หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีการเขียนหน้าปกอย่างถูกต้อง
รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ
การศึกษา | แชท 12/9/53 โพสต์โดย NETTIX
คำตอบ
1 จาก 10
ถ้าสำหรับรายงานเป็นเล่มนะฮะ  
ก็มี..

1.หน้าปก
   รายงานวิชา.... รหัสวิชา.... (หรือ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา.... รหัสวิชา....)
    เรื่อง....
    เสนอ อาจารย์.....
    โดย .....
    (หรืออาจจะเป็นคณะผู้จัดทำ , จัดทำโดย)

[1.5 สอดกระดาษเปล่าไปอีกใบ เพิ่มความหนาของรายงาน]

2.หน้าปกใน (กระดาษธรรมดา ไม่ใช้กระดาษแข็ง)
    เหมือนกับหน้าปก

3.รายชื่อผู้จัดทำ (ถ้าหน้าปกมีรายชื่อคณะผู้จัดทำแล้ว ให้ข้ามข้อนี้ไป)
   ตามที่หัวข้อบอก

4.คำนำ
  เนื่อจากเป็นส่วนที่ยากที่สุดในการทำรายงานแล้ว ผมว่านะ เลยเอาตัวอย่างคำนำง่ายๆพื้นๆมาให้ดู
   EX

    รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา xxx มีเนื้อหาเกียวกับ yyy ซึ่งทางผู้จัดทำเห็นว่าในสมัยนี้ ความรู้ทาง yyy ของคนไทยยังเป็นที่รู้จักอย่างไม่กว้างขวาง จึงจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้เกี่ยวกับ yyy และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ไม่มากก็น้อย อนึ่ง รายงานฉบับนี้จัดทำโดยกลุ่มของคณะเด็กนักเรียน bbb ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย  

                                                                                                                                               คณะผู้จัดทำ

5.สารบัญ
  ....ไม่ต้องบอกก็รู้

6.เนื้อหา  
  อย่าลืมพิมพ์ลำดับของหน้า แล้วก็เรียงลำดับหัวข้อดีๆ
  อาจจะมีหน้าสุดท้ายเป็นหน้าสรุปเนื้อหา

7.หนังสืออ้างอิง หรือ บรรณาณุกรม
  ก็แหล่งที่เอาข้อมูลมา เช่น หนังสืออะไร ผู้แต่งคือใคร เอามาจากหน้าไหน(ถ้าหนังสือเล่นนั้นมันมีเนื้อหาเยอะจริงๆ) เวปอะไร

[7.5 สอดกระดาษไปอีกใบ จุดประสงค์เดิมกับข้อ 1.5]

8.ปกหลัง

เสร็จแล้ว!
12/9/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 10
แวะมาทักทาย  เห็นด้วยกับครูแก่นะคะ  เพียงแต่ว่าขอเพิ่มนิดนึงนะคะ คำนำที่ดีไม่ควรมีคำว่าข้อผิดพลาดนะจ๊า เพราะถ้าคิดว่าผิดก็ควรแก้ไขซะก่อน การที่เราจะนำเสนอเรื่องใดสักเรื่องต้องตรวจทานความถูกต้อง ความครบถ้วน ด้านเนื้อหา ตัวอักษร อย่างรอบคอบมาแล้วล่ะ
12/9/53 โพสต์โดย แป้งหอม
3 จาก 10
ก็จริงแหละนะแต่ของโรงเรียนเรา ใช้คำนี้บ่อยมาก เลยอ่ะ "ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย"ใช้ประจำ -*-
18/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 10
ขอบคุณค่ะ
9/8/54 โพสต์โดย แน๊ตเด็กมอต้น
5 จาก 10
ขอบคุณค่ะ ^_6
24/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 10
...........
28/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 10
การพิมพ์ส่วนเนื้อเรื่องรายงาน
1. กระดาษที่ใช้พิมพ์
กระดาษที่ใช้พิมพ์ต้องเป็นกระดาษขาว ขนาดมาตรฐาน A4 มีความหนาตั้งแต่ 80 กรัมขึ้นไป
และพิมพ์หน้าเดียวตลอดทั้งเล่ม
2. ตัวพิมพ์และการพิมพ์
ตัวพิมพ์ต้องใช้แบบอังศนา (Angsana UPC หรือ Angsana New) ใช้ตัวอักษะขนาด 18 points
จัดชิดซ้ายปล่อยขอบด้านหลัง
3. เว้นที่ว่างขอบกระดาษ
การก าหนดระยะห่างของกรอบข้อความในแต่ละหน้า ให้มีระยะเป็นแนวเดียวกันทั้งเล่ม ดังนี้
3.1 ริมกระดาษด้านซ้าย ให้เว้นระยะ 1.5 นิ้ว
3.2 ริมกระดาษด้านขวาและด้านล่างให้เว้นระยะ 1 นิ้ว
3.3 จากริมกระดาษด้านบนลงมาถึงข้อความบรรทัดแรก ให้เว้นระยะ 1.5 นิ้ว นับจากด้านบน
ตัวอักษร
3.4 เฉพาะในหน้าแรกของแต่ละบท ที่มีค าว่า “บทที่”และหน้าแรกของบรรณานุกรม/
เอกสารอ้างอิงที่มีค าว่า “เอกสารอ้างอิง” ให้เว้นระยะจากริมกระดาษด้านบน 2 นิ้ว
4. การย่อหน้า
การย่อหน้าให้ย่อเข้ามา 0.5 นิ้ว
5. การพิมพ์เลขหน้า
5.1 ใช้ตัวเลขอารบิกโดด ๆ กลางหน้ากระดาษด้านบน ห่างจากริมกระดาษ 1 นิ้ว
5.2 หน้าแรกของทุกบท รวมทั้งหน้าแรกของภาคผนวก บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง ไม่ต้อง
พิมพ์เลขหน้า แต่ให้ให้นับรวมต่อเนื่องกัน6. การพิมพ์หัวข้อ
บทที่ 1
บทน า
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
หัวข้อเรื่อง
.....................................................................................................................................
.........................................................................
แบบที่ 1 เรื่อง .........................................................................................................
...........................................................................................................................................
แบบที่ 2 เรื่อง .........................................................................................................
...........................................................................................................................................
ขนาดอักษร 18 points หนาเอน
ขนาดอักษร 22 points หนาตรง
ขนาดอักษร 18 points หนาเอน
เว้น 1 บรรทัด 7. ตัวอย่างหน้าปกรายงาน
ตัวอย่างปกนอกภาษาไทยของรายงาน (ใช้ปกสีฟ้าจัดท าเหมือนวิทยานิพนธ์หรือติดต่อ
ส านักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในการจัดท าเพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน)
(ขนาดตัวอักษร 18 points)
1.5 นิ้ว
1 นิ้ว
รายงานการปฏิบัติงาน วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา
ณ .............................................
รามค าแหง  รักเรียน
รายงานนี้เป็นส่วงหนึ่งของวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา
สาขาวิชาบริหารทั่วไป
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2554
1.5 นิ้ว
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษตัวอย่างปกในภาษาไทยของรายงาน (กระดาษขาว A4)
(ขนาดตัวอักษร 18 points)
2 นิ้ว
รายงานการปฏิบัติงาน วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา
ณ .............................................
รามค าแหง  รักเรียน
รายงานนี้เป็นส่วงหนึ่งของวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา
สาขาวิชาบริหารทั่วไป
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2554
1.5 นิ้ว
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ8. ตัวอย่างสารบัญ
ตัวอย่างสารบัญ
(ขนาดตัวอักษร 18 points)
1.5 นิ้ว
สารบัญ
1.5 นิ้ว
ตัวหนา
เว้น 1 บรรทัด
                   หน้า
สารบัญตาราง...........................................................................................   (3)
สารบัญภาพประกอบ...............................................................................          (4)
บทที่
   1  บทน า..............................................................................................            1
            ลักษณะองค์กร ต าแหน่งที่ฝึก ลักษณะงาน................................            1
            วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน................................................                    1
            ระบุชื่อ อาจารย์นิเทศ ผู้ประสานงาน และพนักงานพี่เลี้ยง........                     3
            แผนการปฏิบัติงาน....................................................................                     4
   2  ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
            กระบวนการท างาน/ขั้นตอนการท างาน....................................                    9
            ได้รับความรู้ไรจากกระบวนการนั้น ๆ .....................................                    10
             ปัญหาที่พบแต่ละขั้นตอน รวมถึงข้อเสนอแนะ........................                    12
             สรุปองค์ความรู้........................................................................            14
   3  ผลการวิเคราะห์ภาพของงานที่ปฏิบัติ............................................            15  
                   หน้า
สารบัญตาราง...........................................................................................   (3)
สารบัญภาพประกอบ...............................................................................          (4)
บทที่
   1  บทน า...............................................................................................            1
            ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร วัตถุประสงค์ขององค์กร.....................            1
            ต าแหน่งงาน ลักษณะงาน และวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน.                    1
            ระบุชื่อ อาจารย์นิเทศ ผู้ประสานงาน และพนักงานพี่เลี้ยง..........                    3
            แผนการปฏิบัติงาน.....................................................................                    4
   2  ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
            ต าแหน่งงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ...............................................                   9
            กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติ.................................................                   10
            ความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน..............                  12
            ปัญหาที่พบแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน            14
   3  การวิเคราะห์งานที่ปฏิบัติ..................................................................            15  
สารบัญ
1.5 นิ้ว
ตัวหนา
เว้น 1 บรรทัด
สารบัญ
1.5 นิ้ว
ตัวหนา
เว้น 1 บรรทัด
1 นิ้ว
(2)
1 นิ้ว ตัวอย่างสารบัญ (ต่อ)
(ขนาดตัวอักษร 18 points)
1.5 นิ้ว
1.5 นิ้ว
                   หน้า
สารบัญตาราง...........................................................................................   (3)
สารบัญภาพประกอบ...............................................................................          (4)
บทที่
   1  บทน า..............................................................................................            1
            ลักษณะองค์กร ต าแหน่งที่ฝึก ลักษณะงาน................................            1
            วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน................................................                    1
            ระบุชื่อ อาจารย์นิเทศ ผู้ประสานงาน และพนักงานพี่เลี้ยง........                     3
            แผนการปฏิบัติงาน....................................................................                    4
   2  ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
            กระบวนการท างาน/ขั้นตอนการท างาน....................................                    9
            ได้รับความรู้ไรจากกระบวนการนั้น ๆ .....................................                    10
บทที่                    หน้า
            ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานขององค์กร..............................            17
            ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในการพัฒนาวิชา
            RAM 3000 สหกิจศึกษา..............................................................                    19
            ข้อเสนอแนะการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน....................                    21
   4  ผลการประเมินตนเอง
            ข้อ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม......................................................                   25
            ข้อ 2 ด้านความรู้..........................................................................                    28
            ข้อ 3 ด้านทักษะทางปัญญา..........................................................                    32
            ข้อ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ              34
            ข้อ 5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ.......................................................              36
ภาคผนวก
บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง....................................................................                     45  
1.5 นิ้ว
1 นิ้ว
(3)
1 นิ้ว ตัวอย่างสารบัญ
ตัวอย่างสารบัญตาราง
(ขนาดตัวอักษร 18 points)
1.5 นิ้ว
สารบัญ
1.5 นิ้ว
ตัวหนา
เว้น 1 บรรทัด
                   หน้า
สารบัญตาราง...........................................................................................   (3)
สารบัญภาพประกอบ...............................................................................          (4)
บทที่
   1  บทน า..............................................................................................            1
            ลักษณะองค์กร ต าแหน่งที่ฝึก ลักษณะงาน................................            1
            วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน................................................                    1
            ระบุชื่อ อาจารย์นิเทศ ผู้ประสานงาน และพนักงานพี่เลี้ยง........                     3
            แผนการปฏิบัติงาน....................................................................                    4
   2  ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
            กระบวนการท างาน/ขั้นตอนการท างาน....................................                    9
            ได้รับความรู้ไรจากกระบวนการนั้น ๆ .....................................                    10
             ปัญหาที่พบแต่ละขั้นตอน รวมถึงข้อเสนอแนะ........................                    12
             สรุปองค์ความรู้........................................................................            14
   3  ผลการวิเคราะห์ภาพของงานที่ปฏิบัติ............................................            15  
ตาราง                    หน้า
   1  จ านวนผู้เข้ารับบริการ.......................................................................            89
   2  จ านวนเอกสารในแต่ละวัน...............................................................   100
   3   .........................................................................................................                   110
   4   .........................................................................................................                   120
   5   .........................................................................................................                   130
สารบัญ
1.5 นิ้ว
ตัวหนา
เว้น 1 บรรทัด
สารบัญตาราง
1.5 นิ้ว
ตัวหนา
เว้น 1 บรรทัด
1 นิ้ว
(4)
1 นิ้ว ตัวอย่างสารบัญ
ตัวอย่างสารบัญภาพ
(ขนาดตัวอักษร 18 points)
1.5 นิ้ว
สารบัญ
1.5 นิ้ว
ตัวหนา
เว้น 1 บรรทัด
                   หน้า
สารบัญตาราง...........................................................................................   (3)
สารบัญภาพประกอบ...............................................................................          (4)
บทที่
   1  บทน า..............................................................................................            1
            ลักษณะองค์กร ต าแหน่งที่ฝึก ลักษณะงาน................................            1
            วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน................................................                    1
            ระบุชื่อ อาจารย์นิเทศ ผู้ประสานงาน และพนักงานพี่เลี้ยง........                     3
            แผนการปฏิบัติงาน....................................................................                     4
   2  ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
            กระบวนการท างาน/ขั้นตอนการท างาน....................................                    9
            ได้รับความรู้ไรจากกระบวนการนั้น ๆ .....................................                    10
             ปัญหาที่พบแต่ละขั้นตอน รวมถึงข้อเสนอแนะ........................                    12
             สรุปองค์ความรู้........................................................................            14
   3  ผลการวิเคราะห์ภาพของงานที่ปฏิบัติ............................................            15  
ภาพ                    หน้า
   1  กิจกรรมการให้บริการ.......................................................................             79
   2  การรับฟังปัญหา................................................................................            140
   3   .........................................................................................................                  170
   4   .........................................................................................................                  180
   5   .........................................................................................................                  190
สารบัญ
1.5 นิ้ว
ตัวหนา
เว้น 1 บรรทัด
สารบัญตาราง
1.5 นิ้ว
ตัวหนา
เว้น 1 บรรทัด
1 นิ้ว
(5)
1 นิ้ว ตัวอย่างบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
ตัวอย่างบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
(ขนาดตัวอักษร 18 points)
1.5 นิ้ว
สารบัญ
1.5 นิ้ว
ตัวหนา
เว้น 1 บรรทัด
                   หน้า
สารบัญตาราง...........................................................................................   (3)
สารบัญภาพประกอบ...............................................................................          (4)
บทที่
   1  บทน า..............................................................................................            1
            ลักษณะองค์กร ต าแหน่งที่ฝึก ลักษณะงาน................................            1
            วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน................................................                    1
            ระบุชื่อ อาจารย์นิเทศ ผู้ประสานงาน และพนักงานพี่เลี้ยง........                     3
            แผนการปฏิบัติงาน....................................................................                     4
   2  ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
            กระบวนการท างาน/ขั้นตอนการท างาน....................................                    9
            ได้รับความรู้ไรจากกระบวนการนั้น ๆ .....................................                    10
             ปัญหาที่พบแต่ละขั้นตอน รวมถึงข้อเสนอแนะ........................                    12
             สรุปองค์ความรู้........................................................................            14
   3  ผลการวิเคราะห์ภาพของงานที่ปฏิบัติ............................................            15  
กรมการศึกษานอกโรงเรียน.(2538).การศึกษาตลอดชีวิต:การศึกษาของคนไทยใน
ยุคโลกาภิวัตน์ เล่มที่ 1 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร:ผู้แต่ง.
กรมวิชาการ.(2534). คู่มือการจัดกิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการในหลักสูตร
      มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533). กรุงเทพมหานคร:
ผู้แต่ง.
กรมวิชาการ, ศูนย์พัฒนาหนังสือ. (2535). คู่มือครูส าหรับใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน
ภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 ตามหลักสูตรประถม-
ศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2533) (พิมพ์ครั้งที่ 3).
กรุงเทพมหานคร:ผู้แต่ง
สารบัญ
1.5 นิ้ว
ตัวหนา
เว้น 1 บรรทัด
บรรณานุกรม
2 นิ้ว
ตัวหนา
เว้น 1 บรรทัด
1 นิ้ว


ยาวบะ  v -v
28/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 10
หนูก็ยังงงคุณครูของหนูเขาให้ทำรายงานเกี่ยวกับคำราชาศัพท์แต่หนูทำไม่เปน
1/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 10
านบง
2/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 10
ขอบคุณจ้าาาาาา......
12/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หากสายตาสั้นแล้วจะกลับมาปกได้มัย ถ้าได้ ต้องทำอย่างไร ครับ
อยากถามเกี่ยวกับที่ดินของสปก.
คุณนภปกรณเอาไปเลยค่ะ 99
ต้อนรับวันแม่ "นปกรณภวดล" โดนแบน 3 วัน 555+
ถ้าคุณจะเขียนหรือว่าแต่งหนังสือซักเล่ม ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู