หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากเปิด7-11 ต้องเริ่มยังไง
ข้อมูล 11/10/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
กรุณาศึกษาข้อมูลจากเอกสารให้ละเอียด
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อกลับ
CALL   SERVICE   โทร.02-711-7800

บริษัท    ซีพี  ออลล์  จำกัด  (มหาชน)    
ผู้ได้รับสิทธิดำเนินการร้าน    7-Eleven   ในประเทศไทย    
จากบริษัท  เซาท์แลนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ  เป็นผู้บริหารกิจการร้าน 7-Eleven ได้โดยผู้ขอรับอนุญาตสิทธิ (FRANCHISEE)
จะต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทขึ้นไป        
2. มีเวลาในการบริหารธุรกิจเต็มตัว (อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง/วัน)                        
3. มีความพร้อมด้านเงินลงทุน ตามรูปแบบการลงทุน (อย่างน้อย 900,000 บาท)                                    
4. สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อการบริหารร้านค้าได้ (อบรมจำนวน 45 วัน)
5. มีผู้ช่วยอย่างน้อย 1 ท่าน และพร้อมที่เข้าอบรมกับผู้สมัคร
6. มีบุคคลค้ำประกัน 1 ท่าน
7. สามารถปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด                                        
การสนับสนุนจากทางบริษัทฯ
1. การลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือต่าง  ๆ  
2. การตกแต่งร้านและปรับปรุงร้านค้า
3. การลงทุนสินค้าให้ตลอดอายุสัญญา
4. การให้ความรู้ และเทคนิคการบริหารการจัดการร้านค้า โดยการให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ
5. การให้บริการในด้านต่าง ๆ ตลอดอายุของสัญญา ดังนี้
-  การจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปช่วยเหลือในหน้าที่ต่าง ๆ ในช่วงเริ่มต้นดำเนินกิจการ
-  การจัดส่งเจ้าหน้าที่ ไปช่วยแนะนำให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ หรือ แล้วแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอ
-  การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ
-  การช่วยตรวจสอบสินค้าคงคลัง
-  การช่วยตรวจสอบมาตรฐานร้านค้า ในด้านต่าง ๆ
-  การแนะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่  เพื่อการพัฒนาปรับปรุงร้านให้ดีขึ้น
-  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ และการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอตลอดไป  ตามแผนกำหนดของบริษัทฯ
-  อื่นๆ                                                                                                                  
การลงทุนเปิดร้านแฟรนไชส์  7 -  Eleven   มี 2 รูปแบบให้พิจารณาเลือกลงทุน   ดังนี้
รูปแบบ ที่ 1  Type  B   - ระยะเวลาการดำเนินงานร้าน  6 ปี    
                                    - ไม่ต้องมีสถานที่เป็นของตัวเอง เพราะ เป็นการรับร้านที่บริษัทฯเปิดดำเนินการไปแล้ว 1 ปีขึ้นไป          
ส่วนที่ 1
                          - ค่าสิทธิ์แรกเข้า                                 350,000  บาท
                          - ค่าดำเนินการโอนร้าน                         100,000  บาท
                          - ค่าดำเนินการอื่น ๆ                                   30,000  บาท
                  รวม                                         480,000  บาท
ส่วนที่ 2 (ได้รับคืนเมื่อเลิกสัญญา)
                         - เงินสดค้ำประกันเริ่มต้น                      1,000,000 บาท(สามารถกู้เงินค้ำประกันจากธนาคาร จำนวน 600,000 บาท)
                   รวมเงินทุนเริ่มต้น                                                  1,48,000 บาท
                 (ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2)
*** หมายเหตุ  :  เงินสดค้ำประกัน ส่วน 2   จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)  ณ วันที่ 1 ม.ค.ของทุกปี


รายได้ และ ผลตอบแทน
1.) จากผลการดำเนินงานร้าน
- ผลตอบแทนจากการบริหารร้าน รายได้เริ่มต้น 21,500 บาท เมื่อบริหารได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
- ผลตอบแทนจากกำไรส่วนเพิ่ม          
2.) รายได้อื่น ๆ  เช่น ดอกเบี้ย ฯลฯ                
               

รูปแบบ ที่ 2   Type  C  - ระยะเวลาการดำเนินงานร้าน  10 ปี    
- กรณีไม่มีสถานที่ บริษัทฯจะจัดหาสถานที่ให้หรือร้าน 7-ELEVEN ที่เปิดดำเนินการแล้ว
- กรณีมีสถานที่ของตัวเอง สถานที่นั้นจะต้องผ่านการพิจารณาจากทางแผนกสำรวจทำเลจากบริษัทฯ
ส่วนที่ 1
                          - ค่าสิทธิ์แรกเข้า                                  500,000  บาท
                          - ค่าสิทธิ์ในการบริหารร้าน                                 1,200,000  บาท
                          - ค่าดำเนินการอื่น ๆ                                    30,000 บาท        
                            รวมเงินทุนเริ่มต้น                                          1,730,000 บาท            
ส่วนที่ 2 (ได้รับคืนเมื่อเลิกสัญญา)
                         - เงินสดค้ำประกันเริ่มต้น                         900,000 บาท (สามารถกู้เงินค้ำประกันจากธนาคาร จำนวน 900,000 บาท)
     รวมเงินทุนเริ่มต้น                                                  2,630,000 บาท
    (ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2)


*** หมายเหตุ  :  เงินสดค้ำประกันได้รับคืนพร้อมดอกเบี้ยเงินฝากประจำของ   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  (มหาชน) ณ วันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี


ผลตอบแทนของผู้ดำเนินการ
** ผลตอบแทนของผู้ดำเนินการ  54 %  **
คือ      ยอดขายสินค้า – ต้นทุนสินค้า + รายได้ = กำไรขั้นต้น (GROSS PROFIT)


ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ “ธุรกิจแฟรนไชส์ 7-Eleven” สำรองที่นั่งเข้าฟังสัมมนา(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
โดย FAX เอกสารสำหรับสำรองที่นั่ง มาที่ เบอร์ : 02-631-1115    ถึง เจ้าหน้าที่ CALL   SERVICE

**เอกสารสำหรับสำรองที่นั่งเข้าฟังสัมมนา**
   1. สำเนาบัตรประชาชน  1 ชุด  (ทุกท่านที่เข้าสัมมนา)
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด  (ทุกท่านที่เข้าสัมมนา)
   3. สำเนา Book Bank   ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของเงินลงทุน)      

ที่มา : http://www.marinerthai.com/forum/index.php?topic=8980.0
11/10/54 โพสต์โดย som_za
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีการตั้งค่าเสียงคอม เป็นเริ่มต้น ทำยังไงครับ
ทำยังไงถึงจะลืมจะแฟนเก่าได้บ้างคับ ?
.. เปิด ..
ปีใหม่ขอไปเริ่มต้นใหม่ที่สิงคโปรยังมีไรดีดีรออยู่
ปิดคำถามหมดจะตอบใด้ไง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู