หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สิทธิของผู้บริโภคตามกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค ภาค 1
หลายคนไม่อยากร้องทุกข์เพราะร้องทุกข์ไปแล้ว ไม่เห็นได้อะไร  ยุ่งยาก
เสียเวลา  กลายเป็นความฝังใจของผู้บริโภคส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบัน  การหนีหรือ
หลบ หลีกปัญหาไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น  การร้องทุกข์เมื่อประสบปัญหาจาก
การ บริโภคไม่เพียงช่วยแต่ตัวเองเท่านั้น  แต่อาจเป็นหนทางป้องกันปัญหาที่จะไป
เกิด แก่ผู้อื่นได้ด้วย  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.2522 (  แก้ไข
เพิ่ม เติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.2541  )  ให้อำนาจและหน้าที่แก่สำนักงานคณะกรรม
การ คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อปฎิบัติการช่วยเหลือผู้บริโภคไว้  7  ประการ  ดังนี้

         1.  รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระ
ทำ ของผู้ประกอบธุรกิจโดยโทรศัพท์สายด่วนร้องทุกข์  โทร.1166
         2.  ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกระทำการเป็น
การ ละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
         3.  สนับสนุนหรือทำการศึกษาและวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้
บริโภค
         4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐาน
ของ สินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค
         5.  ดำเนินการเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้แก่ผู้บริโภค
         6.  ประสานงานกับส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมหรือ
กำหนดมาตรฐาน สินค้าและบริการ
         7.  ปฎิบัติการอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  เช่น  การแจ้งหรือ
โฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับ สินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิ
ของผู้บริโภค ในเรื่องนี้ยังมีต่อในคราวหน้า
กฏหมายน่ารู้ 2/5/53 โพสต์โดย woodmemory
คำตอบ
1 จาก 1
ความที่คนไทยเป็นคนที่มักจะพูดว่า  ไม่เป็นไร  จึงทำให้การฟ้องร้องในสิทธิเรื่องการบริโภคจึงน้อย  แตกต่างกับต่างประเทศ  ที่อะไรๆก็ฟ้องไว้ก่อน ครับ
2/5/53 โพสต์โดย Decepticon
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สิทธิผู้บริโภคไทย...ทำไมไม่เทียมเท่าสากล
กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างไรบ้าง
ถ้าคุณทำงานในสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค
ใครสำคัญที่สุด
พวกระบบตอบรับแบบสมาชิก ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ป่าว?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู