หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23
โรงเรียน | ประวัติศาสตร์ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22/3/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
..............พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการช่วยเหลือสงเคราะห์ เด็กและเยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ได้รับการ ศึกษาอย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอีกทางหนึ่ง   มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ และกระทรวงศึกษาธิการจึงพิจารณาเห็นสมควรให้จัดตั้งโรงเรียนราช ประชานุเคราะห์ 23 ขึ้นที่ หมู่  19   บ้านเพิ่มนคร ตำบลเนินเพิ่ม  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอตามแนวตะเข็บชายแดนติดประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชาชนส่วนหนึ่งเป็นชาวไทยภูเขาอาชีพทำไร่ทำนา ฐานะความเป็นอยู่ยากจนการจัดในลักษณะดังกล่าวนี้จะสอดคล้องกับแนวคิดประการหนึ่งในการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  ภายใต้การดูแลของกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

......ในแรกเริ่มของการจัดตั้งโรงเรียน นายไกรสิทธิ์   ไกรสิทธิพงษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลกเขต 2    ในสมัยนั้นดำเนินการประสานงานขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก   จำนวนประมาณ 300 ไร่  เป็นที่ตั้งโรงเรียน

.......มูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ ฯ ร่วมกับจังหวัดพิษฯโลก  ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่   25   พฤศจิกายน   2536  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเงินจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จำนวน 4,000,000 บาท ก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง, หอนอน 1 หลัง, โรงครัว1 หลัง และหอถังประปา1ชุดและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเล็งเห็นความสำคัญ ของการศึกษาดังกล่าว จึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 1,000,000 บาท ก่อสร้างหอนอน   1 หลัง   โดยมอบให้กองพลพัฒนาที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบการก่อสร้าง และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2537

.......โรงเรียนเปิดทำการ สอนในวันที่  16  พฤษภาคม   2537  เป็นปีการศึกษาแรก รับเด็กเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 70 คน, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 80 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 80 คน รวมทั้งสิ้น 230 คน  เป็นนักเรียนประเภทประจำ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดการศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้  ในเบื้องต้นกองการศึกษาพิเศษ (ชื่อเดิมของกองการศึกษาสงเคราะห์) ให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง และแต่งตั้งให้ นายกมล    อินทนนท์      ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา และมีข้าราชการครูปฏิบัติงานจำนวน 3 คน

.......อนึ่ง ได้มีการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ขึ้นที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  23  ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2547   เวลา  15.49-16.49  น.     โดยมีท่านพระเทพรัตนกวี รองเจ้าคณะภาค  5  เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์  ซึ่งองค์พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทรา ทิตย์ ที่จัดตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนนั้น มีความสูงประมาณ  2.85  เมตร และฐานมีความสูง  5  เมตร   และในปัจจุบันเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและแขกผู้มาเที่ยวภูหินร่องกล้า  รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีโอกาสมาสักการบูชา
25/3/56 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ท่านที่ผ่านแยกประชานุกูล บ่อยๆ
ร.ร.ราชประชาสมาสัยอยู่ จ. อะไร
ใครเคยไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5บ้าง
เตรียมอุดมภาค สกลราชวิทยานุกูล จุฬาภรณ มุกดาหาร เลือกเรียนโรงเรียนไหนดี ?
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ประวัติ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู