หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล ต่างกันอย่างไร
งานพาร์ทไทม์ | ธรณีวิทยา 17/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ผู้แทนโดยชอบธรรม คือ บุคคลซึ่ง จะทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์หรือให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการที่ผู้เยาว์จะทำ นิติกรรม ซึ่งโดยปกติได้แก่บิดา มารดา เว้นแต่ไม่มีบิดา มารดา ก็จะได้แก่บุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายในการปกครองดูแลผู้เยาว์ ซึ่งเรียกว่า “ผู้ปกครอง” (ป.พ.พ.มาตรา 1590)

        อย่างไรก็ตาม แม้โดยหลักผู้เยาว์จะทำนิติกรรมโดยลำพังไม่ได้ แต่ในกรณีต่อไปนี้ กฎหมายยกเว้นไว้ให้ผู้เยาว์ทำได้เอง คือ

        (1) นิติกรรมที่ทำให้ผู้เยาว์ได้สิทธิหรือหลุดพ้นจากหน้าที่ (ป.พ.พ. มาตรา 22) เช่น รับการให้โดยเสน่หา รับการปลดหนี้จากเจ้าหนี้ เป็นต้น

        (2) กิจการที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัว (ป.พ.พ. มาตรา 23) เช่น การรับรองบุตร เป็นต้น

        (3) นิติกรรมที่สมแก่ฐานานุรูปและจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควร (มาตรา 24) เช่น การซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น

        (4) พินัยกรรมเมื่อผู้เยาว์อายุ 15 ปี บริบูรณ์ (ป.พ.พ. มาตรา 25)

--------------------------------------------------------------------------------

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักงานอัยการสูงสุด
Retrieved from "http://galyani.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1"
ประเภทของหน้า: พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522

ผู้อนุบาล หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ไร้ความสามารถ ซึ่งได้แก่ บุคคลวิกลจริต หรือคนบ้า ผู้อนุบาลนี้จะต้องมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง

ผู้พิทักษ์ดูแลคนเสมือนไร้ความสามารถ ตามมาตรา 32

ผู้อนุบาลและผู้พิทักษ์มีทั้งเหมือนและต่างกัน กล่าวคือ

เหมือนกันคือ    ผู้อนุบาลและผู้พิทักษ์ ต่างก็เป็นผู้ที่ดูแลผู้หย่อนความสมารถ

                                          ต่างก็เป็นผู้มีสิทธิบอกล้างหรือให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรมที่ผู้      หย่อนความสามารถได้กระทำลง

ต่างกันคือ       ผู้อนุบาล เป็นคำที่ใช้เรียก ผู้ที่เป็นผู้ดูแล(อนุบาล)คนไร้ความสามารถ   เป็นผู้ที่ทำนิติกรรมแทนคนไร้ความสามารถทุกๆอย่าง (ดูมาตรา28วรรค2)

                  ผู้พิทักษ์ เป็นคำที่ใช้เรียก ผู้ที่เป็นผู้ดูแล(พิทักษ์)คนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นผู้ที่คอยกลั่นกรองนิติกรรม ในมาตรา34 ที่คนเสมือนไร้ความสามารถได้ทำลงไปหากสิ่งใดเป็นผลดีต่อคนเสมือนไร้ความสามารถ ผู้พิทักษ์ก็สามารถให้สัตยาบันแก่โมฆะกรรมนั้น แต่นิติกรรมนั้นเป็นผลเสียต่อคนเสมือนไร้ความสามารถ ผู้พิทักษ์ก็มีสิทธิบอกล้างโมฆียะกรรมนั้นได้(ลองดูมาตรา32 วรรค2ประกอบ)

              ดั้งนั้น จึงใช้คำว่าผู้อนุบาลแทนผู้พิทักษ์ไม่ได้ และก็ไม่สมารถใช้คำว่าผู้พิทักษ์แทนผู้อนุบาลเช่นเดียวกัน เพราะจะทำให้ความหมายผิดไปจากที่กฎหมายบัญญัติไว้


http://www.stou.ac.th/forum/display_topic_threads.asp?ForumID=9&TopicID=58603&PagePosition=10
17/12/53 โพสต์โดย ฮิมะจัง
2 จาก 2
ผู้แทนโดยชอบธรรม คือเป็นผู้ที่จัดการแทนผู้เยาว์หรือให้การยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการทำนิติกรรม ซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่หรือไม่ก็ได้ แต่การใช้อำนาจปกครอง คือ พ่อแม่ค่ะ

ซึ่งแตกต่างกับผู้ปกครองนะ เพราะผู้ปกครองเป็นกรณีที่ไม่มีพ่อแม่ หรือมี แต่ไม่สามารถใช้อำนาจปกครองได้ จึงให้ศาลแต่งตั้งให้ค่ะ  แต่ผู้ปกครองกับผู้แทนโดยชอบธรรมอาจจะเป็นคนคนเดียวกันได้ เป็นหลายกรณีไปค่ะ

ส่วนผู้อนุบาลคือ เป็นผู้จัดการแทน (ไม่ใช่ให้การยินยอม) คนวิกลจริต(ซึ่งเป็นคนที่จริตวิกล ติดสุราเป็นอาจิณ แล้วศาลยังไม่ได้สั่ง) กับ คนไร้ความสามารถ(ไม่ใช่ผู้ไร้ความสามารถนะ เพราะจะรวมถึงคนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ) ในการทำนิติกรรม แต่ต้องดูดีๆๆด้วยนะว่าในกรณีไหน คนวิกลจริตทำเองได้โดยไม่ต้องให้ผู้อนุบาลจัดการด้วยนะ  

ผู้พิทักษ์ คือเป็นผู้ให้ความยินยอม(ดูมาตรา มาตรา 34 ปพพ  นะ ซึ่งเป็นกรณีที่คนเสมือนไร้ความสามารถต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อน จึงจะทำได้)  คนเสมือนไร้ความสามารถ สามารถทำนิติกรรมได้ เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 34 ปพพ เท่านั้นที่ต้องได้รัยความยินยอมก่อนค่ะอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ค่ะ
17/12/53 โพสต์โดย บูริน จอมแก่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ลูกใครเรียนเตรียมอนุบาลกรพิทักษ์บ้าง
ปฐมวัย กับ ประถมศึกษาต่างกันอย่างไร
คุณยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน...ให้สอนชาย
ประวัติการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู