หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ศิลป์-ภาษา เรียนอะรัยได้บ้างใน ม.บูรพา ใครรู้บอกรายละเอียดมาหน่อย
ข้อมูล | การศึกษา | ปัญหาคาใจ 13/10/54 โพสต์โดย MaPraNG JP
คำตอบ
1 จาก 2
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเกาหลี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตรกรรม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเซรามิกส์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศิลป์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (ภาคบัณฑิต)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)  
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)  สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการสอนศิลปะ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
13/10/54 โพสต์โดย Antique
2 จาก 2
พี่ค๊าบๆๆ ระเบียบการม บรู ทำไมสายศิลป์ ภาษา เข้าบริหารไม่ได้แล้วอะพี่ มานกำหนดอ๊า ของโควต้า 12 จังหวัดอ๊าพี่แล้วงี้เราจะเข้าได้เหรอ
7/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากถามพี่ๆที่เคยไปสอบม.บูรพา นิเทศศิลป์(วิชาเอกออกแบบกราฟิกและโฆษณา)
สายศิลป์ คำนวน กะ สายภาษา อันไหนดีกว่ากัน ?
เรียนศิลป์-ภาษาค่ะ แต่ไม่รู้ว่าจะเรียนคณะอะไรดี ช่วยบอกหน่อยนะคะ
อยากรู้ว่าเรียนศิลป์ภาษา(ฝรั่งเศส)เข้าคณะอะไรได้บ้าง?
เรียนสายวิทย์คณิตหรือศิลป์จีนดีล่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู