หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความหมายความสําคัญของทักษะชีวิต 10 ประการมีอะไรบ้าง
รายงาน | ปรัชญา | วิทยานิพนธ์ 2/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
1. การตัดสินใจ ( Decision making )
2. การแก้ปัญหา ( Problem solving )    
3. ความคิดสร้างสรรค์ ( Creative thinking )  
4. ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ( Critical thinking )
5. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective communication )
6. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ( Interpersonal relationship skills )
7. ความตระหนักในตนเอง ( Self-awareness )
8. ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ( Empathy )
9. การจัดการกับอารมณ์ ( Coping with emotions )
10. การจัดการกับความเครียด ( Coping with Stress )
2/2/57 โพสต์โดย WhyMe Everything
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทฤษฏีองค์การกับสาธารณะอย่างไร
ประวัติบุคคลสําคัญของโลก
การศึกษาประวัติศาสตร์มีความสําคัญ
สิ่งสําคัญ คืออะไร
วิธีเขียนที่มาและความสําคัญ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู