หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
จบแค่วุฒิ ปก.ศ สูงต้องการเรียนป.บัณฑิตได้ไหม แล้วที่ไหนเปิดให้สมัครบ้างค่ะ(เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏ รับแต่ป.ตรีเท่านั้นค่ะ
เพื่อนฝูงวัยเรียน | ว่ายน้ำ 19/8/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 6
ไม่ทราบว่า ปก.ศ สูงเทียบเท่ากับวุฒิอะไรในปัจจุบันนะค่ะ  ใช่อนุปริญญาหรือว่าปริญญาตรี   พอดีเกิดไม่ทันนะค่ะ   แต่ถ้าเทียบเท่าวุฒิอนุปริญญาตรี  ต้องต่อปริญญาตรีอีก 2 ปีค่ะ  ถึงจะสามารถเรียน ป.บัณฑิตได้  ง่ายๆคือต้องจบปริญญาตรีก่อนค่ะ   แต่ถ้าเป็นวุฒิอนุปริยญาแนะนำให้เรียนต่ออีก 2 ปี ในสาขาคุรุศาตร์  หรือศึกษาศาสตร์ค่ะเพราะจบมาแล้วจะได้วุฒิครูด้วยค่ะ  ไม่ต้องไปต่ออีก 1 ปี   แต่ถ้าวุฒิ ปก.ศ.สูงนี่หมายถึงวุฒิปริญญาตรีแล้ว  ก็สามารถเรียน ป.บัณฑิตอีก 1 ปีได้เลยค่ะ  แต่ถ้าไม่ต้องการเรียนก็มีการอบรมค่ะ  ทั้ง 9 มาตรฐานสามารถอบรมได้  แต่ต้องคอยติดตามข่าวจากคุรุสภาว่าเปิดอบรมช่วงไหน  มาตรฐานไหน  และที่ไหนด้วยค่ะ   แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
19/8/53 โพสต์โดย สาเกตนคร
2 จาก 6
ทำไมจะไม่ได้อ่ะ ราชภัฎ เขารับหมดครับ ผมก็เรียนจบ ปวส. แล้วมาเรียนต่อราชภัฎ เหมือนที่คุณว่าอ่ะ
บางคนเรียนจบกศน. เขาก็รับเข้าเรียนเลย เขาบอกว่าต้องการให้การศึกษามันครอบคลุมให้คนจนได้มีโอกาศศึกษา
19/8/53 โพสต์โดย -กัซจัง-
3 จาก 6
เขารับปริญญาตรีครับคุณShichuka

ตัวอย่างเช่น

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ชื่อหลักสูตร

             ชื่อภาษาไทย                            ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

             ชื่อภาษาอังกฤษ                            Graduate Diploma Program  in Teaching Profession

ชื่อประกาศนียบัตร

                           ชื่อเต็มภาษาไทย                            ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( วิชาชีพครู )

                           ชื่อย่อภาษาไทย                            ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

                           ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ              Graduate Diploma  (Teaching Profession )

                           ชื่อย่อภาษาอังกฤษ              Grad.Dip. (Teaching Profession)

การรับรองคุณวุฒิ (วัน เดือน ปี  ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ)

                           หนังสือที่  นร.0708/6047   ลงวันที่  3  กุมภาพันธ์  2541

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                           บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปรัชญา

             หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มุ่งผลิตนักการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การบริหาร  จัดการชั้นเรียน มีคุณลักษณะและคุณสมบัติในการเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้เรียนได้

วัตถุประสงค์

1.              เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ2.              เพื่อพัฒนาและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

กำหนดการเปิดสอน
             ปีการศึกษา  2549

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.              สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง

2.              คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การคัดเลือกนักศึกษา

             เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

ระบบการศึกษา

             ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และสามารถจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้โดยกำหนดเวลาเรียน และจำนวนหน่วย

กิตเทียบเคียงได้กับการศึกษาในภาคปกติ

ระยะเวลาการศึกษา

             ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรก

การลงทะเบียนเรียน

             เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

             เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
25/8/53 โพสต์โดย ครูแก่
4 จาก 6
ถ้าจะกลับมาเรียนใหม่ 5 ปี เสียเวลาแย่เลยน่ะค่ะ เอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่จบ ปริญญาตรีเนอะ  แนะนำให้เทียบโอนรายวิชาเข้าเรียนที่ มหาวิทยาลัยพิษณุโลกค่ะ หรือ ติดต่อมาที่ศูนย์เครือข่ายการศึกษาทางไกลภาคเหนือ ก็ได้ ที่นี่เค้ารับเทียบโอนรายวิชาให้ค่ะ วิชาละ 500 บาทเอง แล้วจะทำใหคุณจบปริญญาตรีไวขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนใหม่ แล้วค่อยไปต่อ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา หรือ ถ้ามีประสบการณ์ การสอนมาแล้วอย่างน้อย 100 ชั่วโมง ก็เรียนสาขา หลักสูตรและการสอน ได้เลย ใช้เวลาเรียนแค่ 1 ปี 3  เดือนเองค่ะ  ก็จะได้รับรองใบปริญญาโดย กระทรวงศึกษาธิการ และ กพ. ค่าเรียนถูกมากๆ ถ้าอายุไม่ถึง 43 ปี ยื่นกู้ยืม กยศ ได้ค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติมของทางศูนย์เครือข่ายการศึกษาทางไกลภาคเหนือ โทร 082-8904095,089-7007584
18/6/54 โพสต์โดย ศูนย์เครือข่ายการศึกษาทางไกล
5 จาก 6
ปก.ศ.สูงเทียบเท่าอนุปริญญาครับ
หากต้องการจะเรียนต่อป.บัณฑิต จะต้องจบป.ตรีมาก่อนครับ เพราะเป็นการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลังจบป.ตรีครับ
26/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 6
ขอชี้แจง คุณกัชจัง เพิ่มเติมนะครับ

เนื่องจากคำถามที่จขกท.ได้ถาม กำลังหมายถึงการเรียนระดับป.บัณฑิตครับ ไม่ใช่ป.ตรี
การเข้าเรียนระดับป.บัณฑิต เป็นการศึกษาหลังจบป.ตรีแล้วครับ
ดังนั้นไม่ว่ามหาวิทยาลัยไหนก็ตาม ผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อป.บัณฑิต จะต้องจบป.ตรีมาแล้วนะครับ
พูดง่าย ๆ ว่า ป.บัณฑิตอยู่ในระดับที่สูงกว่าป.ตรี แต่น้อยกว่าป.โท บางหลักสูตรก็เป็นครึ่งทางหรือครึ่งแรกของป.โทครับ
26/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จำนวนนึกศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกรุงเทพมีกี่คนครับ อยากรู้มากๆ
ไม่ทราบว่าราชภัฏภูเก็ตเปิดสอนปริญญาตรีครุศาสตร์ เอกปฐมวัย เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์มัย ค่ะ
รับสมัครงานบุคลากรที่รับเพิ่มในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนหาดใหญ่เทคโนโลยี
อยากเป็นครูค่ะ
ถ้าเรียนจบป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์มาแต่อยากทำงานเป็ครู ไม่ทราบว่าป.บัณฑิตยังเปิดอยู่ไหมครับแล้วเปิดที่ไหนบ้างครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู