หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ใครมีแนวข้อสอบครูธุรการหรือเอกสารอ่านสอบบ้างครับ
จะเอาไปอ่านสอบ วันที่ 27 ตุลาคม นี้ ขอความกรุณาด้วยครับ

ศึกษาต่อต่างประเทศ | การวางแผนอาชีพ 14/10/53 โพสต์โดย wordevil
คำตอบ
1 จาก 2
เพิ่งเห็นคำถามของคุณ  จัดไป  เต็ม ๆ  ทำข้อสอบให้ได้นะคะ

http://www.actcorner.com/forum/forum_posts.asp?TID=1694&PN=1

http://www.thai-school.net/view_activities.php?ID=55216
24/10/53 โพสต์โดย Sane Sa
2 จาก 2
ข้อสอบครูธุรการโรงเรียน 2554
71.  MIS  หมายถึงข้อใด ?
ก. ยุคแรกของคอมพิวเตอร์ ข. ยุคที่คอมพิวเตอร์เฟื่องฟู
ค. ยุคอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ง. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
72.  ข้อใดกล่าวถึงสารสนเทศได้ถูกต้อง  ?
ก. นำข้อมูลอย่างเดียวจัดเก็บไว้
ข. เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
ค.นำข้อมูลมารวมกันไว้
ง.ถูกทุกข้อ
73.  โปรแกรมระบบทำหน้าที่อะไร?
ก. ติดต่อประสานงานกับส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
ข.  ส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
ค. การนำเสนอผลมายังอุปกรณ์แสดงผล
ง. ควบคุมการแปรอักษรต่าง ๆ
74. RAM  มีความสามารถอย่างไร ?
ก. อ่านและเขียนข้อมูลได้แบบสุ่ม
ข. จดจำข้อมูลเวลาไฟดับ
ค. จำข้อมูลชั่วคราวได้เป็นจำนวนมาก
ง. ดึงข้อมูลที่ส่งเข้ามาแล้วทำการสแกน
75. ICON  คืออะไร ?
ก. ความสามารถในการค้นหาข้อมูล
ข. การเลือกข้อมูลแล้วสามารถเจาะเข้าไปในข้อมูลได้อีก
ค. รูปภาพที่คุณคลิกเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ง. หน่วยความจำสำรอง
76. หน่วยประมวลผลกลางคือข้อใด ?
ก.   IPL ข.   ROM
ค.   CPU ง.    BYTE
77. CD-ROM  หนึ่งแผ่นจุข้อมูลได้กี่ MBYTE  ?
ก. ๔๐๐ ข.   ๕๐๐
ค. ๖๐๐ ง.   ๗๐๐
78. หากต้องการจัดทำ ปพ. ๕ ควรใช้โปรแกรมใด ?
ก. MS-WORD ข. MS-EXEL
ค. POWERPOINT ง.  PHOTOSHOP
79. หนังสือราชการส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมใด  ?
ก. MS-WORD ข. MS-EXEL
ค. POWERPOINT ง.  PHOTOSHOP
80. การนำเสนอผลงานใช้โปรแกรมใด ?
ก. MS-WORD ข. MS-EXEL
ค. POWERPOINT ง.  PHOTOSHOP
81. ข้อใดคือระบบ รับ- ส่งงานระหว่างโรงเรียนกับ สพท.?
ก. E-mail ข. E-filing
ค. E-office ง. E-auction
82. ข้อใดคือระบบส่งงานของ สพฐ.ถึง สพท. ?
ก. E-mail ข. E-filing
ค. E-office ง. E-auction
83. ข้อใดคือเว็บไซต์ของ สพฐ. ?
ก. [url]www.obec.go.th[/url] ข. [url]www.obec.co.th[/url]
ค. [url]www.obec.com[/url] ง. [url]www.obec.go.com[/url]
84. ข้อใดเป็นคำสั่งเลิกทำ ?
ก. Redo ข. Undo
ค. Move ง. Delete
85. ข้อใดไม่อยู่ในรูปข้อมูล ?
ก. ตัวอักษร ข. รูปภาพ
ค. เทปบันทึกเสียง ง. กราฟ
86. CAI  คืออะไร ?
ก. โปรแกรมสนทนา ข. โปรแกรมปฏิบัติการ
ค. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ง. โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง
87. GIS  คืออะไร ?
ก. ระบบห้องประชุมอัตโนมัติ ข. การประชุมทางไกล
ค. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ง. การถอนเงินอัตโนมัติ
88. ข้อใดคือประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ?
ก. สามารถจัดระบบอัตโนมัติ
ข. เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว
ค. จัดระบบข้อมูลได้จำนวนมาก
ง. ถูกทุกข้อ
89. Internet  หมายถึงอะไร ?
ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกัน
ข. แหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร
ค. การสื่อสารที่ไร้สาย
ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ
90. ถ้าต้องการค้นหา เว็บของ สพฐ. ควรปฏิบัติการค้นหาตามข้อใด?
ก. [url]www.google.com[/url]
ข. [url]www.google.th[/url]
ค. [url]www.google.co.th[/url]
ง. [url]www.google.co[/url]
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานศึกษา
91.  ข้อใดคือเวลาทำงานของสถานศึกษา ?
ก. ๐๘.๐๐- ๑๖.๐๐  น. ข. ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ค. ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ง. ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
92.  ข้อใดกล่าวผิด  ?
ก. เวลาหยุดกลางวันของสถานศึกษา คือ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
ข. วันหยุดราชการเต็มวันของสถานศึกษา คือวันเสาร์ วันอาทิตย์
ค. หลักสูตรกำหนดเวลาเลิกเรียนถึง ๑๕.๐๐ น. และถือว่าเป็นเวลาเลิกงานของครู
ง. สถานศึกษาต้องทำงานสัปดาห์ละ ๓๕  ชั่วโมง
93.  ข้อใดถือว่าเป็นวันทำงานปกติของสถานศึกษา ?
ก. วันที่ทำการสอนชดเชย ข. วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ค. วันปิดภาคเรียนแต่ราชการจำเป็น ง. ถูกทุกข้อ
94.  ข้อใดคือวันเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ?
ก. วันที่ ๑  พฤษภาคม ข. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม
ค.วันที่ ๑๖  พฤษภาคม ง. วันที่ ๑๗ พฤษภาคม
95.  ผู้บังคับบัญชาของพนักงานธุรการโรงเรียนคือใคร ?
ก. ครูธุรการเดิม ข. ครูทุกคน
ค. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ง. ผู้อำนวยการโรงเรียน
96. ข้อใดเป็นครุภัณฑ์ ?
ก. เครื่องตัดหญ้าราคา ๔,๕๐๐  บาท
ข. โทรศัพท์มือถือราคา ๓,๕๐๐  บาท
ค. โทรสาร  ราคา ๖,๕๐๐  บาท
ง. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคา ๗,๕๐๐  บาท
97. โรงเรียนได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท จะจัดซื้อโดยวิธีใด ?
ก. ตกลงราคา ข. สอบราคา
ค. ประกวดราคา ง. พิเศษ
98. การจัดซื้อจัดจ้างแบบ Electronic  ข้อใดถูกต้อง
ก. ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
ข. ๕๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป
ค. ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป
ง.  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป
99. GFMIS  หมายถึงข้อใด ?
ก. โครงการควบคุมการเบิกจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข. โครงการประกวดราคาด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์
ค. โครงการรายงานทางการเงินของรัฐบาลด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ง. โครงการปรับเปลี่ยนการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
100. พัสดุ  หมายถึงข้อใด ?
ก. การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับพัสดุ
ข. การสนองความต้องการของหน่วยงาน
ค. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ง.วิธีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบครูธุรการโรงเรียน ปี 2554  
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399.- บาท

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ชุดละ 399.-
ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ unverlive@hotmail.com
พร้อมแจ้งชื่อ ระบุเวลาการโอนเงิน จำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ 0884977046 คุณปริญญา
19/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ศิษย์รักฝากถึงอาจารย์
ถ้าไม่อยากให้หายตัวไป มาๆ ติวข้อสอบgat pat ให้หน่อยเซ่TT^TT....อ่านแล้วไม่เข้าหัวเลย...
แนว ข้อสอบ ความ รู้ความ เข้าใจ เกี่ยว กับ วิชาชีพ ครู
ผอ.กับครูใหญ่ ตำแหน่งไหนใหญ่กว่า
การเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู