หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ชนิดการสอนมีกี่ชนิด อะไรบ้าง
การศึกษา 4/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
โห... ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนค่ะ ว่ามีกี่แบบ  เนื่องจากมีการพัฒนาขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ เพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนรู้ค่ะ เช่น
 
   -รูปแบบการสอนจากบนลงล่าง(top-down model, teacher delivered)  โดยครูมีบทบาทหลักในการถ่ายทอดความรู้ เช่น  รูปแบบการสอนแบบรอบรู้ (mastery learning model)
   - รูปแบบการสอนที่เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมระหว่างครูและผู้เรียน (social  models, student-teacher negotiated) เช่น รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ (cooperative learning) รูปแบบการสอนการฝึกหัดทางปัญญา (cognitive apprenticeship)
   - รูปแบบการสอนจากล่างขึ้นบน  (bottom-up models, student-centered) เช่น  รูปแบบการสอนการแก้ปัญหา  รูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของ Hannafin, Land และ Oliver (1999)  รูปแบบการสอนการฝึกหัดสืบสอบ (inquiry  training model) ของ Suchman (1962) ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถด้านพุทธิพิสัยหรือสติปัญญา และด้านทักษะคือกระบวนการสืบสอบ หรือการวิจัย โดยรูปแบบการสอนดังกล่าว  สร้างขึ้นจากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยมกลุ่มสร้างความรู้
   
  รูปแบบการสอน ไม่ใช่วิธีการสอนนะคะ เดี๋ยวนี้มีการออกแบบวิธีการสอนขึ้นมากมายเช่น
-วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecture Method)
- วิธีการสอนแบบCIPPA
- วิธีสอนแบบโครงงาน(Project Method)
- วิธีสอนแบบอุปนัย (Inductive Method)
- วิธีสอนแบบนิรนัย (Deductive Method)
- วิธีสอนแบบอภิปราย (Discussion Method)
- วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน
-วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน (Committee Work Method)
- วิธีสอนแบบหน่วย (Unit Teaching Method)
- วิธีสอนแบบแสดงบทบาท (Role Playing Method)
- วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง (Self Study Method)
- วิธีสอนตามคาดหวัง (Expectation Method)
- วิธีสอนแบบโซเครติส (Socretis Method)
- วิธีสอนแบบประสาทสัมผัส ( Method of Sense Realism)
- วิธีสอนด้วยสิ่งของหรือวัตถุ
- วิธีสอนแบบแฮร์บาร์ต (Herbart Method)
- วิธีสอนแบบแก้ปัญหา (Problem-Solving Method)
- วิธีสอนแบบดัลตัน (Dalton Laboratory Plan)
- วิธีสอนแบบวินเนทก้า (The Winnetka Plan)
- วิธีสอนแบบนิเทศ (Supervised Plan)
- วิธีสอนแบบใช้โสตทัศนวัสดุ(Audio-Visual Meterial of Instruction Method)
- วิธีสอนแบบทีม (Team Teaching Method)
- วิธีสอนแบบจุลภาค (Micro-Teaching Method)
- วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มระดมพลังสมอง
- วิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท (Explicit Teaching Method)
   ยังมีอีกมากมายเลยนะคะ ยังไงก็ลองค้นหาข้อมูลดูนะคะ ^__^
8/7/55 โพสต์โดย แมวขี้อ้อน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
งานบ้านมีกี่ชนิด มีความหมายอย่างไร
คาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำคัญในการจัดการมีกี่ชนิดแต่ละชนิดเป็นอย่างไร
สัตว์สี่ขามีกี่ชนิด
วิธีคิดค่าบรรจุภัณฑ์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู