หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อยากได้ปืนน่ะคร๊าบบ
เอาไว้ป้องกันตัวคร๊าบบ
ที่บ้านมีขโมยเยอะคร๊าบบบ
แต่ไม่รู้จะหาซื้อได้ที่ไหนอ่ะคร๊าบบ
อีกอย่างไม่รู้ว่า ป.3 ขอยากหรือปล่าวคร๊าบบ
ใครมีความรู้ช่วยแนะนำด้วยคร๊าบบ
ความรู้เกี่ยวกับอาวุธ 25/6/53 โพสต์โดย TRP_JTN
คำตอบ
1 จาก 11
เอาของปลอมไปก่อนมั้ยคะ แบบว่า ถือขู่โจร เหมือนในหนังไง
ป.3 เอง อย่าพึงถือ ของจิงเลย อันตราย
อยู่ป.3 เหรอคะ รึ ชื่อรุ่นของปืนคะ  อิอิ  เริ่ง งง
25/6/53 โพสต์โดย ตังค์ทอน
2 จาก 11
กำ

เอาปืนฉีดน้ำไปก่อนครับ

อิอิอิ

ทักทายครับ
25/6/53 โพสต์โดย ชินท์
3 จาก 11
อืมน่ากลัว  อย่าใช้เลย  นะ
25/6/53 โพสต์โดย midori99
4 จาก 11
แนะนำ มีไว้ทำให้คนเรา เกิดความฮึกเหิม ไม่กลัวต่อสิ่งเร้า กล้าสู้ จะำทำให้ใจร้อนได้
แต่ถ้าจะเอา ขอไม่ยาก + แป๊ะเจี๊ยะ เล็กน้อย
- การขอ ป. 3 ต้องบรรลุนิติภาวะ หรือเกิน 25 ปี เท่าที่รู้นะครับ
- ไปที่อำเภอ ในท้องที่ทะเบียนบ้าน
- ไปคัดลอกสำเนาประวัติอาญชยากรรมด้วยถ้า นายอำเภอร้องขอ ที่สถานีตำรวจ
- นายอำเภอ ตรวจสอบประวัติ จนท. ที่เกียวข้อง ผู้ใหญ่, กำนัน หรืออื่นๆ ขึ้้นอยู่กับปัจจัยสถานที่อยู่
อย่างอื่นก็ไม่มีแล้วมั้ง อีกอย่างขอแล้วต้อง ขอตามที่ระบุใน คำขอประเภทอาวุธ ขนาด ด้วยครับ แต่ไม่เกิน 11 มม. + ค่าขนมไปด้วยก็ดีครับ
25/6/53 โพสต์โดย binlie
5 จาก 11
ตามนี้แล้วกันครับ แต่ขอยากนะเอารายละเอียดไปดูแล้วกัน
------------------------------------------------
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน                          
- บรรลุนิติภาวะ                          
- สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ                          
- ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ                          
- มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน                          
- ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา  
                       
เอกสาร ประกอบคำขออนุญาต/การขออณุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุน ปืน                          
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ                          
 - บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)                          
 - ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                          
 - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ  และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต                          
    ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน                          
 - ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็น ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป                          
 - ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง                          
 - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน                          
ข้า ราชการทหารหรือตำรวจ                          
 - บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)                          
 - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                          
 - หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ                          
    และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน                          
 - ผู้ที่ออกหนังสือต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่มียศตั้งแต่พันเอกหรือ พันตำรวจเอกขึ้นไป                          
 - ผู้มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือ รับรอง                          
 - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน                          
ประชาชน ทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น                          
  - บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                          
  - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                          
  - หลักฐานการประกอบอาชีพ อาทิเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้าน                          
    หากเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน จากผู้ที่มีอำนาจจัดการของกิจการนั้น
     หรือเจ้าของแล้วแต่กรณี หากมิได้มีอาชีพรับจ้างต้องมีเอกสารประกอบตามที่อ้างอิง อาทิเช่น ทำสวน ทำไรˆ                          
    ติดต่อค้าขายที่ หรือค้าขายย่อย หรือเร่ขาย โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องนำหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน                          
    เงินฝากธนาคาร (Statement) หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา                          
 - หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตจากข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป                          
    หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป                          
 - พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ                          
 - หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่ น้อยกว่า 60 วัน                          
   มาประกอบการพิจารณา                          
 - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน                          
การ ขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจากบุคคล                          
 - หลักฐานเอกสารเช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้อปืนและเครื่อง กระสุน                          
 - สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้โอน พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4)                          
   ฉบับจริงของอาวุธปืนที่จะโอน                          
 - ผู้โอน(เจ้าของเดิมกับผู้ขอรับโอน) ต้องบันทึกการยินยอมการโอนต่อหน้านายทะเบียนไว้ในหลังใบ อนุญาต(ป.4)                          
   ว่าโอนปืนกระบอกนี้ ให้ใคร มีค่าตอบแทนเท่าใด  หรือโอนไม่คิดค่าตอบแทน เนื่องจากอะไร แล้วลงนามไว้เป็นหลักฐาน
     พร้อมผู้รับโอนลงนามไว้ด้วย                          
 - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน                          
 - หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่ น้อยกว่า 60 วัน                          
   มาประกอบการพิจารณา                          
 - นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำ ร้อง                          
การขอรับโอนอาวุธปืนมรดก (เจ้าของปืนตาย)
 - ผู้ที่มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(ป.4) อยู่ในครอบครองต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน
   30 วัน นับแต่วันที่ตายพร้อมนำใบอนุญาต(ป.4) และอาวุธปืนมอบให้นายทะเบียนด้วย
 - ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา
 - สำเนาคำสั่งศาลกรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
 - ถ้ามีผู้จัดการมรดกเสนอได้เลย
 - ถ้าไม่มีผู้จักการมรดก ต้องสอบทายาททั้งหมด ว่ายินยอมสละปืนแล้วเสนอนายทะเบียนฯ
 - ผู้ขอรับโอนปืนมรดกนำหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องเช่นเดียวกับการขอรับโอน อาวุธปืนจากบุคคลมายื่นต่อ
   นายทะเบียนท้องที่พร้อมเอกสารข้างต้น
 - หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
 - นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง
การ แจ้งการย้ายอาวุธปืน
 - ต้องยื่นคำร้องขอย้ายอาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่เดิม และนายทะเบียนท้องที่ซึ่งย้ายไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่
   วันย้ายออกไปและวันที่ไปถึง
 - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
 - บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
 - นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ                  
 - ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม                  
การออกใบแทนหรือคัดสำเนา ใบอนุญาตอาวุธปืน                  
 - ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                  
 - บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)                  
 - กรณีใบอนุญาตสูญหาย แจ้งความสถานีตำรวจท้องที่ที่ใบอนุญาตหาย แล้วนำใบแจ้งความพร้อมคัดสำเนาประจำวันด้วย                  
 - นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ                  
อัตรค่า ธรรมเนียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน                  
 1. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน                  
    - ปืนยาวประจุปาก ปืนอัดลม        ฉบับละ     100  บาท                                                              
    - ปืนอื่นๆ                  ฉบับละ        500  บาท                                                                  
 2. ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว      ฉบับละ        1,000  บาท                                                  
 3. ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน               กระบอกละ       5  บาท                                                                          
 4. ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลม            1 บาท                                                                    
     ร้อยละหรือเศษของร้อย                  
 5. ใบแทนใบอนุญาต                  
    - ใบแทนใบอนุญาติให้ทำ ค้าอาวุธปืน          ฉบับละ      20  บาท                                          
      เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
    - ใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบซ่อมแซม            ฉบับละ       15  บาท                                      
      หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
      - ใบแทนใบอนุญาตอื่นๆ                  ฉบับละ        5  บาท
25/6/53 โพสต์โดย เรฟอน
6 จาก 11
ใช้แบบนี้ป้องกันตัวแทนไปก่อนแล้วกันครับ อิๆๆ
ไม่ต้องขอ ป.3 เด็ก ป.3 ก็มีได้ครับ
25/6/53 โพสต์โดย เรฟอน
7 จาก 11
ไหนๆจะขอเเล้ว ขอใบพกขีปนาวุธไว้ด้วยดีกว่า
25/6/53 โพสต์โดย เเสดงชื่อผม
8 จาก 11
ตามตลาดมือ 2
25/6/53 โพสต์โดย Matsuo
9 จาก 11
มีไว้ก็ไม่เสียหลายนะ แต่เรื่องมากทีเดียว

ยิงมันให้ไส้ทะลุไปเลย (ไส้มัน)
25/6/53 โพสต์โดย น้าอ้อ
10 จาก 11
ถ้าแจ้งเหตุผลต่อนายทะเบียนปืนอย่าไปแจ้งว่าเอาไว้ป้องกันตัวเชียวนะครับ อดได้ง่ายๆ ให้แจ้งว่าใช้ในการกีฬาจะมีทางออกที่ง่ายกว่าครับ
25/6/53 โพสต์โดย มหาสดัม
11 จาก 11
กำๆๆๆ ปล่อยไก่ เป็นฟาร์ม เลยเรา อิอิ
โต้ดก๊าบบบบบบบบบ
ตอบแล้วก็ยังมาคิดนะ เอ...เด็กป3 จะอยากได้ปืนไปทำไม น้านนนนน ยังไม่เก็ท
มานั่งคิดว่า รึเค้าจะเอามา ทำอะไรที่ไม่ดี รึ เค้าจะมา โน่นนี่นั่น ฮ่าๆๆๆๆ บ้าไปแล้ว  อิอิ
กราบ ขอโทษอีกครั้งค่ะ อิอิ
25/6/53 โพสต์โดย ตังค์ทอน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
*-*ยินดีคร๊าบ*-*
เบื่อจริงๆคร๊าบบบบบ
พี่ AVALON คร๊าบบบ ตัวนี้น่ากลัวมากกกกกกก
"" คำคม "" คิดเองคร๊าฟฟ
หวัดดีตอนดึกๆคร้าบบบบบบ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู