หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
----------- กสช. และ กสทช. ย่อมาจากอะไร และทำหน้าที่อย่างไร??? -----------
สื่อสารมวลชน 7/2/54 โพสต์โดย กูรูสตาร์
คำตอบ
1 จาก 6
กสช. - โครงการสร้างงานในชนบท

ก.ส.ช. - คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
กสทช. - คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

http://www.ntc.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=4563&Itemid=73
7/2/54 โพสต์โดย ทัศรา รุจิเรขรังสิมา
2 จาก 6
ข่าวเก่านิดนึงแต่เป็นที่มาค่ะ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 มกราคม ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) นัดแรก เพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆ และกำหนดกรอบระยะเวลาการสรรหา กรรมการ กสทช.


นายจาตุรงค์ ปัญญาดิลก ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการสรรหาฯ เปิดเผยผลการประชุมว่า ที่ประชุมเลือกตนเป็นประธาน ความกังวลเรื่องการสรรหา กสทช. อาจสะดุดซ้ำรอย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ(กสช.)นั้น ที่ประชุมถกเถียงเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะประเด็นคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อในหน่วยงานราชการจะเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม พ.ร.บ.กสทช.มาตรา 7 (12) หรือไม่ สุดท้ายเห็นว่า ให้เป็นไปตามที่ข้อกฎหมายกำหนด และพร้อมจะเป็นกรรมการสรรหาชุดประวัติศาสตร์ ทำหน้าที่จนจบ และคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ไม่ให้เป็นเหมือนครั้งที่ผ่านมา

สำหรับกรอบระยะเวลาการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กสทช. กำหนดให้บุคคลที่มีคุณสมบัติ สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2554 ที่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.senate.go.th หรือ เบอร์ 0-2831-9336-7 หรือสายด่วนวุฒิสภา 1102
7/2/54 โพสต์โดย ทัศรา รุจิเรขรังสิมา
3 จาก 6
กสทช. - คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
11/2/54 โพสต์โดย warakorn sameenang
4 จาก 6
กสทช. = คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ confirm!
23/5/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 6
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

พันธกิจของกสทช.  คณะกรรมการกทช. ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนกสทช. ระหว่างที่มีการสรรหาอยู่นี้ ได้แสดงกรอบพันธกิจอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของ คณะกรรมการ กสทช. เอาไว้ดังนี้
1. จัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ และแผนเลขหมายโทรคมนาคม
2. กำหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม
3. กำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
4. พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในการ ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือในกิจการวิทยุคมนาคมและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
5. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการ รบกวนซึ่งกันและกัน ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท
6. พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
7. พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคม และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว
8. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้หรือเชื่อมต่อ และหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดอัตราค่าใช้หรือค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในการ ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละประเภท ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการและผู้ลงทุน หรือระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ
9. กำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการกระจาย เสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็น สำคัญ
10. กำหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และในกิจการวิทยุคมนาคม
11. กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิด ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
12. กำหนดมาตรการให้มีการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันตามมาตรา ๕๐
13. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการและ คุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทาง โทรคมนาคมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและ ใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
14. ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
15. วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน
16. ติดตามตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
17. กำหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้ รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน
18. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการ ควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม
19. ออกระเบียบหรือประกาศตามมาตรา ๕๘
20. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน กสทช. รวมทั้งเงินที่จะจัดสรรเข้ากองทุนตามมาตรา ๕๒
21. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอตามมาตรา ๕๕
22. ให้ข้อมูลและร่วมดำ เนินการในการเจรจาหรือทำ ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การ ระหว่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
23. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
24. ออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอันเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กสทช.
25. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
6/7/54 โพสต์โดย buggo
6 จาก 6
ก.ส.ช. คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
กสทช. คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
9/11/55 โพสต์โดย Thanaphat_Kittivanapong
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พธม.นปช.ศอฉ.กกต. ย่อมากจากอะไร
สตาด้า จะใส่ปั้มคลัชตัวล่างให้ใหญ่จะใส่อะไร
โอลด์ อิงลิช ชีพด็อก ราคาเท่าไหร่หรอคะ
ชวัญช์ เเปลว่าอะไรค่ะ
ASTย่อมาจากอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู