หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ
การศึกษา 3/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ(Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation)

                        Maslow เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจำนวนมากสามารถอธิบายโดยใช้แนวโน้มของบุคคลในการค้นหาเป้าหมายที่จะทำให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการ ความปรารถนา และได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง เป็นความจริงที่จะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็น “สัตว์ที่มีความต้องการ” (wanting animal) และเป็นการยากที่มนุษย์จะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ในทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการจะได้รับสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ

                                   Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์นั้นติดตัวมาแต่กำเนิดและความปรารถนาเหล่านี้จะเรียงลำดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับ

ลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ( The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation ) Maslow เรียงลำดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่ความต้องการขั้นต่อไปไว้เป็นลำดับดังนี้
1. ความต้องการทางด้านร่างกาย ( Physiological needs )
2. ความต้องการความปลอดภัย ( Safety needs )
3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ ( Belongingness and love needs )
4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Esteem needs )
5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ( Self-actualization needs )
ลำดับขั้นความต้องการของมาสโล มีการเรียงลำดับขั้นความต้องการที่อยู่ในขั้นต่ำสุด

จะต้องได้รับความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจึงจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ความต้องการที่อยู่ในขั้นสูงขึ้นตามลำดับ
3/8/54 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 3
ทฤษฎ๊ความต้องการ มี
ทฤษฎีลำดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s  Hierarchy of Needs)
ทฤษฎีอีอาร์จีของแอลเดอเฟอร์ (Alderfer’s ERG Theory)
ทฤษฎีความต้องการของแมคเคิลแลนด์ (McClelland’s Theory of Needs)  

แต่ที่ผมเรียนมีแค่นี้นะ

http://dit.dru.ac.th/home/023/psychology/chap5.html#top
http://edu.chandra.ac.th/teacherAll/mdra/powerpoint/22.files/frame.htm#slide0020.htm
www.ba.cmu.ac.th/e_learning/courses/7

เอาไปดูก่อนนะครับ
12/8/54 โพสต์โดย น้อนโหน่ง
3 จาก 3
ขอบคุณครับสำหรับทฤษฏีความต้องการที่มี
ระดับสูงครับ
14/8/54 โพสต์โดย N-chan
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เกษตรทฤษฎีใหม่เกี่ยวยังไงกับทฤษฏีเศรษกิจพอเพียง
ขอความช่วยเหลือแนวคิดในการดูแลสุขภาพ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเด็ก
เผย 10 ทฤษฎี ความเป็นไปได้ สู่ยุค โลกาวินาศ
ต้องการข้อมูลของ ทฤษฎีรูหนอน
ทำไมต้องเรียน ทฤษฎีบัญชี
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู