple Past of the auxiliary to do is used. The Simple Past of to do is conjugated as follows:
สำหรับการกล่าวคำถามและปฏิเสธในกาลอดีต, กาลอดีตของคำกริยานุเคราะห์ to do ที่ใช้. กาลอดีตของ to do ที่ผันดังต่อไปนี้


I did
you did
he did
she did
it did
we did
they did

In order to change an affirmative statement into a question, did is placed before the subject, and the form of the verb is changed from the Simple Past to the bare infinitive. In the following example, the regular verb to work is used. The verb to work has the Simple Past worked, and the bare infinitive work.
เพื่อเปลี่ยนการกล่าวยืนยันข้างในคำถาม, did ที่ใส่ก่อนหน้าประธาน, และรูปแบบคำกริยาที่เปลี่ยนจากกาลอดีตคำกริยาไม่มี to นำหน้า. ในตัวอย่างต่อไปนี้, คำกริยารูปธรรมดา to work ที่ใช้. คำกริยา to work มีกาลอดีต worked, และ คำกริยาไม่มี to นำหน้า work.


Affirmative Statement
การกล่าวยืนยัน Question
คำถาม
 I worked.  Did I work?
 You worked.  Did you work?
 He worked.  Did he work?
 She worked.  Did she work?
 It worked.  Did it work?
 We worked.  Did we work?
 They worked.  Did they work?
29/10/53 โพสต์โดย prasit_khorat
3 จาก 4
See Exercise 5.
ดูแบบฝึกหัด ๕

In order to change an affirmative statement into a negative statement, did not is placed after the subject, and the form of the verb is changed to the bare infinitive. In the following example, the irregular verb to speak is used. The verb to speak has the bare infinitive speak and the Simple Past spoke.
เพื่อเปลี่ยนการกล่าวยืนยันข้างในการกล่าวปฏิเสธ, did not ที่ใส่หลังจากประธาน, และรูปแบบคำกริยาที่คำกริยาไม่มี to นำหน้า. ในตัวอย่างต่อไปนี้, คำกริยารูปพิเศษ to speak ที่ใช้. คำกริยา to speak มีคำกริยาไม่มี to นำหน้า speak และกาลอดีต spoke.

Affirmative Statement
การกล่าวยืนยัน Negative Statement
การกล่าวปฏิเสธ
 I spoke.  I did not speak.
 You spoke.  You did not speak.
 He spoke.  He did not speak.
 She spoke.  She did not speak.
 It spoke.  It did not speak.
 We spoke.  We did not speak.
 They spoke.  They did not speak.

See Exercise 6.
ดูแบบฝึกหัด ๖

In spoken English, the following contraction is often used:
ในภาษาอังกฤษ, คำย่อต่อไปนี้ที่ใช้เสมอ

Without Contraction
ไม่มีคำย่อ With Contraction
คำย่อ
 did not  didn't

In order to change an affirmative statement into a negative Question, did is placed before the subject, not is placed after the subject, and the form of the verb is changed to the bare infinitive. However, when contractions are used, the contracted form of not follows immediately after the auxiliary did. For example:
เพื่อเปลี่ยนการกล่าวยืนยันข้างในคำถามปฏิเสธ, did ที่ใส่ก่อนหน้าประธาน, not ที่ใส่หลังจากประธาน, และรูปแบบของคำกริยาที่เปลี่ยนคำกริยาไม่มี to นำหน้า. แต่ทว่า, เมื่อคำย่อที่ใช้, รูปแบบคำย่อของ not ตามหลังทันทีหลังจากคำกริยานุเคราะห์ did. สำหรับตัวอย่าง

Without Contractions
ไม่มีคำย่อ With Contractions
คำย่อ
 Did I not work?  Didn't I work?
 Did you not work?  Didn't you work?
 Did he not work?  Didn't he work?
 Did she not work?  Didn't she work?
 Did it not work?  Didn't it work?
 Did we not work?  Didn't we work?
 Did they not work?  Didn't they work?

Tag questions are formed using the auxiliary did. In the following examples, the negative tag questions are underlined. Contractions are usually used in negative tag questions.
คำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่า ที่รูปแบบการใช้คำกริยานุเคราะห์ did. ในตัวอย่างต่อไปนี้, คำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่าปฏิเสธที่ขีดเส้นใต้ไว้. คำย่อที่ใช้โดยทั่วไปในคำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่าปฏิเสธ.

Affirmative Statement
การกล่าวยืนยัน Affirmative Statement with Tag Question
การกล่าวยืนยันกับคำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่า
 I worked.  I worked, didn't I?
 You worked.  You worked, didn't you?
 He worked.  He worked, didn't he?
 She worked.  She worked, didn't she?
 It worked.  It worked, didn't it?
 We worked.  We worked, didn't we?
 They worked.  They worked, didn't they?

See Exercise 7.
ดูแบบฝึกหัด ๗
3. The simple past of To Use followed by an infinitive
กาลอดีตของ To Use ตามหลังโดยกริยาที่มี to นำหน้าและทำหน้าที่เป็นนาม

The Simple Past of the verb to use, followed by an infinitive, generally refers to something which took place repeatedly or continuously in the past, but which no longer takes place.
กาลอดีตของคำกริยา to use, ตามหลังโดยกริยาที่มี to นำหน้าและทำหน้าที่เป็นนาม, โดยทั่วไปอ้างถึงเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นซ้ำฯหรือต่อเนื่องในอดีต, แต่ซึ่งไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

In the following examples, the Simple Past of to use is printed in bold type, and the infinitives which follow it are underlined. The Simple Past of to use is used.
ในตัวอย่างต่อไปนี้, กาลอดีตของ to use ที่พิมพ์ในแบบตัวพิมพ์หนา, กริยาที่มี to นำหน้าและทำหน้าที่เป็นนามซึ่งตามหลัง to use ที่ขีดเส้นใต้ไว้. กาลอดีตของ to use คือ used.
e.g. The ferry used to operate every day.
     We used to live on Duke Street.

In the first example, the use of used followed by the infinitive indicates that in the past the ferry operated every day, but now it does not operate every day. In the second example, the use of used followed by the infinitive indicates that in the past we lived on Duke Street, but now we do not live on Duke Street.
ในตัวอย่าง, การใช้ used ตามหลังโดยกริยาที่มี to นำหน้าและทำหน้าที่เป็นนามบ่งบอกนั้นในอดีตเรือข้ามฟากบริการทุกวัน, แต่ขณะนี้เรือข้ามฟากไม่บริการทุกวัน. ในตัวอย่างที่สอง, การใช้ used ตามหลังโดยกริยาที่มี to นำหน้าและทำหน้าที่เป็นนามบ่งบอกนั้นในอดีตเราอาศัยอยู่ที่ถนนดยูค, แต่ขณะนี้เราไม่อาศัยอยู่ที่ถนนดยูค

See Exercise 8.
ดูแบบฝึกหัด ๘
29/10/53 โพสต์โดย prasit_khorat
4 จาก 4
ใช้ไทม์ไลน์  เพื่อแสดงถึงจุดของเวลา คุณลองกำหนดจุดเล่น ๆ ดูหนึ่งจุด หน้าจุด คืออดีต จุดคือปัจจุบัน ถัดไปจากจุดคืออนาคต----อย่ากำหนดเวลาให้ยาวเกินไปจะเข้าใจยาก
---ตัวของจุดและตำแหน่งของจุดอาจจะแปรผันไปตามเวลาที่เราสมมุติขึ้น
--------ง่ายมั้ย?
29/10/53 โพสต์โดย halabi
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครเก่งเรื่อง Past Simple Tense บ้างช่วยสอนหน่อย
ช่วยสรุปเรื่องtense ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังที
past simple tense คืออะไร
pastsimple tense แตกต่างกับ past continuos อย่างไร และ....
Past Continuous Tense
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู