หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
นันทนาการคืออะไร
12/11/51 โพสต์โดย ไม่มีชื่อ
คำตอบ
1 จาก 18
นันทนาการ [นันทะ] น. กิจกรรมที่ทําตามสมัครใจในยามว่าง เพื่อให้เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียด, การสราญใจ.
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp
12/11/51 โพสต์โดย ป2
2 จาก 18
เข้า GooGle  แล้วพิมซิครับ ว่า "นันทนาการคือ" แล้วจะเจอเอง

ไม่เข้าใจ ว่ามาตั้งกันทำไมเยอะจัง

งง

Google ก็มีอยู่แล้ว
12/11/51 โพสต์โดย ป๋าหนุ่ม
3 จาก 18
นันทนาการ (Recreation) คือ กิจกรรมที่สมัครใจทำในยามว่าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ นันทนาการ การเล่น และความสนุกสนาน ไม่สงวนไว้แต่มนุษย์ แต่พบได้ในสัตว์เกือบทุกชนิด การเล่นช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะการเคลื่อนไหวในสิ่งมีชีวิตวัยเยาว์
สำหรับมนุษย์ กิจกรรมนันทนาการมักเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ และวันหยุด ประกอบด้วย ดนตรี การเต้นรำ กีฬา งานอดิเรก เกม และการท่องเที่ยว การดูโทรทัศน์ และฟังเพลง เป็นรูปแบบสามัญของนันทนาการ
ความเป็นเอกลักษณ์ของนันทนาการคือ
  1. ไม่เป็นงานอาชีพ
  2. ไม่เป็นอบายมุข
  3. ไม่มีผลตอบแทน
  4. ไม่มีใครบังคับให้ร่วมกิจกรรม

ประโยชน์ของการทำกิจกรรมนันทนาการคือ
1. ช่วยให้คนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองบุคคลอื่นสังคมและประเทศชาติ
2. ช่วยให้คนได้มีโอกาสผ่อนคลายความตึงเครียดจากการปฏิบัติภารกิจประจำวัน
3. ช่วยให้คนเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการมีสุขภาพจิตดีผ่อนคลายความวิตกกังวลในปัญหาชีวิต
ประจำวัน
4. ช่วยให้คนเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและบุคคลอื่นๆ
ในสังคมได้ดี
5. ช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมและความประพฤติของบุคคลในสังคมเนื่องจากการไม่รู้จักใช้
เวลาว่างในทางที่ถูกต้อง
6. ช่วยส่งเสริมให้เกิดความสุขใจ ความพอใจในชีวิตและสังคมยิ่งขึ้น
7. ช่วยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
8. ช่วยส่งเสริมให้เกิดความรักความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบุคคลในครอบครัวและสังคม
9. ช่วยส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีและคุณธรรมในสังคมจากการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ
การตัดสินใจเลือกนันทนาการประเภทใดขึ้นอยู่กับความชอบความสนใจเฉพาะบุคคลนันทนาการมี
หลายประเภท ได้แก่
1. ประเภทการฝีมือ และศิลปหัตถกรรม
2. ประเภทเกมส์ กีฬา กรีฑา
3. ประเภทดนตรี และร้องเพลง
4. ประเภทการเต้นรำ
5. ประเภทงานอดิเรก
6. ประเภทกิจกรรมทางสังคม
7. ประเภทละครภาพยนตร์
8. ประเภทการอ่าน พูดเขียนและทางวรรณกรรม
9. ประเภทนอกสถานที่
10. ประเภทกิจกรรมพิเศษ
11. ประเภทอาสาสมัคร
ตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการ
   * การเต้นรำ
   * การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
   * การล่าสัตว์และการตกปลา
   * การท่องเที่ยว
   * เล่นอินเทอร์เน็ต
   * อ่านหนังสือ
   * เขียนนิยาย หรือ เรื่องสั้น (ในกรณีที่เขียนโดยไม่ได้ตั้งใจจะนำไปจัดพิมพ์)
   * การเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
   * ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
   * การเล่นวิดีโอเกม
   * ไปสวนสนุก
   * เล่นว่าว
   * เดินเล่น
   * ปั่นจักรยาน
นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ ที่ก่อให้เกิดความตื่นเต้นมากขึ้น อาทิ:
   * สกี
   * สโนว์บอร์ด
   * บันจี้จัมพ์
   * การเล่นเพนต์บอล
   * การเล่นบีบีกัน
   * การปีนหน้าผา
   * สกี,
   * สโนว์บอร์ด,
   * บันจี้จัมพ์,
   * การเล่นเพนต์บอล,
   * การเล่นบีบีกัน,
   * การปีนหน้าผา,
   * การท่องเที่ยวผจญภัย,
   * วิ่งฟรีรันนิ่ง ฯลฯ
12/11/51 โพสต์โดย น้องวุฒิน่ารัก
4 จาก 18
นันทนาการ

                     นันทนาการ เป็นคำมาจากคำเดิมว่า "สันทนาการ" ซึ่งพระยาอนุมานราชธน หรือเสถียรโกเศศได้บัญญัติไว้เมื่อปี พ.ศ.2507 และตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า "Recreation" มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของนันทนาการไว้หลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

      นันทนาการ หมายถึง การทำให้ชีวิตสดชื่น โดยการเสริมสร้างพลังงานขึ้นใหม่ หลังจากที่ร่างกายใช้พลังงานแล้วเกิดเป็นความเหนื่อยเมื่อยล้าทางร่างกาย จิตใจและทางสมอง เมื่อบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจะช่วยขจัด หรือผ่อนคลายความเหนื่อยเมื่อยล้าทางด้านร่างกายและจิตใจ ในความหมายนี้ นันทนาการจึงเป็นการตอบสนองความต้องการทางกายและจิตใจของบุคคลได้อย่างแท้จริง

      นันทนาการ หมายถึง กิจกรรม (Activities) ต่างๆ ที่บุคคลเข้าร่วมในช่วงเวลาว่าง โดยไม่มีการบังคับหรือเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ มีผลก่อให้เกิดการพัฒนาอารมณ์สุข สนุกสนานหรือความสุขสงบ และกิจกรรมนั้นๆ จะต้องเป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น กิจกรรมศิลปหัตกรรม การอ่าน-เขียน กิจกรรมอาสาสมัคร ศิลปวัฒนธรรม งานอดิเรก เกม กีฬา การละคร ดนตรี กิจกรรมเข้าจังหวะ และนันทนาการกลางแจ้งนอกเมือง

      นันทนาการ หมายถึง กระบวนการ (Process) หรือประสบการณ์ที่บุคคลได้รับโดยอาศัยกิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลาว่างเป็นสื่อ ก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของบุคคล

      นันทนาการ หมายถึง เป็นสถาบันทางสังคมหรือแหล่งศูนย์กลางของสังคม เพื่อให้บุคคล หรือสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการแล้วก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางร่างกายและพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม ซึ่งโดยปกติรัฐมีหน้าที่จัดแหล่งนันทนาการในรูปแบบต่างๆ เช่น สวนสาธารณะในเมือง สวนหย่อม ศูนย์เยาวชน ห้องสมุดสำหรับประชาชน ดนตรีสำหรับประชาชน วนอุทยาน และอุทยานแห่งชาติ


จุดมุ่งหมายของกิจกรรมนันทนาการ

1. เพื่อพัฒนาอารมณ์
      กิจกรรมนันทนาการเป็นกระบวนการเสริมสร้าง และพัฒนาอารมณ์ของบุคคลและชุมชน โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ เป็นสื่อกลางในช่วงเวลาว่าง หรือเวลาอิสระ การเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และกิจกรรมนั้นจะต้องเป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ สามารถก่อให้เกิดความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน

2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่
      กิจกรรมนันทนาการ ช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพราะความหลากหลายกิจกรรม เช่น การท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ในสถานที่และทรัพยากรท่องเที่ยว ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และพื้นฐานเดิมของบุคคลหรือชุมชน

3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
      กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ หรือกิจกรรมบางอย่างที่เคยเข้าร่วมมาแล้ว แต่ผู้เข้าร่วมอยากสร้างความประทับใจ หรือความทรงจำเดิม ก็จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งสิ้น

4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
       กิจกรรมนันทนาการ จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชน ฝึกให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนด้วยความสนใจและสมัครใจ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม รู้จักสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นในฐานะองค์กรของสังคม

5. เพื่อส่งเสริมการแสดงออก
      กิจกรรมนันทนาการหลายประเภท เป็นการส่งเสริมให้บุคคลได้แสดงออกทางด้านความรู้สึกนึกคิด สร้างสรรค์ การระบายอารมณ์ การเลียนแบบสถานการณ์ หรือพฤติกรรมต่างๆ ทำให้สามารถเรียนรู้และรู้จักตนเองมากขึ้น สร้างความมั่นใจ ความเข้าใจและการควบคุมตนเอง

6. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
      กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาอารมณ์ ความสุข ความสามารถของบุคคล สุขภาพและสมรรถภาพทางกายและจิตใจ ความสมดุลทางกาย และจิต สิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสังคมทุกเพศและวัย นอกจากนี้ ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรทุกกลุ่มด้วย

7. เพื่อส่งเสริมความเป็นมนุษยชาติ
      กิจกรรมนันทนาการจะช่วยส่งเสริมพฤติกรรม และพัฒนาความเจริญงอกงามของบุคคลทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจของคนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ตามความสนใจและความต้องการของบุคคล เช่น การจัดกิจกรรมนันทนาการนานาชาติ คือ มหกรรมกีฬาโอลิมปิค ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีและมิตรภาพของมวลมนุษยชาติ

8. เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
      กิจกรรมนันทนาการเป็นการให้การศึกษาแก่เยาวชนในด้านการช่วยเหลือตนเอง รู้จักสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย และการปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มและสังคมได้เป็นอย่างดี เป็นการพัฒนาบทบาทของการเป็นพลเมืองดี ไม่เห็นแก่ตัว ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ ส่งผลให้สังคมอบอุ่น และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต
12/11/51 โพสต์โดย Nate_1983
5 จาก 18
เขาตอบหมดแล้ว ถูกต้องหมดเลยครับ
13/11/51 โพสต์โดย Miscellanous
6 จาก 18
เล่นๆ  สนุกๆ
ผ่อนคลายร่างกาย
และจิตใจครับ
23/3/53 โพสต์โดย ครูแก่
7 จาก 18
ธุรกิจน่าลงทุน

ยางพารา

    ยางพาราซึ่งเป็นสินค้าทางการเกษตรที่มีความสำคัญในหลายธุรกิจในโลก ที่นักลงทุนได้เข้าไปเก็งกำไรเป็นจำนวนมาก จากราคาที่เปลี่ยนแปลงของยางพาราที่เพิ่มขึ้นทุกปี  และในการเข้าไปลงทุนผู้ลงทุนจะต้องมีความรู้และประสบการณ์อย่างสูง  หลายต่อหลายท่านประสบความสำเร็จ ได้รับผลตอบแทนกลับไปเป็นจำนวนมาก

   วันนี้ท่านไม่ต้องบริหารการลงทุนยางพาราด้วยตนเองอีก  เรามีทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในตลาดยางพารา มากกว่า 11 ปี มาบริหารการลงทุนให้ท่าน มีผลตอบทุกเดือน แน่นอน

Email : slprubber@gmail.com Website: www.slprubber.com
17/8/53 โพสต์โดย slprubber
8 จาก 18
โครตคมอะ
30/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 18
ขอบคุณครับได้ทำงานส่งอาจารย์พอดีเลย
9/11/53 โพสต์โดย BangRvs
10 จาก 18
ไม่ได้ไม่ได้ มันมี3ประเภทหลักด้วยนี่ ทำไมไม่พูดถึงล่ะ (อดลงน้ำแน่ ฮือฮือT-T)
25/1/54 โพสต์โดย ฟุรุเดะ ริกะ
11 จาก 18
นันทนาการ (อังกฤษ: Recreation) คือ กิจกรรมที่สมัครใจทำในยามว่าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ[1] นันทนาการ การเล่น และความสนุกสนาน ไม่สงวนไว้แต่มนุษย์ แต่พบได้ในสัตว์เกือบทุกชนิด การเล่นช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะการเคลื่อนไหวในสิ่งมีชีวิตวัยเยาว์

สำหรับมนุษย์ กิจกรรมนันทนาการมักเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ และวันหยุด ประกอบด้วย ดนตรี การเต้นรำ กีฬา งานอดิเรก เกม และการท่องเที่ยว การดูโทรทัศน์ และฟังเพลง เป็นรูปแบบสามัญของนันทนาการ

ความเป็นเอกลักษณ์ของนันทนาการคือ

ไม่เป็นงานอาชีพ
ไม่เป็นอบายมุข
ไม่มีผลตอบแทน
ไม่มีใครบังคับให้ร่วมกิจกรรม
ไงครับ
7/9/54 โพสต์โดย ภัทรกร มีน
12 จาก 18
นันทนาการ (อังกฤษ: Recreation) คือ กิจกรรมที่สมัครใจทำในยามว่าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ[1] นันทนาการ การเล่น และความสนุกสนาน ไม่สงวนไว้แต่มนุษย์ แต่พบได้ในสัตว์เกือบทุกชนิด การเล่นช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะการเคลื่อนไหวในสิ่งมีชีวิตวัยเยาว์

สำหรับมนุษย์ กิจกรรมนันทนาการมักเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ และวันหยุด ประกอบด้วย ดนตรี การเต้นรำ กีฬา งานอดิเรก เกม และการท่องเที่ยว การดูโทรทัศน์ และฟังเพลง เป็นรูปแบบสามัญของนันทนาการ

ความเป็นเอกลักษณ์ของนันทนาการคือ

ไม่เป็นงานอาชีพ
ไม่เป็นอบายมุข
ไม่มีผลตอบแทน
ไม่มีใครบังคับให้ร่วมกิจกรรม
7/9/54 โพสต์โดย ภัทรกร มีน
13 จาก 18
นันทนาการคืออะไร
31/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 18
นันทนาการ [นันทะ] น. กิจกรรมที่ทําตามสมัครใจในยามว่าง เพื่อให้เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียด, การสราญใจ.
27/7/55 โพสต์โดย kotic
15 จาก 18
ไม่รู้ถึงถาม
24/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
16 จาก 18
15
20/10/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
17 จาก 18
สันทนาการ
29/10/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
18 จาก 18
ผู้ที่ให้ความหมายของนันทนาการ สัก 5 คน
17/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
real gdp คืออะไร
หลักธรรมาภิบาลคืออะไร
ค่าของxที่สอดคล้องกับสัมการ X ยกกำลังสอง-25=0 วิธีทำคือ
พนักงานส่วนตำบล คืออะไร
แผนก QE ของโรงงานอุตสาหกรรมคืออะไรเหรอคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู