หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การกระจัด ความเร่ง ความเร็ว ระยะทาง ตำแหน่ง คืออะไร
โรงเรียน | การสอบ | การบ้าน | วิทยาศาสตร์ 7/6/53 โพสต์โดย NookSorn
คำตอบ
1 จาก 7
การกระจัด displacement ระยะทางระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่ เป็นเวกเตอร์ (มีทิศทางด้วย)
ความเร่ง acceleration ใช้บอกอัตรของการเพิ่มหรือลดความเร็ว มีหน่วยเป็น ms^-2
ความเร็ว speed ความเร็วของการเคลื่อนที่ ถ้าความเร็วเฉยๆจะไม่เกี่ยวกับความเร่ง แต่ถ้ากำลังเพิ่มหรือลด เกี่ยวแน่ๆ
ระยะทาง distance ต่างจากเวกเตอร์ เพราะเวกเตอร์เป็นเส้นตรงเท่านั้น ระยะทางอาจจะเลี้ยวไปๆมาๆได้
ตำแหน่ง position ก็นั่นแหละ จุดเอ จุดบี ไรงี้
7/6/53 โพสต์โดย แง้ววว
2 จาก 7
การกระจัด (displacement) คือ เส้นตรงที่เชื่อมโยงระหว่างจุดเริ่มต้น และจุดสุด ท้ายของการเคลื่อนที่เป็นปริมาณเวกเตอร์ คือ ต้องคำนึงถึงทิศทางด้วย มีหน่วยเป็นเมตร โดยทั่วไปเขียนแบบเว็กเตอร์เป็น S

ความเร่ง (อังกฤษ: acceleration, สัญลักษณ์: a) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลง (หรืออนุพันธ์เวลา) ของความเร็ว เป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีหน่วยเป็น ความยาว/เวลา² ในหน่วยเอสไอกำหนดให้หน่วยเป็น เมตร/วินาที²
เมื่อวัตถุมีความเร่งในช่วงเวลาหนึ่ง ความเร็วของมันจะเปลี่ยนแปลงไป ความเร่งอาจมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได้ ซึ่งเรามักว่าเรียกความเร่ง กับ ความ หน่วง ตามลำดับ ความเร่งมีนิยามว่า "อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วของวัตถุในช่วงเวลาหนึ่ง"

ความเร็ว คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งต่อหน่วย เวลา มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (m/s) ในหน่วยเอสไอ ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งประกอบด้วยอัตราเร็วและทิศทาง ขนาดของความเร็วคืออัตราเร็วซึ่งเป็นปริมาณสเกลาร์ ตัวอย่างเช่น "5 เมตรต่อวินาที" เป็นอัตราเร็ว ในขณะที่ "5 เมตรต่อวินาทีไปทางทิศตะวันออก" เป็นความเร็ว ความเร็วเฉลี่ย v ของวัตถุที่เคลื่อนที่ไปด้วยการกระจัดขนาดหนึ่ง ∆x ในช่วงเวลาหนึ่ง ∆t  

ระยะทาง (distance) คือ ความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ทั้งหมด เป็นปริมาณสเกลาร์ คือ มีแต่ขนาดอย่างเดียว มีหน่วยเป็นเมตร โดยทั่วไปเราใช้สัญลักษณ์ S
7/6/53 โพสต์โดย NaiAOF
3 จาก 7
ถามถึง แนวไหน? Physics Math or Thai ??
ถ้าPhysics การกระจัด (s) ความเร่ง(a) ความเร็ว(v)>>มีเร็วต้น(u)เร็วปลาย(v)  ระยะทาง(s) ค่ะ
7/6/53 โพสต์โดย horizon24
4 จาก 7
การกระจัด ความเร่ง ความเร็ว ระยะทาง ตำแหน่ง คืออะไร

ระยะทาง (distance) คือ เส้นทางหรือความยาวเส้นทางการเคลื่อนที่จากตำแหน่งเริ่มต้น ถึงตำแหน่งสุดท้าย
ระยะทางใช้สัญลักษณ์ "S" เป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็นเมตร (m)

การกระจัด(displacement) คือ  ความยาวเส้นตรงที่เชื่อมโยงระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย ของการเคลื่อนที่
การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็นเมตรเช่นเดียวกันกับระยะทาง
* การเคลื่อนที่โดยทั่วๆไป ระยะทางจะมากกว่าการกระจัดเสมอ ยกเว้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง การกระจัดจะมีขนาดเท่ากับระยะทาง

เพิ่มเติม!
อัตราเร็ว  ความเร็ว ความเร่ง
* อัตราเร็ว หมายถึง ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา ใช้สัญลักษณ์ v ตัวเล็ก)
เป็นปริมาณ สเกลาร์ มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที (m/s)
-อัตราเร็วเฉลี่ย หมายถึง ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา
-อัตราเร็วขณะหนึ่ง หมายถึง ระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา เมื่อช่วงเวลาที่เคลื่อนที่น้อยมากๆ
-อัตราเร็วคงที่ เป็นการบอกให้ทราบว่าวัตถุมีการเคลื่อนทีอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะพิจารณาในช่วงใดๆ

*ความเร็ว หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงการกระจัด
เป็นปริมาณสเกลาร มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที
-ความเร็วเฉลี่ย หมายถึง การกระจัดของวัตถุที่เปลี่ยนไปในช่วงเวลาหนึ่งหน่วย
-ความเร็วขณะหนึ่ง
-ความเร็วคงที่

*ควาวเร่ง(Acceleration) หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว หรือ ความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา
-ความเร่งเฉลี่ย เป็นความเร็วที่เปลี่ยนไปในช่วงเวลาที่พิจารณาเท่านั้น
-ความเร่งขณะหนึ่ง เป็นความเร่ง ณ จุดใดจุดหนึ่ง พิจารณาในช่วงเวลาที่สั้นมากๆ
-ความเร่งคงที่ เป็นความเร่งที่มีการเปลี่ยนเเปลงความเร็วอย่างสมำเสมอ
**ข้อสังเกต
1.ทิศทางของความเร่ง จะอยู่ในทิศทางเดียวกับความเร็วที่เปลี่ยนไปเสมอ

*ตำแหน่ง(position) คือ จุดที่บอกให้ทราบว่าวัตถุหรือสิ่งของ อยู่ทีใดเมื่อเทียบกับจุดอ้างอิง
1/8/54 โพสต์โดย iYam
5 จาก 7
การกระจัด หรือ การขจัด ในทางฟิสิกส์ หมายถึงระยะห่างของการเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายโดยจะมีลักษณะเป็นเส้นตรง ซึ่งจะเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างจุดสองจุดใด ๆ ในขณะที่เราเคลื่อนที่ เราจะเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ตลอดแนว เช่น ขณะเราขับรถยนต์ไปตามท้องถนน เราจะเคลื่อนที่ผ่านถนน ถนนอาจเป็นทางตรง ทางโค้ง หรือหักเป็นมุมฉาก ระยะทางที่รถเคลื่อนที่อาจเป็นระยะทางตามตัวเลขที่ราบของการเคลื่อนที่ แต่หากบางครั้งเราจะพบว่า จุดปลายทางที่เราเดินทางห่างจากจุดต้นทางในแนวเส้นตรง หรือในแนวสายตาไม่มากนัก

ระยะทาง (distance) คือ ความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ทั้งหมด เป็นปริมาณสเกลาร์ คือ มีแต่ขนาดอย่างเดียว มีหน่วยเป็นเมตร โดยทั่วไปเราใช้สัญลักษณ์ S

การกระจัด (displacement) คือ เส้นตรงที่เชื่อมโยงระหว่างจุดเริ่มต้น และจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่เป็นปริมาณเวกเตอร์ คือ ต้องคำนึงถึงทิศทางด้วย มีหน่วยเป็นเมตร โดยทั่วไปเขียนแบบเว็กเตอร์เป็น S
ที่รู้ๆ มันไม่ใช่ปริมาณสเกลล่า
14/10/54 โพสต์โดย tar-ebazero
6 จาก 7
คือ  วิทยาศาสตร์
17/12/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 7
อัตตรา
18/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความเร่งมีความสัมพันธุ์กับปริมาณการเคลื่อนที่อย่างไร
รถเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งด้วยความเร็ว90กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเวลา25วินาที ความเร่งเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่
อยากทราบที่มาของหน่วย m/s^2 ค่ะ
อยากรู้คำตอบมากเลยอ่ะ
คำถามวิทย์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู