หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแตกต่างกันอย่างไร จงยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมประกอบ
การศึกษา 20/11/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ประสิทธิภาพ  (Efficiency)   หมายถึง    กระบวนการดำเนินงาน    ที่มีลักษณะดังนี้
        1.  ประหยัด  (Economy)  ได้แก่  ประหยัดต้นทุน (Cost)  ประหยัดทรัพยากร (Resources) และประหยัดเวลา  (Time)
         2.  เสร็จทันตามกำหนดเวลา  (Speed)
         3.  คุณภาพ  (Quality)  โดยพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า  (Input)  หรือวัตถุดิบ  มีการคัดสรรอย่างดี  มีกระบวนการดำเนินงาน  กระบวนการผลิต  (Process)  ที่ดี  และมีผลผลิต (Output) ที่ดี


*การมีประสิทธิภาพจึงต้องพิจารณากระบวนการดำเนินงานว่า  ประหยัด  รวดเร็ว  มีคุณภาพของงาน  ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานทั้งหมด

                               ประสิทธิผล  (Effective)   หมายถึง  ผลสำเร็จของงานที่เป็นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose)  ที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์  (Objective)  หรือเป้าหมาย  (Goal)  และเป้าหมายเฉพาะ  (Target)   ได้แก่
             1. เป้าหมายเชิงปริมาณ  จะกำหนดชนิดประเภทและจำนวนของผลผลิต  สุดท้ายต้องการที่ได้รับเมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้นลง
             2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ    จะแสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินงานนั้น ๆ


*มุ่งเน้นที่จุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรือการดำเนินงานว่าได้ผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่
*มีตัวชี้วัด  (Indicator)  ที่ชัดเจน
20/11/55 โพสต์โดย ฐานา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
" ประสิทธิภาพ " กับ " ประสิทธิผล " ....
การจัดการคืออะไร
*** คุณจะทำยังไง ให้งานมีคุณภาพ ***
ขอวิธีลงพื้นที่ในการเยี่ยมเยียนประชาชน เเละ ผู้นำท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ เเละ ประสิทธิผล
วิธีที่ดีที่สุด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู