หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำที่ไม่ออกเสียง ห เมื่อตัว ห นำอักษรต่ำเดี่ยว มีอะไรบ้าง
ภาษาต่างประเทศ | ไวยากรณ์ 3/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
อักษรต่ำเดี่ยว   มีทั้งหมด  5  ตัว  จากพยัญชนะวรรค  5  วรรค  คือ
วรรค  ก  อักษรต่ำเดี่ยว  คือ  ง
วรรค  จ  อักษรต่ำเดี่ยว  คือ  ญ
วรรค  ฏ  อักษรต่ำเดี่ยว  คือ  ณ
วรรค  ต  อักษรต่ำเดี่ยว  คือ  น
วรรค  ป  อักษรต่ำเดี่ยว  คือ  ม   แต่ ตัว  ห  ใช้นำ  อักษรต่ำเดี่ยว  เพียง  4  ตัว  คือ  หง  หญ   หน  หม  ยกเว้น   ณ  ไม่มี  ห  นำ นอกจากนี้มีอักษรต่ำเดี่ยวที่เป็นเศษวรรคอีก  5 ตัว   คือ  ย   ร  ล   ว  ฬ  ที่ใช้  ห  นำได้
6/9/53 โพสต์โดย อรุโณทัย
2 จาก 2
คำที่มีอักษรต่ำ
1/10/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีจำการผันอักษร๓หมู่
>>>>ม า ต อ บ คำ ถ า ม เ ร า ห น่ อ ย ดิ<<<<
*-*-*-* คุ ง ม าย ม า นี่ เ ล ย ม า ว่ า ฉ า น คุ ง นั่ น เ เ ห ล ะ ต ก ล ง เ ป ง ห ญิ ง ห รื อ เ ป ง ช า ย *-*-*-*-*
ืnewly เพราะเหตุใด ดิกชันนารี่ ออกเสียง เป็น นุย
♪ ♫ ♬ ♥ ¸ . • 。 。 ก ลั บ ม า เ ป็ น เ ห มื อ น เ ดิ ม ไ ด้ ไ ห ม 。 。 • . ¸ ♥ ♩ ♪ ♫
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู