หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีคิดแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมครู
โรงเรียน | รายงาน | มหาวิทยาลัย | สอบวัดคุณสมบัติ | วิทยาศาสตร์ 30/1/53 โพสต์โดย krunoppadol
คำตอบ
1 จาก 3
แนวปฏิบัติในการประเมิน ” ครูดีมีคุณธรรม จริยธรรม ”


                      “ ครูดีมีคุณธรรม จริยธรรม ”   หมายถึง   ครูผู้สอนที่มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือศิษย์  ช่วยเหลือผู้ร่วมงาน  ช่วยเหลือหน่วยงาน  และช่วยเหลือสังคม จนเกิดผลต่อศิษย์
ต่อผู้ร่วมงาน  ต่อหน่วยงานและต่อสังคม  เป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบที่ดี

วิธีการคัดเลือก  
การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในระดับสถานศึกษา และกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายให้ดำเนินการ  ดังนี้

1 กรรมการประเมินจากการนำเสนอของครูผู้สอนที่เข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการที่หลากหลาย(100 คะแนน)
ตามประเด็น   ดังนี้

1.1 การมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม ในการปฏิบัติตน ( 15 คะแนน )
1.2 การมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงานและมีผลต่อศิษย์  ( 20 คะแนน )
1.3 การมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงานและมีผลต่อผู้ร่วมงาน ( 15 คะแนน )
1.4 การมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงานและมีผลต่อหน่วยงาน( 15 คะแนน )
1.5 การมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงานและมีผลต่อสังคม ( 15 คะแนน)
1.6 ผลงานดีเด่นด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรมที่ปรากฏ ( 20 คะแนน )

2 ประเมินสภาพจริง จากผู้บริหาร,ครู,นักเรียน,และชุมชน


การคัดเลือกในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ให้ดำเนินการดังนี้

1. เวทีนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ครูผู้สอนที่เข้ารับการคัดเลือก
นำเสนอผลงานที่เด่นเป็นต้นแบบที่ดี  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น นำเสนอด้วย Power  Point  แผนภูมิ  ทดสอบ
ตอบคำถามฯ  (100 คะแนน) ตามประเด็น  ดังนี้

      1.1  การมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติตน   ( 15 คะแนน )
          1.2  การมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงานและมีผลต่อศิษย์ ( 20 คะแนน )
      1.3  การมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงานและมีผลต่อผู้ร่วมงาน (15 คะแนน)
        1.4  การมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงานและมีผลต่อหน่วยงาน( 15 คะแนน )
                            1.5  การมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงานและมีผลต่อสังคม ( 15 คะแนน)
                    1.6  ผลงานดีเด่นด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรมที่ปรากฏ ( 20 คะแนน )
2. ประเมินแบบมีส่วนร่วมจากครูผู้สอนที่เข้ารับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงาน
3. ประเมินสภาพจริงจากผู้บริหาร, ครู, นักเรียน, และชุมชน

เกณฑ์การตัดสิน
        รางวัลที่  1  ได้คะแนน  80 - 100 คะแนน
        รางวัลที่  2  ได้คะแนน  70 – 79   คะแนน
         รางวัลที่  3 ได้คะแนน   60 - 69   คะแนน

รางวัล      
          รางวัลมีจำนวน    3   รางวัล คือ
           รางวัลที่ 1 จำนวน    1   รางวัล
           รางวัลที่ 2 จำนวน    1    รางวัล
            รางวัลที่ 3 จำนวน   1    รางวัล

credit : school.obec.go.th/personnelay1/rabeab_luck/patthana/pat6.doc
30/1/53 โพสต์โดย Freehand
2 จาก 3
ขอบคุณสำหรับคนตั้งคำถาม   ขอบคุณสำหรับคำตอบข้างบน  (มาฉกความรู้เพิ่มอีก 1 )

ทำไมคำถามดีๆแบบนี้  ไม่ค่อยมีคนเข้ามาตอบบ้างเอ่ย
30/1/53 โพสต์โดย nuttawut
3 จาก 3
ดูที่ความประพฤติของแต่ละคนก็น่าจะประเมินได้ เช่นกินเหล้า เล่นชู้ เป็นต้น แบบนี้น่าเอามาเป็นครูมั๊ยละ
19/10/54 โพสต์โดย คนข้างเขา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปัญหาเกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร
คุณธรรมในคนเราควรจะมีไหม...จริยธรรมในคนเราคืออะไร
คุณธรรมกับจริยธรรมมีความแตกต่างกันอย่างไร
จริยธรรมมีอะไรบ้าง
คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำและความคาดหวังของสังคมไทยคือคุณธรรมจริยธรรมข้อใด อธิบาย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู