หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน?
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน?

คืออะไรหรองับ ช่วยตอบที
ข้อมูล | ปัญหาคาใจ | สังคม 17/11/54 โพสต์โดย นักข้องใจ
คำตอบ
1 จาก 2
ประโยชน์ของการพัฒนาชุมชน
         ทางด้านการเมือง
             1.  ทำให้ประชาชนจงรักภักดีต่อรัฐบาล  เห็นว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้ง  สำนึกบุญคุณและเห็นความสำคัญของรัฐบาล  เพราะงานพัฒนารัฐบาลมุ่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในทางตรงและเข้าถึงตัว
             2.  ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกรับผิดชอบ  รู้สึกเป็นเจ้าของประเทศยิ่งขึ้น  เพราะงานพัฒนาชุมชนเป็นงานที่ประชาชนช่วยเหลือตนเอง  โดยความสนับสนุนช่วยเหลือของรัฐบาล
             3.  อำนวยผลประโยชน์ในการปกครอง  เพราะงานพัฒนาชุมชนส่งเสริมงานด้านการปกครองช่วยลดและขจัดความแตกแยกห่างเห็น  ความกินแหนงแคลงใจ
             4.  งานพัฒนาชุมชนส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เพราะเป็นงานที่ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักช่วยเหลือและสร้างสรรค์ความเจริญในท้องถิ่นร่วมกันเป็นแบบอาสาสมัคร
             5.  ช่วยให้ประชาชนเป็นฝ่ายรัฐบาล  ทำให้การรุกรานแทรกซึมของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ผล  เพราะปัจจุบันไทยเรามีภัยทางการเมืองเป็นสงครามจิตวิทยา  ต่อสู้กันในทางแย้งชิงประชาชน  ฝ่ายใดมีประชาชนสนับสนุนมากก็ได้เปรียบ
             6.  การพัฒนาชุมชนเป็นการสร้างสรรค์การอยู่ดีกินดีให้บังเกิดแก่ชุมชน  ถ้าทุกคนอยู่ดีมีสุขย่อมเป็นหลักประกันของความสำเร็จของการปกครองและความมั่นคงของชาติ
         ด้านเศรษฐกิจ
             1.  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
             2.  การดำรงชีพดีขึ้น  มีรายได้มากขึ้น  มีข้าวของใช้มากขึ้น  ให้ความสะดวก  การหมุนเวียนของกระแสเงินดีขึ้น
             3.  รายได้ประชาชาติสูงขึ้น
         ด้านสังคม
             1.  ผลสำเร็จของการพัฒนาชุมชนจะส่งเสริมความเป็นอยู่ทางด้านอนามัย
             2.  ผลสำเร็จของการพัฒนาชุมชน จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำแตกต่างในเรื่องชนชั้นในสังคมให้น้อยลง  มีความเสมอภาคเป็นธรรมแก่สังคม
             3.  ผลสำเร็จของการพัฒนาชุมชน  จะส่งเสริมฐานะของสังคม  ทางการศึกษาโรงเรียนมีบทบาทที่สำคัญยิ่งนัก  โรงเรียนในโครงการพัฒนาชุมชนสร้างด้วยความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นนั้นทำให้ประชาชนมีส่วนรับผิดชอบในการศึกษายิ่งขึ้น  มีความรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของ ให้การสนับสนุนดีขึ้น
17/11/54 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
ได้ความสามัคคี  มีการทำกิจกรรมร่วมกัน  ปกป้องชุมชน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ชุมชนจะได้เมแข็งค่ะ
17/11/54 โพสต์โดย เจี๊ยบ นย
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนอย่างไร
otop คืออะไร
อธิบายประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในประเทศลาว
การไปสร้างโรงเรียนให้ชุมชนเป็น csr ได้หรือไม่?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู