หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความสำคัญกับประโยชน์ต่างกันอย่างไร อธิบายและยกตัวอย่างที่ชัดเจน
พ่วงด้วยคำถามอีกนิดนึง  มิตรมีความสำคัญอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร...ใครตอบเข้าใจชัดเจนรับไป 100""
ข้อมูล 5/7/52 โพสต์โดย สุดบรรเจิด
คำตอบ
1 จาก 6
ความสำคัญกับประโยชน์ย่อมแตกต่างกันแน่นอนครับ
ผมเข้าใจว่าความสำคัญนั้นเป็นเรื่องของความรู้สึก
ในขณะที่ประโยชน์คือ สิ่งที่เราได้ตามที่เราต้องการ ครับ
--------------
มิตรมีความสำคัญมากมายครับ  สำหรับผม
ผมไม่เคยสนใจว่ามิตรจะมีประโยชน์ใดๆ ให้แก่เราบ้าง
เพราะผมคบหา มิตร ด้วยใจ  ไม่ใช่เพื่อต้องการใช้ประโยชน์ครับ
5/7/52 โพสต์โดย ถั่วงอกสีฟ้า
2 จาก 6
ยกพจนานุกรมมาอ้างอิง

ประโยชน์ [ปฺระโหฺยด] น. สิ่งที่มีผลใช้ได้ดีสมกับที่คิดมุ่งหมายไว้, ผลที่ได้ตาม
ต้องการ, สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณ, เช่น ประโยชน์ของการศึกษา
ประโยชน์ของโรงเรียน. (ส. ปฺรโยชน; ป. ปโยชน).

สำคัญ ว. เป็นพิเศษกว่าธรรมดา เช่น เรื่องสําคัญ, มีคุณค่า เช่น ของ
สําคัญ, มีชื่อเสียง เช่น คนสําคัญ; ควรกําหนดจดจํา เช่น
หัวข้อสำคัญ. ก. เข้าใจ เช่น สำคัญตนผิด สำคัญว่าเชือกเป็น
งู, คะเน, คาดว่า, เช่น ลงทุนไปแล้วก็สำคัญว่าจะได้กำไรมาก.
น. เครื่องหมาย, เครื่องจดจํา, เช่น ถือหลักเขตเป็นสําคัญ ให้ไว้
เป็นสำคัญ ประทับตราบัวแก้วไว้เป็นสำคัญ.

เปรียบเทียบ ประโยชน์/สำคัญ
ประโยชน์นั้น เป็นการใช้คุณค่า ของสิ่งของ วัตถุ หรือ บุคคล เพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งที่จะพึงเกิดจากสิ่งที่ถูกใช้นั้น  มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มีอยู่ เรานำมาใช้ได้
เช่นข้าว มีประโยชน์ต่อร่างกาย  
     รถยนต์มีประโยชน์ในการเดินทาง

ส่วน"สำคัญ "เป็นเรื่องสาระ คุณสมบัติที่เหนือกว่าทั่วไป ให้ความพิเศษมากกว่าปกติ
เช่น ข้าวกล้องมีความสำคัญที่ให้วิตามินมากต่อร่างกาย  
      รถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ มีความสำคัญที่ระบบความปลอดภัยสูงตัวถังแข็งแรง

มิตร, มิตร- [มิด, มิดตฺระ-] น. เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย เช่น มิตรแท้ มิตรเทียม
ฉันมิตร. (ส.; ป. มิตฺต).
5/7/52 โพสต์โดย Miscellanous
3 จาก 6
มิตรมีความสำคัญอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร

คนเราอยู่ในสังคม ย่อมต้อง มีเพื่อนฝูง คนรักใคร่ใกล้ชิดนับเป็น "มิตร" มีประโยชน์เพื่อให้ยืมทรัพย์ พึ่งพากันได้ยามปกติ และยามทุกข์ยาก แต่มิตรที่มีความสำคัญ คือ "มิตรแท้" ซึ่งคอยช่วยเหลือเรา คอยให้คำแนะนำสิ่งที่ดีถูกต้องเรา ป้องกันความผิดพลาดของเรา ให้การศึกษา ความรู้แก่เรารักษาความลับของเราเหมือนช่วยชีวิตเราไว้ ขนาดพี่น้องท้องเดียวคลานตามกันมายังเทียบไม่ได้
ส่วนมิตรที่ไม่ดี คบกันไว้เหมือนคนรู้จักทั่วไป และขยับเข้าถึงมิตรที่ร้ายๆอีกประเภทคือมิตรเทียมที่คอยปลอกลอกเรา ไม่อยากกล่าวถึงเลย พูดแล้วเจ็บใจมาก

"มิตรดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่ามิตรเป็นร้อยคิดริษยา"

มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔

คำว่า มิตร มีรากศัพท์คำเดียวกับคำว่า เมตตา ซึ่งมีความหมายว่า ความรักใคร่ห่วงใยปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข เพราะฉะนั้นคำว่า มิตรจึงหมายถึง
ผู้ที่รักใคร่ชอบพอกัน ปรารถนาดีต่อกัน กล่าวคือมีความเมตตาทั้ง ทางกาย วาจา ใจ ต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง คำว่ามิตรนั้น มักมีคำที่ใช้แทนกันหลายคำ
เช่น สหาย แปลว่า ผู้ไปด้วยกันมีความคิดเห็นเหมือนกัน สขา แปลว่า เพื่อน คือผู้คบกันคุ้นเคยสนิทสนม มิตรมี ๒ จำพวกใหญ่คือ มิตรแท้ และมิตรเทียม
มิตรแท้ ๔
มิตรแท้มี ๔ ประเภท คือ
๑.มิตรมีอุปการะ ได้แก่ เพื่อนที่มีบุญคุณ มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่คอยคุ้มครองป้องกันเพื่อนของตน ทั้งเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้ มีลักษณะ
โดยสรุป ๔ ประการ ดังนี้คือ
- ป้องกันเพื่อนผู้ประมาท หมายถึง มิตรที่ช่วยป้องกันชีวิตชื่อเสียงและเกียรติยศของเพื่อน
- ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาท หมายถึง มิตรที่คอยแนะนำห้ามปรามเพื่อนเมื่อเห็นเพื่อนใช้จ่ายทรัพย์สมบัติไปในทางอบายมุข
หรือลงทุนที่มีการเสี่ยงเกินไป
- เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้ หมายถึง มิตรที่คอยอุปการะช่วยเหลือเมื่อเพื่อนตกทุกข์ เมื่อเพื่อนมีภัยก็ให้การคุ้มครองป้องกัน
- เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก หมายถึง มิตรที่ช่วยเหลือเพื่อน เมื่อเพื่อนมีความจำเป็นต้องใช้เงิน ออกปากขอยืมเงิน ก็
ตอบสนองด้วยดี เสนอให้ยืมเกินกว่าที่ขอยืม ไม่แสดงความโลภออกมา
๒.มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ได้แก่ เพื่อนสนิทเหมือนญาติ ไว้วางใจกัน คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีลักษณะโดยสรุป ๔ ประการ
- ขยายความลับของตนแก่เพื่อน หมายถึง ต่างฝ่ายต่างเผยความลับของตนแก่เพื่อน ถ้าความลับนั้นมีจุดอ่อนหรือปมด้อยก็ช่วยกันแก่ไข และ
เป็นการให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- ปิดความลับของเพื่อนมิให้แพร่หลาย หมายถึง มิตรที่มีความจริงใจต่อเพื่อนรักษาน้ำใจซึ่งกันและเอาไว้โดยการไม่เปิดเผยความลับของเพื่อน
ไม่ให้ผู้อื่นรู้
- ไม่ละทิ้งยามวิบัติหมายถึง เมื่อเวลาที่เพื่อนตกทุกข์ได้ยากก็คอยช่วยเหลือไม่ละทิ้ง
- แม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้ หมายถึง เมื่อเวลาที่เพื่อนตกอยู่ในอันตราย ก็เข้าช่วยเหลือถึงแม้ตัวเองจะต้องเสี่ยงชีวิตก็ตาม
๓.มิตรแนะนำประโยชน์ ได้แก่ เพื่อนที่คอยแนะนำแต่ในทางที่ดี มีลักษณะเหมือนครู ลักษณะของเพื่อนเช่นนี้มีอยู่ ๔ ประการ คือ
-ห้ามไม่ให้ทำชั่ว หมายถึง เห็นเพื่อนทำความชั่ว เพราะความไม่รู้ หรือความประมาทคึกคะนองก็เข้าห้ามปรามแสดงถึงเหตุผล ให้เพื่อนมี หิริ คือ
ความรังเกียจต่อความชั่ว และ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวผลของความชั่ว
-แนะนำให้ทำแต่ความดี หมายถึง นอกจากห้ามไม่ให้เพื่อนทำชั่วแล้ว ยังสอนเพื่อนให้รู้จักคุณความดีสอนให้ประพฤติดี
-ให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยทำ หมายถึง ถ้าเพื่อนยังไม่มีความรู้ในทางหลักธรรมคุณความดีกฎแห่งกรรมมากนักก็เล่าให้เพื่อนฟัง
-บอกทางสวรรค์ให้ ทางสวรรค์ หมายถึง ทางไปสู่อนาคตอันสดใส ด้วยการแสวงหาความรู้หรือปัญญา
๔.มิตรมีความรักใคร่ ได้แก่ เพื่อนประเภทสหาย มีลักษณะสำคัญ ๔ ประการคือ
-ทุกข์ ทุกข์ ด้วย หมายถึง เมื่อเห็นเพื่อนมีความทุกข์ไม่ว่าทางใด ทางกายใจ ก็ให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน ปลอบโยน แสดงถึงความเห็นอกเห็น
ใจ
-สุข สุข ด้วย หมายถึง มิตรที่เห็นเพื่อนมีความสุขไม่ว่าทางกายหรือทางใจก็พลอยยินดีกับเพื่อนด้วย เข้าไปแสดงความยินดีด้วย
-โต้เถียงผู้ที่ติเตียนเพื่อน หมายถึง เมื่อเห็นคนอื่นติเตียนเพื่อนของเรา ไม่ว่าต่อหน้าและลับหลัง ก็ช่วยพูดจาชี้แจงให้เข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อนไม่
ให้เพื่อนเสียหาย
-รับรองคนพูดสรรญเสริญเพื่อน หมายถึง เมื่อเห็นคนพูดจาชมเชยเพื่อนก็พูดจาสนับสนุน--------------------------------------------------------------------------------


มิตรเทียม ๔
มิตรเทียม มาจากคำว่า มิตรปฏิรูป ซึ่งอาจมีความหมายว่า คนเทียมเป็นมิตรหรือคนปลอมเป็นมิตร ซึ่งมี ๔ ประเภทคือ
๑.คนปอกลอก คนประเภทนี้ไม่ใช่มิตรแต่แสดงตัวว่าเป็นมิตร ซึ่งหวังผลประโยชน์จากคนที่คบด้วย ซึ่งมี ๔ ประเภทคือ
-คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว คือ คนที่เอาเปรียบ
-เสียน้อย คิดเอาให้มาก คือ เมื่อในกรณีที่ทีการลงทุนจะเสียน้อยแต่พอได้รับประโยชน์หรือผลตอบแทนแล้ว จะรับเอาแต่มาก
-เมื่อมีภัยแก่ตัว จึงรับทำกิจของเพื่อน คือ ตามปกติคนประเภทนี้จะไม่ยอมข่วยเหลือใคร แต่เมื่อตนประสบปัญญาแล้วจึงมาแกล้งแสดงตัวเป็น
มิตร
-คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว คือ คนประเภทนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวเมื่อคบเพื่อนคนใดแล้วก็จะเห็นแต่ประโยชน์ส่วนเท่านั้น
๒.คนดีแต่พูด คนดีแต่พูดไม่ถึงกับใช่คนหลอกลวง แต่เป็นกะล่อน ขอให้ได้พูดพูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ส่วนมากเป็นเรื่องไร้สาระมี ๔ ประเภทคือ
-เก็บของล่วงแล้วมาปราศรัย คือ พววกที่คอยเรียกร้องความสนใจ ส่วนใหญ่แล้วจะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตมาพูด
-อ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศรัย คือ พวกที่ชอบพูดในเรื่องของอนาคต พูดในทำนองการพยากรณ์ ทำตัวเป็นผู้รอบรู้
-สงเคราะด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้ คือ ถ้าช่วยเหลือคนที่คบกันอยู่ก็จะช่วยเหลือแบบเล่น ให้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์
-ออกปากพึ่งมิได้ คืด เมื่อเพื่อนต้องการพึ่งเพราะมีความเดือดร้อนบางอย่าง ก็บ่ายเบี่ยงแบ่งรับแบ่งสู้
๓.คนหัวประจบ คนหัวประจบเป็นคนที่คอยตามใจเพื่อน ให้เพื่อนเป็นผู้นำส่วนตนนั้นทำตัวเป็นผู้ตาม เพราะหวังผลประโยชน์ไม่ว่าสิ่งใดก็สิ่งหนึ่ง
คนจำพวกนี้มีอยู่ ๔ ประเภทคือ
-จะทำชั่วก็คล้อยตาม คือ เมื่อเห็นเพื่อนทำชั่วก็ไม่ห้ามปราม กลับช่วยสนับสนุน
-จะทำดีก็คลอยตาม คือ เมื่อเพื่อนทำดีก็เห็นด้วยคอยสนับสนุนเอาใจเพื่อน
-ต่อหน้าว่าสรรญเสริญ คือ คอยยกย่องเพื่อนต่อหน้าเพื่อเอาใจเพื่อน
-ลับหลังนินทาเพื่อน คือ เมื่อเพื่อนไม่เห็น ไม่ได้ยิน กลับนินทาว่าร้ายต่างๆ
๔.คนชักชวนในทางฉิบหาย คนชักชวนในทางฉิบหาย คบเพื่อนเพื่ออาศัยเพื่อนเป็นเครื่องมือหาความสนุกเพลิดเพลินของตน มีลักษณะ ๔ ประการคือ
-ชักชวนดื่มน้ำเมา คือ ชักชวนให้เพื่อนดื่มสุราเมรัยซึ่งเป็นโทษทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
-ชักชวนเที่ยวกลางคืน เช่น เที่ยวตามสถานบริการบันเทิงต่างๆ
-ชักชวนให้มัวเมาในการเล่น คือ เล่นกีฬาหรือเล่นเกมต่างๆที่มีการพนันอยู่ด้วย
-ชักชวนเล่นการพนัน หมายถึง การเล่นการพนันล้วนๆ
5/7/52 โพสต์โดย Miscellanous
4 จาก 6
อ้างอิง
5/7/52 โพสต์โดย Miscellanous
5 จาก 6
เอ.. เอามาผูกกันได้ไงเนี่ย สงสัยจะนอนไม่หลับคิดมากอ่ะป่าว ฮา.. ล้อเล่น น้าอ้อเพิ่งตื่นอ่ะ อารมณ์ดี วันนี้วันอาทิตย์ด้วย

ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าส่วนมากแล้วน้าอ้อมักจะตอบคำถามในนี้ตามที่มาจากสมองและความคิดเห็นของตัวเองทั้งนั้น หรือไม่ก็ตามประสบการณ์และหรือที่ได้เรียนรู้มา

ความสำคัญ ก็คือสิ่งใด ๆ ที่เราให้คุณค่าหรือเห็นคุณค่าของมัน ตัวอย่างเช่น
- การประกัน ถ้าเราเห็นความสำคัญของมันเราก็จะทำประกันไว้
- งาน เราให้ความสำคัญกับงาน เพราะถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงิน ฉะนั้นเราจึงทำงานกัน
- บ้าน, อากาศ, น้ำ, อาหาร ฯลฯ ไม่ต้องอธิบายทุกคนก็รู้ว่าสำคัญไฉนและมีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์ เป็นสิ่งที่เราได้รับ, จะได้รับหรือสมควรได้รับหรือบางคนก็มองหาสิ่งนี้ ตัวอย่างเช่น
- ประโยชน์จากประกัน เมื่อเราทำประกันเพราะเราเห็นความสำคัญของมันเราก็ควรได้รับประโยชน์ด้วย ถ้าไม่ได้รับประโยชน์แล้วจะเสียเงินเมื่อยตุ้มทำไปทำไม
- งาน ประโยชน์จากงานก็คือเงินเดือนเพื่อความอยู่รอดหรือได้รับรางวัลจากงานที่ทำ
- บ้าน, อากาศ, น้ำ, อาหาร โยงมาจากข้างบน

สิ่งที่สำคัญมักจะมีประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์มักจะสำคัญ แต่ที่ใครจะเห็นอะไรว่าสำคัญมากสำคัญน้อยนั่นเป็นเรื่องของส่วนบุคคล
ปล. เราจะไม่พูดถึงคนที่สำคัญตัวผิดนะมันไม่มีประโยชน์อ่ะ  ขำ
-------------------

เรื่องของ"มิตร"จะขอพูดถึงเฉพาะที่อยู่ในกรอบที่เจ้าของกระทู้ให้มาเท่านั้น
สำหรับคำว่า "มิตร" อันดับแรกที่เข้ามาในหัวคือความหมายในแง่บวก มิตรคือเพื่อน, คนที่หวังดีกับเรา, มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และหยิบยื่นแต่สิ่งที่ดีให้ เหล่านี้น้าอ้อจะเรียกว่ามิตร

มิตรมีความสำคัญอย่างไร? เราไม่ใช่ตัวคนเดียวในโลกและไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่ รวมถึงว่าเราทุกคนไม่เหมือนกัน ทั้งยังมีความสามารถแตกต่างกัน (ต้องยอมรับว่า)ไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแต่จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน ส่วนนี้แหละจะเห็นว่ามิตรมีความสำคัญอย่างไร

แล้วก็โยงมาถึงว่ามิตรมีประโยชน์อย่างไร? จากที่กล่าวมาข้างต้นจะได้รับคำตอบว่ามิตรมีประโยชน์อย่างไร ลองนึกภาพว่าถ้าเราเป็นคนไม่มีมิตร เมื่อเดือดร้อนอะไรขึ้นมาเราจะหันหน้าไปหาใครหรือจะไว้ใจบุคคลที่เราจะขอความช่วยเหลือได้แค่ไหน ซึ่งถ้าเรามีมิตรแล้วเราจะรู้สึกอย่างน้อย ๆ ก็อุ่นใจ ไม่โดดเดี่ยว

ตัวอย่างเช่น เพื่อนบ้าน ถ้าเราเป็นมิตรกับเพื่อนบ้าน เห็นความสำคัญของการเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านเราก็ได้รับประโยชน์จากการเป็นหูเป็นตาให้กันพึ่งพาอาศัยกันได้และช่วยเหลือกัน  เค้าถึงได้มีคำพูดว่า "มิตรที่ใกล้ชิดก็ยังดีกว่าญาติสนิทที่ห่างไกล"
6/7/52 โพสต์โดย น้าอ้อ
6 จาก 6
อ๋อย

แต่ละคำตอบ เนี่ย

ยาวจังเลย

อ่านแล้วตาลาย @ @
6/7/52 โพสต์โดย ถั่วงอกสีฟ้า
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
"การคิดหลากหลาย" เป็นวิธีคิดที่มีประโยชน์อย่างไร ?
ค่า pKa มีประโยชน์อย่างไร
แผนภูมิ มีประโยชน์อย่างไร
คำถามเกิดต่อไปว่า...อะไรคือสิ่งที่ปฏิบัติได้ และ ไม่ได้ เพราะคำอธิบายไม่ชัดเจน
ถามผู้หญิง...ผู้หญิงชอบผู้ชายที่ชัดเจน คำว่า"ชัดเจน"หมายความว่าอย่างไรครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู