หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โครงการนายหลวงมีกี่่่โครงการ
การศึกษา | ข้อมูล | ปัญหาคาใจ | ประวัติศาสตร์ 16/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 5
ถามใหม่ได้ไหมครับ
ใช้ว่า  "ในหลวง" นะ
16/2/55 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 5
ในหลวง ครับ ในหลวง
16/2/55 โพสต์โดย Tsutomu
3 จาก 5
โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับป่า

   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส
   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร
   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี เน้นเรื่องป่าเปียก,ป่าชายเลน
   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เน้นเรื่องสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูป่าชายเลนและโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเล
   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ เน้นเรื่องทฤษฏีการปลูกป่า 3 อย่าง
   โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน เน้นเรื่องการพัฒนาและฟื้นฟู
   โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี เน้นเรื่องการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม (rehabilitation)
   โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวิธีทางธรรมชาติ
   โครงการพัฒนาปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
   โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่และลำพูน เน้นการปลูกป่า การทำแนวกันไฟ
   โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
   โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทร

[แก้] โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับดิน

   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส
   โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
   โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
   โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่อาว จ.ลำพูน
   โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี
   โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว จ.นครนายก
   แนวพระราชดำริ "แกล้งดิน"
   แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการนำ "หญ้าแฝก" มาใช้ป้องกันการพังทะลายของดิน
   แนวพระราชดำริ "ห่มดิน" เพื่อการฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพ

[แก้] โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ

   โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี,จ.สระบุรี
   โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน
   โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี
   โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก
   โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูน
   โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
   โครงการน้ำดีไล่น้ำเสียตามคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
   โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน จ.กรุงเทพมหานคร
   แนวพระราชดำริ "แก้มลิง"
   "ฝนหลวง"
   โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี เน้นการบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยวิธีทางธรรมชาติ
   โครงการผันน้ำเข้าที่ส่วนพระองค์ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา
   โครงการป้องกันน้ำท่วมด้วยการเบี่ยงน้ำ คลองลัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร
   โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอน จังหวัดหนองคาย
   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

[แก้] โครงการทางด้านวิศวกรรม

   โครงการทางยกระดับลอยฟ้าบรมราชชนนี
   โครงการสะพานพระราม 8
   โครงการด้านการจราจร เกี่ยวกับการขยายถนนคอขวดจุดต่างๆ
   ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์จากพืชของไทย
   กังหันชัยพัฒนา
   ฝายแม้ว หรือการจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม

[แก้] แนวพระราชดำริอื่นๆ

   แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
   แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
   โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
ลองสึกษาดูคับ
17/2/55 โพสต์โดย นศท สมุทรปรากร
4 จาก 5
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยผักไผ่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง
17/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 5
33 ครับ
18/2/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
█ GAOT █ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ อะไรเป็นหัวใจหลัก
3 ห่วง 2 เงื่อนไข หัวใจ “เศรษฐกิจพอเพียง”
โครงการเกี่ยวกับศาสนา
วันหยุดยาวอย่างนี้ มีโครงการดีดีอะไรกันบ้างค่ะ
ช่วยตั้งชื่อโครงการเจ๋งให้หน่อยค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู