หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติพงศวดาร
ประวัติพงศาวดาร
วัฒนธรรม | ข้อมูล 17/1/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
คำว่าโยนก นี้ตามความรู้ของคนทั่วไปมักจะหมายถึงเขตแดนหรือผู้คนในภาคเหนือสมัยโบราณ อาจใช้แทนคำว่า ลานนา หรือ ลานนาไทยได้ เช่นพงศาวดารโยนก ซึ่งพวกพระยาประกิจกรจักร (แช่ม บุนนาค)เรียบเรียงขึ้นก็หมายถึงเรื่องราวของอานาจักรหรือบ้านเมืองทางภาคเหนือ ลิลตยวนพ่าย ซึ่งเป็นวรรณกรรมสำราญชิ้นหนึ่งในสมัยอยุธยาตอนต้น ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคำว่า โยนก คือคำว่า ยวน นั้น มีความหมายเดียวกัน ซึ่งหมายถึงชาวยวน หรือชาวโยนกในภาคเหนือนั้นเอง แต่ในทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ คำว่า โยนกมีความหมายเก่าแก่ลึกซึ้งไปกว่าชื่อของเขตแคว้น และประชาชนตามที่กล่าวมาแล้ว

         จากหลักฐานทางตำนานพงศาวดารโยนกนั้นเดิมหมายความถึงดินแดนและประชาชนในเขตจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาคเหนือเท่านั้น บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพุน และลำปางหารวมอยู่ด้วยไม่มีเอกสารอันได้แก่ ศิลาจาลึกตำนานและพงศาวดารระบุอย่างแน่ชัดว่า เรียกดินแดนแห่งเนื้อ  สมันนครประเทศและ พิงครัฐ มีนครสำคัญที่อยู่เมืองหริภุญชัย (ลำพูน) และเขลางคนคร (ลำปาง)แคว้นหริภุญชัย (ศรีศักรวัลลิโภดม,๒๕๑๗) ได้รับอารยธรรมจากแคว้นละโว้ในภาคกลางของประเทศไทยเจริญขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ก็สลายตัวถูกพ่อขุนมังรายซึ่งเป็นใหญ่อยู่ในที่ราบลุ่มเชียงรายหรือแคว้นโยนกยึดเมืองหริภุญชัยได้เมื่อ พศ ๑๘๒๔ รวมดินแดนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเชียงรายพร้อมกับทรงตั้งนครเชียงใหม่ขึ้นในที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงเป็นราชธานีของอานาจักรที่เกิดใหม่ซึ่งมักจะเรียกกันว่า ลานนา แต่โดยเหตุที่พ่อขุนมังราย และชาวโยนกเป็นผู้มีชัยได้เป็นใหญ่ในแคว้น อานาจักรนี้ในบางครั้งจึงเรียกว่าอานาจักรของชาวยวนหรือโยนก  

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://contacshop.tripod.com/Yonok_00000.htm    

http://www.geocities.com/lannahistory/pp.html
17/1/53 โพสต์โดย จุ๊กแจน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประวัตินายวิบูลย์ สงวนพงศ์
ประวัตินามสกุลสุวรรณราช
ประวัตินายไพโรจน์ วัณณกุล
ประวัติวัดภูเขาทอง
ขอประวัติ กั๊ก ศุภ วั ฒ น์ ชู สุวรรณ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู