หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลักการขับร้องเพลงไทยสากล
หลักการหรือวิธีการขับร้องเพลงไทยสากล
ขอข้อมูลมากหน่อย
ข้อมูล | ดนตรี 29/8/52 โพสต์โดย kharn
คำตอบ
1 จาก 9
วิธีปฏิบัติเบื้องต้นที่ดีในการขับร้องเพลงไทย

 เมื่อครั้งที่ผ่านมาได้นำความรู้เกี่ยวกับมารยาทการฟังเพลงไทยมาฝาก  ครั้งนี้จะเป็นความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเบื้องต้นที่ดีในการขับร้อง  เป็นความรู้เกี่ยวกับ  วิธีการนั่ง    การใช้กำลังเสียง  การผ่อนลมหายใจ  จังหวะในการแบ่งส่วนย่อยของเพลง  การออกเสียงอักขระ และการออกเสียงเอื้อน

               ๑.  การนั่ง  เริ่มแรกของการฝึกท่านั่ง  นั่งพับเพียบ  ซึ่งเป็นลักษณะแบบไทยๆ  หน้าตรง  ไม่ก้มหน้า  ไม่เหลียวหน้าเหลียวหลัง  การนั่งพับเพียบดูเรียบร้อยงามตาตามลักษณะวัฒนธรรมไทย  การนั่งตัวตรงไม่เหลียวไปมา  เป็นลักษณะที่ถูกต้องตามหลักของสรีรสัทศาสตร์  คือ  ช่วยให้สามารถระบายลมหายใจเข้า-ออก  ได้สะดวก  ช่วยให้ทุกส่วนในร่างกายปลอดโปร่ง  ทำให้เสียงดังและไม่เหนื่อยแรง  อย่างไรก็ตาม  ผู้ที่ขับร้องเพลงไทยไม่จำเป็นต้องนั่งพับเพียบเสมอไป  การนั่งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามโอกาสและสถานที่  เช่นในบางโอกาสต้องนั่งเก้าอี้  ที่สำคัญคือ  ต้องนั่งตัวตรงไม่เหลียวไปมาตามที่กล่าวแล้ว

               ๒.  การใช้กำลังเสียง  กำลังเสียงหมายถึงการออกเสียงดังอย่างเต็มที่ในช่วงระยะลมหายใจแต่ละช่วง  ออกเสียงให้เต็มที่ไม่ออมแรง  การฝึกให้ร้องเต็มเสียงนี้  จะทำให้รู้กำลังของตัวเองว่าช่วงหายใจแต่ละช่วงจะออกเสียงได้นานเท่าใด  เพราะในขณะที่เสียงออกจะเป็นช่วงของการระบายลมหายใจออกเท่านั้น  เวลาฝึกอ้าปากเล็กน้อยเพื่อให้เสียงออกได้ชัดเจนและไม่ขึ้นจมูก

               ๓.  การผ่อนเลาหายใจ  ช่วงระยะของการหายใจมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการขับร้องเพลงไทย  ควรรู้ระยะการผ่อนหายใจในแต่ละวรรค  แต่ละช่วงด้วย  ฝึกอ่านหนังสือให้ถูกวรรคตอน  และได้ใจความ  ฝึกให้กักลมหายใจไว้แล้วค่อยๆผ่อนเมื่อหมดวรรคเพราะปกติแล้ว  คนเราหายใจเข้าทุกๆ  ๕  วินาที  แต่ถ้าเราพูดประโยคยาวๆเราเปลี่ยนอัตราการหายใจเข้าออก  ปกติเราจะพูดเวลาหายใจออกเท่านั้น  การผ่อนหายใจจึงมีส่วนสัมพันธ์กับกำลังเสียงเป็นอย่างมาก  ถ้าเราสามารถกักลมหายใจไว้ได้นาน  จะช่วยให้เอื้อนหรือเปล่งเสียงได้ยาวตามต้องการ

               ๔.  จังหวะ  คือการแบ่งส่วนย่อยของทำนองเพลง  ซึ่งดำเนินไปด้วยเวลาอันสม่ำเสมอ  จังหวะเป็นสิ่งสำคัญควรรู้จักรักษาให้ถูกต้อง  คือ  ให้มีความสม่ำเสมอ  ไม่เร็วหรือช้าเกินไป  การแบ่งช่วงหายใจมีส่วนช่วยในเรื่องจังหวะเป็นอย่างมาก  เคาะจังหวะเวลาร้องเพลงทุกครั้ง

               ๕.  อักขะระดี  ในที่นี้หมายถึงการเปล่งถ้อยคำให้ถูกต้อง  ชัดเจน  การร้องเพลงไทยให้ชัดเจนนั้น  ดูเหมือนว่ายากกว่าการพูดให้ชัด  ทั้งนี้เพราะนอกจากจะระมัดระวังการใช้อวัยวะในการกล่อมเสียง  เช่น  ปาก  ลิ้น  ฟัน  ฯลฯ  ให้ถูกต้องแล้ว  ยังต้องระวังระดับเสียง  ท่วงทำนองและวรรคตอนให้ถูกต้องอีกด้วย  การฝึกอักขระควรฝึกในหัวข้อต่อไปนี้

               ก.  ร้องให้ถูกตามบทริองเช่น  พุทธา  นุภาพ  นำผล

               ข.  ออกเสียง  ร  ล  หรือควบกล้ำให้ชัดเจน

               ค.  ออกเสียงสั้นยาวให้ถูกต้อง  เช่น  เสร็จ  สนุก  ฯลฯ

               ควรอ่านบทร้องก่อน  โดยให้รู้จักวรรคตอนให้ถูกต้องตามลักษณะของบทร้อง  ฝึกออกเสียง  ร  ล  ฯลฯ  คำสั้น-ยาว  ให้ถูกต้องเสียก่อนจึงเริ่มขับร้อง

               ๖.  เสียงเอื้อน  สัญลักษณ์ของเพลงไทย  คือการทำเสียงให้เป็นทำนองเรียกว่า  เสียงเอื้อน  เสียงเอื้อนเป็นเสียงที่ผ่านออกมาจากลำคอโดยตรง  มีอยู่มากมายหลายเสียงและมีที่ใช้ต่างกัน  ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเพียงบางเสียงที่ใช้กันมาก

               ก.  เสียงเออ  เป็นเสียงสำคัญมาก  คือ  มีหน้าที่เป็นเสียงนำ  ใช้กันมากในการขับร้อง

วิธีทำเสียง  “เออ”

               ตั้งตัวให้ตรง  เพื่อประโยชน์ในการออกเสียง  อ้าปากเล็กน้อย  พร้อมกับเปล่งกระแสเสียงออกจากคอให้ดังพอสมควร  บังคับเสียงให้มีน้ำหนักที่คอแรงหน่อย  กระดกปลายลิ้นขึ้นไม่ให้โดนฟันล่าง  และบน  เพื่อให้เสียงโปร่งและชัดเจน  ระบายเสียงออกไปเรื่อยๆอย่าให้ฟันบนและฟันล่างกระทบกันการใช้กำลังเสียงควรเป็นระดับเดียวกัน  โดยไม่ต้องขยับคาง

               ข.  เสียงเอย  มีที่ใช้ในตอนสุดวรรค  หรือหมดเอื้อน  หรือวรรค  ของเอื้อน  จะขึ้นบทร้อง

วิธีทำเสียง  “เอย”

               ลักษณะการออกเสียงเป็นไปเช่นเดียวกับการออกเสียง  “เออ”  แต่เมื่อจะให้เป็นเสียง  “เอย”  ก็ให้เน้นที่มุมปาก  โดยให้ปลายลิ้นแตะฟันล่าง

               (  ความรู้ที่นำมาฝาก  เป็นความรู้ที่  ดร. สิริชัยชาญ  ฟักจำรูญ  และคณะ เขียนไว้ในหนังสือ อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ  ครูพริ้ง  กาญจนผลิน  พ.ศ.  ๒๕๒๙  )

                                                                               นักเลงเพลงกลอง  นิ้งหน่อง  ครับ

                                                                                                                             

นักดนตรีไทย
29/8/52 โพสต์โดย สติง
2 จาก 9
การขับร้องของนักร้อง หรือนักร้องประสานเสียง ควรพัฒนาเทคนิคการขับร้องเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่การวางท่าทางที่ถูกต้อง การใช้ลมอย่างสมบูรณ์ การเปล่งเสียงที่ถูกวิธี ซึ่งพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ร้องมีเทคนิคการร้องที่ดี ป้องกันการร้องเพี้ยน ซึ่งจะทำให้เจ็บคอ เจ็บกล้ามเนื้อ จนไปถึงไม่สามารถร้องเพลงได้

วาทยากร (Conductor) ในที่นี้จะหมายถึงผู้อำนวยเพลงของคณะนักร้องประสานเสียง ซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนคณะนักร้องประสานเสียง โดยใช้เวลาการฝึกซ้อม สม่ำเสมอ ปูพื้นฐานการร้องเพลงที่ถูกวิธี การเลือกเพลงร้องที่เหมาะสม ดูช่วงกว้างของระดับเสียงว่าเหมาะสมกับคณะนักร้องหรือไม่ จังหวะ และความเข้มของเสียงที่พอดี และองค์ประกอบอื่นๆ ให้เหมาะสมกับคณะนักร้องประสานเสียงที่สุด

การฝึกซ้อม การสร้างเสียงประสาน ขั้นตอนการขับร้องเดี่ยว จะแตกต่างกับการฝึกนักร้องประสานเสียง แต่ยังคงใช้หลักการฝึกร้องเพลงเหมือนกัน เพื่อพัฒนาเทคนิคการขับร้องและสร้างเสียงที่มีคุณภาพ ในการขับร้องประสานเสียงนั้น นักร้องต้องพยายามร้องให้เสียงกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นั่นหมายถึงทุกคนจะต้องเปล่งเสียงพยัญชนะสระอย่างพร้อมเพรียงกัน ด้วยเทคนิคการร้องเหมือนกัน การสื่อความหมายของเพลง เข้าใจตรงกัน นอกเหนือจากที่จะต้องร้องให้พร้อมเพรียงกันในแนวเสียงเดียวกัน เพื่อให้สื่อความหมายของเพลงได้อย่างสมบูรณ์
จุดมุ่งหมายของการฝึกซ้อมการขับร้องเพลง
1. ท่าทางการยืน – มีท่าทางที่ดี มั่นใจ ไม่เกรง ปล่อยตามสบาย แต่มั่งคง ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้หายใจได้ถูกวิธีและร้องออกมาได้ดี
2. การหายใจและการควบคุมการใช้ลม – ซี่โครง (rib) ให้ขยายออกได้อย่างสบาย อกไม่ยุบเมื่อหายใจออก หายใจไม่มีเสียงดัง ควบคุมลมหายใจได้ดี และให้คงขยายซี่โครงไว้ตลอดเวลาในขณะร้องเพลง
3. ร้องสระได้ชัดเจน – สามารถร้องเพลงได้ชัด ทำรูปปากให้ถูกต้อง
4. ร้องพยัญชนะได้ชัดเจน – ไม่เกร็งขากรรไกร ไม่เกร็งลิ้นและขยันปากได้คล่อง
5. ภาษาชัดเจน – มีความสามารในการร้องเพลงภาษาต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ถูกต้องตามหลักของภาษานั้นๆ
6. มีเสียงก้องกังวาน – เข้าใจวิธีการทำให้เสียงมีความก้องกังวาน และรู้จักที่จะใช้เทคนิคการสั่นเสียงได้อย่างพอเหมาะพอดี
7. รู้จักเสียงของตนเอง – รู้ขีดความสามารถของเสียงตนเอง รู้จักช่วงเสียงที่เหมาะสมของตน รู้จักข้อดีข้อเสียของตนอยู่ที่ใด จะนำมาใช้อย่างไร
8. รู้จักวิธีการฝึกซ้อม – เข้าใจวิธีการฝึกซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ รู้ขั้นตอนและวิธีการศึกษาเพลงอย่างละเอียด
9. รู้จักวิธีการตีความบทเพลง (Interpretation) – สามารถตีความบทเพลงและถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ถูกต้อง
10. แสดงได้ – มีความสามารถที่จะนำเสนอ แสดงการขับร้องต่อหน้าผู้ชมด้วยความมั่นใจได้
11. ร้องประสานเสียงได้- นำความรู้ด้านทักษะการขับร้องเกียวไปใช้ในการขับร้องปรานเสียงได้ โดยสามารถแยกแยะเทคนิคการเปล่งเสียงในการขับร้องเดียวและในการขับร้องกลุ่ม
12. รักษาสุขภาพ – รักษาสุขลักษณะที่ดี กินอาหารถูกต้องตามโภชนาการ และดูแลรักษาสุขภาพรักษากล่องเสียง และรู้วิธีการขับร้องที่ไม่ทำลายเสียง
29/8/52 โพสต์โดย สติง
3 จาก 9
http://www.geocities.com/bmaband/singer.htm ข้อมูลเพิ่มเติม
29/8/52 โพสต์โดย สติง
4 จาก 9
หลักการร้องเพลงไทยสากลต่างกับเพลงไทยเดิมมากค่ะ
1.เพลงไทยเดิมเราต้องนั่งพับเพียบ เรียบร้อย แต่เพลงไทยสากล เราก็ต้องเต้นไปด้วย
หรือไม่ก็ยืน

2.เวลาร้องเพลงไทยเดิม เราต้องร้องเอื้อน ทำให้เรามีความรู้สึกอ่อนโยน แต่เพลงไทยสากลจะไม่ร้องเอื้อน และเวลาเราฟัง จะมีความรู้สึกหนักแน่น เร้าใจ

เดี๋ยวไปหามาให้อีกนะคะ วันนี้ข้าพเจ้าขอตัวไป
ก่อน บ๊ายบายค่ะ
22/3/53 โพสต์โดย จินนี่จร้า
5 จาก 9
มาละ วันนี้ไปหาข้อมูลมาแล้วค่ะ

3.สถานที่ก็แตกต่างกัน อะห้า!!~ อยากรู้ช่ายยม๊า เพราะสถานที่ของเพลงไทยเดิม จะเงียบ สว่าง และสะอาด เพราะจะได้เคลิ้มไปกับเพลง แต่เพลงไทยสากลจะเสียงดัง มืด เหมือนที่ไปดูคอนเสิร์ตน่ะแหละค่ะ คนดูก็ลุกขึ้นเต้นไปด้วยได้ ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น รองลงมาก็ผู้ใหญ่ รองลงมาอีกก็คนแก่
แต่เด็กจะเข้าไปไม่ได้ค่ะ เพราะอะไรยังไม่บอก ไปดูข้อ4.ก่อน ถึงจะบอก

4.เพลงไทยเดิมทุกเพลงเด็กฟังได้หมดใช่มั้ยคะ เพราะว่าเพลงไทยเดิมเพราะ อ่อนนุ่ม แผ่วเบา แต่เพลไทยสากลบางเพลงก็ไม่เหมาะสำหรับเด็ก
บางเพลงก็เสียงดังมากกกกกกก อีกอย่างนะคะ สมมุติว่าเวลาคุณไปดูคอนเสิร์ต จะเห็นว่าคนไปเป็นร้อยๆคน แล้วก็เบียดกันมาก ถ้าคุณพาลูกไปดูคอนเสิร์ต (สมมุตินะ) แล้วเข้าไปที่ๆมีคนเยอะ อากาศอับๆ ลูกของคุณก็ไม่สบาย เด๋ยวนี้ไข้หวัด2009เค้าระบาดอีกครั้งแล้ว ต้องระวังเอาไว้ เค้าก็เลย
ไม่ไห้คุณพาบุตรหลานคุณมา แล้วก็อีกอย่าง เวลามาคุณก็ดุลูกว่า "ทีหลังจะไม่พามาและ เป็นพาระชิบ***เลย" ใช่มั้ยคะ และถ้าลูกคุณหลงกับคุณ ก็มีคน
พาลูกคุณพาไปทำอะไรต่อมิอะไรก็ไม่รู้ บางครั้งก็เอาไปตัดแขนตัดขา ไปเป็นขอทานมั่ง บางครั้งก็เอาลูกคุณไปขายตัวให้ใครก็ไม่รู้ ใครจะไปรู้ล่ะคะ

เอาล่ะพอละ เมื่อยมือ มือชาเลย 55+
30/3/53 โพสต์โดย จินนี่จร้า
6 จาก 9
ช่วยให้คะแนนด้วยนะคะ อุตส่าห์พิมพ์ซะจนมือบวมเลย เอิ๊กๆๆๆๆ
31/3/53 โพสต์โดย จินนี่จร้า
7 จาก 9
ไพเราะ
9/8/53 โพสต์โดย span
8 จาก 9
ร้องไห้ออกมาดี
11/8/53 โพสต์โดย คนloveบราซิล
9 จาก 9
มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเจ้าคะ
8/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หัวใจสำคัญของการขับร้องเพลงไทยเดิมคือ ?
เพลง
พอจะมีวิธีที่ช่วยให้ร้องเพลงสากลได้ราบรื่น ไม่ขาดตกบกพร่อง ร้องแล้วเหมือนดำน้ำ บ้างไหมคะ ?
มีเพลงไรสนุกๆแนะนำไหมครับ พวกเพลงสากลหรือเพลงไทยก็ได้(สากลก็ดีนะ)
ห้องเพลงดนตรีไทยกับดนตรีสากลเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู