หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีทำกราฟเส้น baseline
plot grap xy scatter คือเป็นจุดเช่น ข้อมูล1 (4.2,22) ข้อมูล2 (4.5,25)........ สมมุติมี 5 ข้อมูล เราอยากได้เส้น base line ขึ้นมาเพื่อกำหนด เป็นเส้นมาตรฐาน จะทำเส้น base line ได้อย่างไร
excel 27/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
การสร้างกราฟเส้นแบบที่ 1

ในบทความนี้ผมจะกล่าวถึงวิธีการสร้างการเส้นหรือ Line Graph กันบ้างนะครับ หลังจากที่ผมยกตัวอย่างการสร้างกราฟแท่งหลาย ๆ ตัวอย่างไปแล้ว ซึ่งหลักการก็มีคล้าย ๆ กันครับ เพียงแต่เปลี่ยนจากการเรียกใช้ library "jpgraph_bar" เป็นการเรียกใช้ library "jpgraph_line" แทน เราไปดูตัวอย่างแรกกันเลย

ตัวอย่างการสร้่างกราฟเส้น (Line Graph)
view sourceprint?
01.<?php
02.include ("jpgraph/jpgraph.php");
03.

04.// เปลี่ยนเป็นเรียกใช้ jpgraph_line.php แทน
05.include ("jpgraph/jpgraph_line.php");
06.

07.$datax = array("Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat");
08.$datay1 = array(231,121,355,122,213,38);
09.$datay2 = array(521,312,423,349,325,220);
10.

11.// Setup the graph
12.$graph = new Graph(350,200);
13.$graph->SetMargin(30,20,40,20);
14.$graph->SetScale("linlin");
15.

16.// Hide the frame around the graph
17.$graph->SetFrame(false);
18.$graph->SetBox(1);
19.

20.// เราอาจจะ กำหนดสีพื้นหลังเป็นแบบ Gradient ได้
21.// $graph->SetBackgroundGradient('blue','navy:0.5',GRAD_HOR,BGRAD_PLOT);
22.$graph->tabtitle->Set('Statistic' );
23.$graph->tabtitle->SetFont(FF_COURIER,FS_BOLD,10);
24.

25.// Enable X and Y Grid
26.$graph->xgrid->Show();
27.$graph->xgrid->SetColor('gray@0.5');
28.$graph->xgrid->SetLineStyle('dashed');
29.$graph->ygrid->SetColor('gray@0.5');
30.$graph->ygrid->SetLineStyle('dashed');
31.

32.$graph->xaxis->SetTickLabels($datax);
33.$graph->xaxis->SetFont(FF_COURIER,FS_NORMAL,8);
34.$graph->yaxis->SetFont(FF_COURIER,FS_NORMAL,8);
35.

36.// กำหนดรูปแบบให้กับ legend (คือคำอธิบายแต่ละเส้นว่าคืออะไร)
37.$graph->legend->SetColor('navy');
38.// กำหนดสีพื้นหลังให้กับ legend
39.$graph->legend->SetFillColor('#FCFCCC');
40.// กำหนดขนาดเส้นขอบ
41.$graph->legend->SetLineWeight(1);
42.$graph->legend->SetFont(FF_COURIER,FS_NORMAL,8);
43.// กำหนดว่าต้องการเงาหรือไม่
44.$graph->legend->SetShadow('gray@0.4',3);
45.// กำหนดตำแหน่งให้มัน
46.$graph->legend->SetAbsPos(15,120,'right','bottom');
47.

48.

49.// สร้างอ็อบเจ็คกราฟเส้น โดยเอาข้อมูลจากอะเรย์ $datay1
50.$p1 = new LinePlot($datay1);
51.$p1->SetColor("red");
52.$p1->SetFillColor("green@0.5");
53.$p1->SetWeight(1);
54.// เลือกชนิด mark แต่ละจุดของกราฟเส้น
55.$p1->mark->SetType(MARK_IMG_DIAMOND,6,0.4);
56.// กำหนดว่าเส้นนี้แทนความหมายของ Male
57.$p1->SetLegend('Male');
58.$graph->Add($p1);
59.

60.// Add a vertical line at the end scale position '7'
61.$l1 = new PlotLine(VERTICAL,6);
62.$graph->Add($l1);
63.

64.// Output the graph
65.$graph->Stroke();
66.

67.?>


การสร้างกราฟเส้นแบบที่ 2

ในบทความนี้เราจะไปดูวิธีการสร้างกราฟเส้นหลาย ๆ เส้นกันนะครับ ซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกับการสร้างกราฟเส้นเพียงเส้นเดียว เพียงแต่ว่าเราจะทำการเพิ่มอ็อบเจ็ค LinePlot เข้าไปใน Graph นั่นเอง เราไปดูกันเลยครับ

ตัวอย่างการสร้างกราฟเส้นหลายเส้น (Multiple Line Graph)
view sourceprint?
01.<?php
02.include ("jpgraph/jpgraph.php");
03.include ("jpgraph/jpgraph_line.php");
04.

05.$datax = array("Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat");
06.$datay1 = array(231,121,355,122,213,38);
07.$datay2 = array(521,312,423,349,325,220);
08.

09.$graph = new Graph(350,200);
10.$graph->SetMargin(30,20,40,20);
11.$graph->SetScale("linlin");
12.

13.$graph->SetFrame(false);
14.$graph->SetBox(1);
15.

16.// เราอาจจะ กำหนดสีพื้นหลังเป็นแบบ Gradient ได้
17.// $graph->SetBackgroundGradient('blue','navy:0.5',GRAD_HOR,BGRAD_PLOT);
18.$graph->tabtitle->Set('Statistic' );
19.$graph->tabtitle->SetFont(FF_COURIER,FS_BOLD,10);
20.

21.// Enable X and Y Grid
22.$graph->xgrid->Show();
23.$graph->xgrid->SetColor('gray@0.5');
24.$graph->xgrid->SetLineStyle('dashed');
25.$graph->ygrid->SetColor('gray@0.5');
26.$graph->ygrid->SetLineStyle('dashed');
27.

28.$graph->xaxis->SetTickLabels($datax);
29.$graph->xaxis->SetFont(FF_COURIER,FS_NORMAL,8);
30.$graph->yaxis->SetFont(FF_COURIER,FS_NORMAL,8);
31.

32.// กำหนดรูปแบบให้กับ legend (คือคำอธิบายแต่ละเส้นว่าคืออะไร)
33.$graph->legend->SetColor('navy');
34.// กำหนดสีพื้นหลังให้กับ legend
35.$graph->legend->SetFillColor('#FCFCCC');
36.// กำหนดขนาดเส้นขอบ
37.$graph->legend->SetLineWeight(1);
38.$graph->legend->SetFont(FF_COURIER,FS_NORMAL,8);
39.// กำหนดว่าต้องการเงาหรือไม่
40.$graph->legend->SetShadow('gray@0.4',3);
41.// กำหนดตำแหน่งให้มัน
42.$graph->legend->SetAbsPos(15,120,'right','bottom');
43.

44.

45.// สร้างอ็อบเจ็คกราฟเส้น โดยเอาข้อมูลจากอะเรย์ $datay1
46.$p1 = new LinePlot($datay1);
47.$p1->SetColor("red");
48.$p1->SetFillColor("green@0.5");
49.$p1->SetWeight(1);
50.// เลือกชนิด mark แต่ละจุดของกราฟเส้น
51.$p1->mark->SetType(MARK_IMG_DIAMOND,6,0.4);
52.// กำหนดว่าเส้นนี้แทนความหมายของ Male
53.$p1->SetLegend('Male');
54.$graph->Add($p1);
55.

56.// ส่วนนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามา ที่แตกต่างจากบทความที่แล้ว
57.// ซึ่งก็คือเพิ่มอ็อบเจ็ค LinePlot อีกอันหนึ่งแล้ว add เ้ข้า Graph
58.$p2 = new LinePlot($datay2);
59.$p2->SetColor("darkgreen");
60.$p2->SetWeight(1);
61.$p2->SetFillColor("yellow@0.5");
62.$p2->SetLegend('Femail');
63.$p2->mark->SetType(MARK_IMG_MBALL,'red', 0.6);
64.$graph->Add($p2);
65.

66.// Add a vertical line at the end scale position '7'
67.$l1 = new PlotLine(VERTICAL,6);
68.$graph->Add($l1);
69.

70.// Output the graph
71.$graph->Stroke();
72.

73.?>

ภาพกราฟเส้นที่ได้จาก Source ตัวอย่างการสร้างกราฟเส้นแบบที่ 3

ในบทความนี้ผมจะแสดงตัวอย่างการสร้างกราฟเส้นแบบค่าติดลบ และมีค่ากำกับไว้แต่ละจุด mark นั้น ๆ ด้วย เราไปดูกันเลยครับ

ตัวอย่างการสร้างกราฟเส้นแบบมีค่ากำกับไว้
view sourceprint?
01.<?php
02.include ("jpgraph/jpgraph.php");
03.include ("jpgraph/jpgraph_line.php");
04.

05.$datax = array("Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat");
06.$datay1 = array(231,-121,-355,122,213,-38);
07.

08.// Setup the graph
09.$graph = new Graph(350,200);
10.$graph->SetMargin(30,20,40,20);
11.$graph->SetScale("linlin");
12.$graph->SetFrame(false);
13.$graph->SetBox(1);
14.

15.$graph->tabtitle->Set('Statistic' );
16.$graph->tabtitle->SetFont(FF_COURIER,FS_BOLD,10);
17.

18.$graph->xgrid->Show();
19.$graph->xgrid->SetColor('gray@0.5');
20.$graph->xgrid->SetLineStyle('dashed');
21.$graph->ygrid->SetColor('gray@0.5');
22.$graph->ygrid->SetLineStyle('dashed');
23.

24.$graph->xaxis->SetTickLabels($datax);
25.$graph->xaxis->SetFont(FF_COURIER,FS_NORMAL,8);
26.$graph->yaxis->SetFont(FF_COURIER,FS_NORMAL,8);
27.

28.$graph->legend->SetColor('navy');
29.$graph->legend->SetFillColor('#FCFCCC');
30.$graph->legend->SetLineWeight(1);
31.$graph->legend->SetFont(FF_COURIER,FS_NORMAL,8);
32.$graph->legend->SetShadow('gray@0.4',3);
33.$graph->legend->SetAbsPos(15,120,'right','bottom');
34.

35.

36.$p1 = new LinePlot($datay1);
37.$p1->SetColor("red");
38.$p1->SetFillColor("green@0.5");
39.$p1->SetWeight(1);
40.

41.// ส่วนนี้เป็นการกำหนดให้แสดงค่าของแ่ต่ละจุด
42.$p1->value->Show();
43.// กำหนด Font ของค่าที่แสดงในแต่ละจุด
44.$p1->value->SetFont(FF_COURIER,FS_BOLD,8);
45.// กำหนดสีของค่าที่แสดงในแต่ละจุด
46.$p1->value->SetColor('red');
47.

48.$p1->mark->SetType(MARK_IMG_DIAMOND,6,0.4);
49.$p1->SetLegend('Mail');
50.$graph->Add($p1);
51.

52.// Output the graph
53.$graph->Stroke();
54.

55.?>

ภาพกราฟเส้นที่ได้จาก Source ด้านบน
27/9/54 โพสต์โดย Chang2503
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การลบเส้นกราฟบนกระดาษของโปรแกรมWord
ความชันใต้กราฟหายังไง
โจทเรื่องกราฟ - x - 3y = 1 จะได้อะไรค่ะ
จงเขียนกราฟของสมการx+10>11
สมการกราฟเชิงเส้นตัวแปรเดียว เรียนไปแล้วจะได้ใช้ตอนใหนหรอครับ??
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู