หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความ หมาย คุณภาพ ชีวิต คือ อะไร
สุภาษิตคำพังเพย | การสอบ 20/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
คำถามนี้
เราสามารถตอบได้อย่างมากมายและหลากหลายมิติครับ
ดูคำตอบได้ใน
gotoknow.org/blog/firsttime/95175
20/11/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 3
ความหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน

ความหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานพอสรุปได้ดังนี้
         1.  การเสริมสร้างให้บุคลากรทำงานอย่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
         2.  การป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ข้อขัดแย้งหรือปัญหาในการทำงาน
         3.  ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพื่อคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ
         4.  เกิดความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการทำงานนั้น รัฐบาลไทยได้มีการกำหนดแนวทาง และวางแผนมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐฏิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ปี 2504 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพที่ดี คือ กินดีอยู่ดี และมีรายได้ดี

หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน

        องค์กรต่าง ๆ มักมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และให้มีคุณภาพชองการทำงานที่ดีเป็นเป้าหมายสำคัญ แต่ในทัศนะของนักพัฒนานั้น การฝึกอบรมเฉพาะทักษะการทำงานไม่เพียงพอ ควรมีการฝึกทางด้านการเข้าสังคม การทำงานเป็นหมู่คณะการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และเสริมสร้างลักษณะทางชีวิตบางประการให้แก่บุคลากรด้วย โดยแต่ละองค์กรควรมีการศึกษาวิจัย โดยพิจารณาพื้นฐานของบุคลากร  

        สำหรับการวิจัยและค้นคว้าของนักวิชาการของไทยนั้น ทฤษฎีที่น่าสนใจ คือ ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ซึ่งมีลักษณะเด่นอยู่ 8 ประการ
           1.  สติปัญญาความเฉลียวฉลาด            
           2.  สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
           3.  ความรู้และประสบการณ์  และ
ในส่วนลำต้นที่จะพัฒนาเสริมสร้างให้แข็งแรง  5 ประการ คือ
           1.  สร้างทัศนคติ ค่านิยม ที่มีต่อการทำงานและสถานการณ์แวดล้อมทั่วไป
           2.  สร้างแรงจูงใจ ความมานะพากเพียรไปสู่ความสำเร็จ
           3.  ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
           4.  การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน
           5.  มีจริยธรรม ซื่อตรง ซื่อสัตย์ และเสียสละ


กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน

กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน  ประกอบด้วย  9  ขั้นตอน  ดังนี้
          1.  ขั้นการแสวงหาและคัดเลือก            
          2.  ขั้นบรรจุเข้าทำงาน
          3.  ขั้นเรียนรู้                            
          4.  ขั้นยอมรับ
          5.  ขั้นดำรงรักษา                        
          6.  ขั้นหันเห
          7.  ขั้นทบทวน                            
          8.  ขั้นออกจากองค์กร
          9.  ขั้นจดจำความหลัง
       
        ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ควรพัฒนาจิตลักษณะที่เอื้ออำนวยให้เกิดการทำงานอย่างขยันขันแข็ง มีสติปัญหาเฉลียวฉลาด สุขภาพจิตดี  ทัศนคติดี  มีความเชื่อมั่นและมีจริยธรรม สามารถเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม
3/12/53 โพสต์โดย ชายเด่น
3 จาก 3
ลักษณะการดำรงชีวิตของมนุษย์
17/7/56 โพสต์โดย sremens
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เทคโนโลยีทำให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างไร
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 12000 คือ
นโยบายคุณภาพตามข้อกำหนด ISO คืออะไร
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคนิค PBM มีหลักการอย่างไร ?
รอบ 3 ของการประเมินภายนอก มีเกณฑ์การประเมินอย่างไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู